ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

-------------------------

               มาตรา 102  ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

               มาตรา 103  บทบัญญัติในลักษณะ 1 ให้ใช้ในกรณีแห่งความผิดลหุโทษด้วย เว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในสามมาตราต่อไปนี้

               มาตรา 104  การกระทำความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายนี้ แม้กระทำโดยไม่มีเจตนาก็เป็นความผิด เว้นแต่ตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะมีความบัญญัติให้เห็นเป็นอย่างอื่น

               มาตรา 105  ผู้ใดพยายามกระทำความผิดลหุโทษ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ

               มาตรา 106  ผู้สนับสนุนในความผิดลหุโทษไม่ต้องรับโทษ

------------------------------

ลักษณะ ๒ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ