พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(ฉบับปรับปรุงล่าสุด)

---------------------------
✅✅✅ โปรดคลิกที่มาตราเพื่ออ่านรายละเอียด
---------------------------

              ส่วนที่ 8 การบังคับทางปกครอง (มาตรา 55 - 63) (ยกเลิก)
  • หมวด 2/1 การบังคับทางปกครอง (มาตรา 63/1 - 63/25)
-----------------------------------