81. สัมปชัญญะ หมายถึง 
(1) การมีสติ 
(2) การรู้ว่าตนเองคิดอะไรอยู่ 
(3) การรู้ว่าผู้อื่นคิดอะไรอยู่
(4) ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง 
(5) ถูกทุกข้อ
 
82. ข้อใดคือระยะเวลาที่เหมาะสมในการนอนหลับ 
(1) ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล 
(2) 6 ชั่วโมง 
(3) 7 ชั่วโมง 
(4) 48 ชั่วโมง 
(5) ผิดทุกข้อ
 
83. ข้อใดเป็นสภาพร่างกายในช่วงเวลาที่เกิด REM 
(1) ความดันโลหิตนิ่ง 
(2) อารมณ์ไม่ปกติ 
(3) ผิวหนังเย็นชา 
(4) ร่างกายกระตุก 
(5) หัวใจเต้นสม่ำเสมอ
 
84. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการสะกดจิต 
(1) ช่วยให้เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น 
(2) ช่วยให้เกิดความมุ่งมั่น 
(3) ทําให้คนธรรมดามีพลังพิเศษได้ 
(4) ช่วยลดความเจ็บปวด 
(5) ช่วยให้เกิดการผ่อนคลายทางจิตใจ
 
85. สภาวะใดเป็นสภาวะที่บุคคลออกจากสัมปชัญญะ 
(1) การเจริญภาวนา 
(2) การใช้ยาเสพติด 
(3) การสะกดจิต 
(5) ถูกทุกข้อ
 
86. สภาวะที่เรียกว่า Sleep Deprivation Psychosis คืออะไร 
(1) อาการหลับไม่สนิท 
(2) สภาพจิตที่ฟุ้งซ่าน ทําให้นอนไม่หลับ 
(3) อาการละเมอขณะนอนหลับ 
(4) สภาพจิตที่กระหายการนอนหลับ 
(5) อาการกระตุกก่อนการนอนหลับ
 
87. ระยะการนอนหลับใดที่เกิดปฏิกิริยาสะท้อนของกล้ามเนื้อ 
(1) ระยะที่ 1 
(2) ระยะที่ 2 
(3) ระยะที่ 3 
(4) ระยะที่ 4 
(5) ระยะที่ 5
 
88. ผู้ใดเชื่อว่าความฝันเกิดจากความคิด ความรู้สึกที่ติดค้างมาจากช่วงกลางวัน 
(1) Freud 
(2) Adler 
(3) Jung 
(4) Hopson & McCarley 
(5) ไม่มีข้อใดถูก
 
89. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของการสะกดจิตที่กล่าวในบทเรียน 
(1) การสะกดจิตตนเอง 
(2) การสะกดจิตโดยผู้อื่นยินยอม 
(3) การสะกดจิตหมู่ 
(4) การสะกดจิตโดยผู้อื่นไม่ยินยอม 
(5) การสะกดจิตโดยผู้อื่นไม่รู้ตัว
 
90. ยาเสพติดประเภทใดออกฤทธิ์ผสมผสาน 
(1) เฮโรอื่น 
(2) กัญชา 
(3) ยาบ้า 
(4) ฝิ่น 
(5) ถูกทุกข้อ 

91. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการเรียนรู้ 
(1) สัญชาตญาณ 
(2) สิ่งเสริมแรง 
(3) การลงโทษ
(4) ประสาทสัมผัส 
(5) ประสบการณ์ในอดีต
 
92. ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ 
(1) การหายใจของมนุษย์ 
(2) การว่ายน้ำของปลา 
(3) การชักใยของแมงมุม 
(4) การร้องไห้ของเด็กแรกเกิด 
(5) การปรบมือของเด็กเมื่อดีใจ 

93. บุคคลใดค้นพบการเรียนรู้ตามหลักการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก 
(1) อีวาน พาฟลอฟ 
(2) แบนดูรา 
(3) โรเจอร์ 
(4) วัตสัน 
(5) บี.เอฟ. สกินเนอร์ 

94. ตามหลักการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก ภาวะการหยุดยั้ง (Extinction) เกิดขึ้นเมื่อไร 
(1) การให้ US ก่อนการให้ CS หลาย ๆ ครั้ง 
(2) การไม่ให้ UR หลังการให้ US หลาย ๆ ครั้ง 
(3) การไม่ให้ US หลังการให้ CS หลาย ๆ ครั้ง 
(4) การให้ US หลังการให้ CS หลาย ๆ ครั้ง 
(5) การให้ CS ก่อนการให้ US หลาย ๆ ครั้ง 

95. การฝึกสุนัขให้ยกขาเมื่อต้องการอาหาร แสดงถึงลักษณะการเรียนรู้แบบใด 
(1) การเรียนรู้แบบหยั่งเห็น 
(2) การเรียนรู้แบบจดจํา 
(3) การเรียนรู้โดยบังเอิญ 
(4) การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก 
(5) การวางเงื่อนไขแบบการกระทํา
 
96. การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) คือสิ่งใด 
(1) ให้รางวัล 
(2) ลงโทษ 
(3) เพิกเฉย 
(4) ยับยั้ง 
(5) หยุด
 
97. ข้อใดเป็น “สิ่งเสริมแรงปฐมภูมิ” 
(1) คะแนนสอบ 
(2) ความรัก 
(3) อาหาร 
(4) ความสนใจ 
(5) การยอมรับ
 
98. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการนําการลงโทษมาใช้ในการเรียนรู้ 
(1) การสร้างให้เกิดความเข้าใจ 
(2) การเสริมแรง เพื่อเพิ่มกําลังในการตอบสนอง 
(3) การไม่เสริมแรง เพื่อระงับการตอบสนอง 
(4) การเพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ 
(5) การลงโทษ เพื่อการเลิกตอบสนอง
 
99. การโฆษณายาสีฟันโดยใช้ทันตแพทย์เป็นผู้แนะนําผลิตภัณฑ์ (Presenter) เพื่อโน้มน้าวใจผู้บริโภค อาศัยการเรียนรู้แบบใด 
(1) การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก 
(2) การวางเงื่อนไขแบบการกระทํา 
(3) การเรียนรู้จากความคิดความเข้าใจ 
(4) การสรุปความเหมือน 
(5) การปรับพฤติกรรม
 
100. มนุษย์สามารถควบคุมการทํางานของร่างกายที่เคยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนืออํานาจจิตใจได้ ลักษณะเช่นนี้ใช้หลักการเรียนรู้แบบใด 
(1) การเรียนรู้แฝง 
(2) การเรียนรู้เพื่อจะเรียน 
(3) การป้อนกลับทางชีวะ 
(4) การเรียนรู้ทักษะ 
(5) การวางเงื่อนไขแบบการกระทํา 


ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1 
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ