61. “การปรับตัวของมนุษย์พัฒนาไปตามศักยภาพของบุคคลที่เอื้ออํานวย” เป็นแนวคิดทางจิตวิทยากลุ่มใด 
(1) จิตวิเคราะห์ 
(2) มนุษยนิยม 
(3) จิตวิทยาเกสตัลท์
(4) พฤติกรรมนิยม 
(5) กลุ่มนักทฤษฎีเพื่อการอยู่รอด
 
62. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการปรับตัวที่ดีน้อยที่สุด 
(1) ทําให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น 
(2) ช่วยให้เกิดประโยชน์กับชีวิตมากขึ้น 
(3) มีความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น 
(4) ต้องไม่ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 
(5) ช่วยให้สามารถเข้าสังคมที่มีความแตกต่างกันได้ดีขึ้น
 
63. ตามแนวคิดของไฟด์แมนและโรเซนแมน คนแบบใดมีความเครียดน้อยที่สุด 
(1) ฟ้าชอบเข้มงวดกับตัวเอง 
(2) ภัทรชอบความเสียง 
(3) ตึกชอบการแข่งขัน 
(4) มินชอบความสมบูรณ์แบบ 
(5) เป้ชอบทําอะไรแบบค่อยเป็นค่อยไป

64. อาการทางกายใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความเครียดของบุคคล 
(1) นอนไม่หลับ 
(2) ท้องผูก 
(3) ไมเกรน 
(4) ปัญญาอ่อน 
(5) ความดันโลหิตสูง

65. ตามแนวคิดของเซลเย (Selye) ภาวะที่หมดพลัง (Burn-out) เกิดขึ้นในขั้นตอนใด 
(1) ขั้นระยะตื่นตัว 
(2) ขั้นปฏิกิริยาตื่นตระหนก 
(3) ขั้นสร้างระบบต้านทานภัย 
(4) ขั้นระยะเหนื่อยล้า 
(5) ขั้นระยะถดถอย
 
66. “ม่อนรู้สึกเครียดจากปัญหาในที่ทํางาน จึงออกไปเดินบริเวณสวนสาธารณะเพื่อผ่อนคลาย” เป็นกลยุทธ์ ในการลดความเครียดด้วยวิธีใด 
(1) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น 
(2) เรียนรู้การพูดให้ตนเองสบายใจ 
(3) แสวงหาสิ่งแวดล้อมที่พึงพอใจ 
(4) การใส่ใจดูแลตนเอง 
(5) การทํากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียด
 
67. ข้อใดอธิบายถูกต้องเกี่ยวกับ “กลไกป้องกันทางจิต” ที่ใช้ในการปรับตัว 
(1) ใช้เพื่อจัดการกับความคับข้องใจ 
(2) ใช้เพื่อจัดการกับความขัดแย้งภายในใจ 
(3) เป็นกลไกที่เกิดขึ้นในระดับจิตรู้สํานึก 
(4) เป็นกลไกที่เกิดจากการทําหน้าที่ของอิด 
(5) เป็นกลไกที่ไม่สามารถลดความวิตกกังวลลงได้
 
68. การดาลืมความชอกช้ำที่เคยได้รับจากความรักครั้งแรกไปแล้ว 
(1) การไม่รับรู้ความจริง 
(2) การเก็บกด 
(3) การโยนความผิด 
(4) การชดเชยสิ่งที่ขาด 
(5) การถอยหลังเข้าคลอง
 
69. “แม่เลี้ยงแสดงออกว่ารักลูกเลี้ยงอย่างมาก ทั้งที่ในใจรู้สึกเกลียด” เป็นกลไกป้องกันทางจิตแบบใด 
(1) การมีปฏิกิริยากลบเกลื่อน 
(2) การโยนความผิดเข้าตัวเอง 
(3) การหาสิ่งทดแทน 
(4) การไม่รับรู้ความจริง 
(5) การไม่นําความรู้สึกมาเกี่ยวข้อง
 
70. “กะทิอยากกินบุฟเฟต์กับเพื่อน ๆ มาก แต่ก็กลัวอ้วน” เป็นความขัดแย้งใจประเภทใด 
(1) อยากได้ทั้งคู่ 
(2) อยากหนีทั้งคู่ 
(3) ทั้งรักและยัง 
(4) ทั้งชอบและชังในตัวเลือกทั้งคู่ 
(5) ถูกทุกข้อ 

71. ข้อใดไม่ใช่สัมผัสพื้นฐาน 4 ชนิด 
(1) ความร้อน 
(2) ความเย็น 
(3) ความอุ่น
(4) ความกด 
(5) ความเจ็บปวด
 
72. ข้อใดไม่ใช่รสพื้นฐานของมนุษย์ 
(1) เปรี้ยว 
(2) หวาน 
(3) เค็ม 
(4) เผ็ด 
(5) ขม 

73. ตามที่เฮนนิ่ง (Henning) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรับกลิ่นของมนุษย์ ได้แบ่งกลิ่นเป็นกี่ชนิด 
(1) 2 ชนิด คือ กลิ่นหอมและกลิ่นเหม็น 
(2) 3 ชนิด คือ กลิ่นที่พึงพอใจ กลิ่นที่ไม่พึงพอใจ และกลิ่นที่ผ่อนคลาย 
(3) 4 ชนิด คือ กลิ่นดอกไม้ กลิ่นไหม้ กลิ่นเครื่องเทศ และกลิ่นผลไม้ 
(4) 5 ชนิด คือ กลิ่นหอม กลิ่นเหม็น กลิ่นที่พึงพอใจ กลิ่นที่ไม่พึงพอใจ และกลิ่นที่ผ่อนคลาย 
(5) 6 ชนิด คือ กลิ่นเครื่องเทศ กลิ่นดอกไม้ กลิ่นผลไม้ กลิ่นยาง กลิ่นเหม็น และกลิ่นไหม้ 

74. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่างการสัมผัสและการรับรู้ 
(1) การสัมผัสต้องอาศัยจิตใต้สํานึก 
(2) การรับรู้ไม่จําเป็นต้องอาศัยการรับสัมผัส 
(3) การสัมผัสเป็นกระบวนการแปลความหมายของการรับรู้ 
(4) การรับรู้เป็นกระบวนการแปลความหมายของการสัมผัส 
(5) การสัมผัสก่อให้เกิดการเรียนรู้ แต่การรับรู้ไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 

75. องค์ประกอบใดไม่ได้อยู่ในกระบวนการรับรู้ 
(1) ระบบประสาท 
(2) สิ่งเร้า 
(3) แรงขับ 
(4) พฤติกรรม 
(5) ประสาทสัมผัส
 
76. ตาบอดสีแบบ Monochromatism เป็นอาการตาบอดสีแบบใด 
(1) เห็นได้เพียงสองสี 
(2) บอดหมดทุกสี 
(3) บอดสีเขียว 
(4) บอดสีแดง 
(5) เห็นสีผิดปกติเพียงเล็กน้อย 

77. หน่วยวัดความแรงของคลื่นเสียงเรียกว่าอะไร 
(1) กิโลเมตร 
(2) ความถี่ 
(3) เดซิเบล 
(4) เฮิรตซ์ 
(5) เทรชโฮลด์
 
78. “หน้าผามายา” เป็นการทดลองเกี่ยวกับอะไร 
(1) ความเหมือน 
(2) ความลึก 
(3) ความสูง 
(4) ความสว่าง 
(5) ความคล้ายคลึงกัน
 
79. ข้อใดไม่ใช่การจัดหมวดหมู่ของการรับรู้โดยนักจิตวิทยาสกุลเกสตัลท์ 
(1) ภาพและพื้น 
(2) หลักความคล้ายคลึงกัน 
(3) หลักความใกล้ชิดกัน 
(4) การรับรู้ภาพ 3 มิติ 
(5) การต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ 

80. ข้อใดคือการล่วงรู้ความนึกคิดของผู้อื่น 
(1) ประสาททิพย์ 
(2) อภิธรรมดา 
(3) อ่านจิต 
(4) โทรจิต 
(5) การรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า 


ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ