41. การทดลองเรื่องการคล้อยตามของแอช (Asch) ที่ให้กลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบเส้นตรงมาตรฐานกับเส้นเปรียบเทียบที่เป็นตัวเลือก พบว่าในข้อต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดการคล้อยตาม 
(1) ขนาดของกลุ่ม 
(2) มีความเชื่อมั่นในตนเองต่ำ 
(3) ต้องการการยอมรับจากคนอื่นมาก
(4) ความเป็นเอกฉันท์ของกลุ่ม 
(5) กลุ่มที่มีความสําคัญกับตนน้อย
 
42. นายปิยะมีเจตคติต่อวัดว่า “เราควรไปวัดทุกวันอาทิตย์ เพื่อการฝึกสมาธิและการปฏิบัติธรรม” แสดงให้เห็น ถึงองค์ประกอบของเจตคติด้านใด 
(1) องค์ประกอบทางความเชื่อ 
(2) องค์ประกอบทางจิตใต้สํานึก 
(3) องค์ประกอบทางการกระทํา 
(4) องค์ประกอบทางอารมณ์ 
(5) องค์ประกอบทางการรับรู้และสัมปชัญญะ

43. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของความก้าวร้าว 
(1) การเรียนรู้ทางสังคม 
(2) สัญชาตญาณ 
(3) การกระจายความรับผิดชอบ 
(4) ความคับข้องใจ 
(5) ชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับสมองและฮอร์โมน
 
44. ในขั้นตอนการแสดงพฤติกรรมการช่วยเหลือที่ถูกต้อง เมื่อเรียงลําดับแล้ว ขั้นตอนที่ขาดหายไปคือข้อใด “สังเกตเห็นถึงสถานการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือ 
> ………………………………. > รับรู้ว่าตนควรรับผิดชอบ > รู้วิธีการช่วยเหลือ 
(1) เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือ 
(2) แปลความว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(3) เตรียมใจให้พร้อมสําหรับการช่วยเหลือ 
(4) ตั้งสติสัมปชัญญะเพื่อการช่วยเหลือ 
(5) หาเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อการช่วยเหลือ
 
45. นายเมธกล้าบอกแม่ค้าอย่างตรงไปตรงมาเมื่อแม่ค้าหยิบของที่ไม่ได้ต้องการมาส่งให้และคิดเงิน การแสดงพฤติกรรมของนายเมธตรงกับข้อใด 
(1) การกระจายความรับผิดชอบ 
(2) การเรียนรู้ทางสังคม 
(3) พฤติกรรมก้าวร้าว 
(4) พฤติกรรมการไม่กล้าแสดงออก 
(5) พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม
 
46. ข้อใดคือความต้องการขั้นที่ 3 ของทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (1) ความต้องการทางด้านร่างกาย 
(2) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ 
(3) ความต้องการความปลอดภัย 
(4) ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ 
(5) ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง
 
47. แบบทดสอบชนิดใดที่ทดสอบโดยการให้ผู้รับการทดสอบดูภาพหยดหมึก 
(1) Rorschach 
(2) 16PF 
(3) TAT 
(4) MAMPI 
(5) ผิดทุกข้อ
 
48. การประเมินบุคลิกภาพของนักจิตวิทยาในข้อใดเรียกว่า การฉายภาพจิต 
(1) ใช้แบบทดสอบ MMPI 
(2) ให้ดูภาพหยดหมึกแล้วถามว่าเหมือนอะไร 
(3) พูดคุยโดยตั้งคําถามทางอ้อม 
(4) แอบสังเกตการณ์ผ่านกล้องวิดีโอ 
(5) ให้ผู้รับการทดสอบเข้าไปในสถานการณ์จําลองที่สร้างขึ้น
 
49. ตามแนวคิดพัฒนาการทางบุคลิกภาพของฟรอยด์ ขันใดที่เหมาะสมต่อการฝึกเรื่องการควบคุมการขับถ่าย ให้กับเด็ก 
(1) ขั้นความสุขอยู่ที่ปาก 
(2) ขั้นอวัยวะเพศ 
(3) ขั้นความสุขอยู่ที่ทวารหนัก 
(4) ขั้นการมีเพศสัมพันธ์ 
(5) ขั้นแอบแฝง
 
50. นายธีร์มีบุคลิกภาพและมีพฤติกรรมการแสดงออกเหมือนผู้หญิง เกิดจากการหยุดชะงักของพัฒนาการขั้นใด 
(1) ขั้นปาก 
(2) ขั้นทวารหนัก 
(3) ขั้นอวัยวะเพศ 
(4) ขั้นแอบแฝง 
(5) ขั้นการมีเพศสัมพันธ์ 

ข้อ 51 – 53 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ในการตอบคําถามว่าเป็นคํานิยามของใคร 
(1) อัลเฟรด บิเนต 
(2) เดวิด เวคลเลอร์ 
(3) จอร์จ สต๊อดดาร์ด
(4) ฟรานซิส กัลตัน 
(5) โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ 
  
51. สติปัญญาเป็นความสามารถที่จะคิด วินิจฉัย และรู้จักประมาณตนเอง ตลอดจนความสามารถที่จะปรับตัวเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ตนได้ตั้งใจไว้ 
52. สติปัญญาเป็นความสามารถของแต่ละบุคคลในการที่จะติดอย่างมีเหตุผล หรือกระทําทุก ๆ สิ่งอย่างมีจุดมุ่งหมาย ตลอดจนมีความสามารถที่จะปฏิบัติตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
53 สติปัญญาเป็นความสามารถในการที่จะทํากิจกรรมต่าง ๆ ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 
54. ถ้าข้อสอบ PSY 1001 มีเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ ข้อสอบนี้ขาดคุณสมบัติข้อใด 
(1) ความเป็นปรนัย 
(2) ความเชื่อถือได้ 
(3) ความแม่นยํา 
(4) ความเที่ยงตรง 
(5) ความเป็นมาตรฐาน 

55. ทฤษฎีตัวประกอบสองปัจจัยของสเปียร์แมน แบ่งสติปัญญาออกเป็นสององค์ประกอบ ได้แก่ 
(1) G-factor และ L-factor 
(2) G-factor และ S-factor 
(3) S-factor และ L-factor 
(4) G-factor และ C-factor 
(5) C-factor และ L-factor
 
56. ข้อใดคือสมการที่ใช้ในการคํานวณคะแนนสติปัญญา (IQ) 
(1) MANCA x 100 
(2) CA/MA x 100 
(3) CN100 X MA 
(4) AMAW100 x CA 
(5) 100/AA x CA 

57. คะแนน IQ ในข้อใดจัดอยู่ในระดับปกติ (Average) 
(1) 90 109 
(2) 80 – 89 
(3) 70 – 79 
(4) 60 – 69 
(5) 50 – 59 

58. แบบทดสอบวัดความสามารถทางสติปัญญาฉบับใดที่สามารถใช้กับเด็กที่มีอายุ 2 ปีได้ 
(1) SPM 
(2) WAIS 
(3) WISC 
(4) WPPSI 
(5) Stanford-Binet

59. แบบทดสอบวัดสติปัญญาแบบใดไม่ใช่การโต้ตอบคําถามด้วยภาษา 
(1) Stanford- Binet 
(2) WAIS 
(3) WISC 
(4) WPPSI 
(5) Progressive Matrices
 
60. ข้อใดกล่าวผิด 
(1) การใช้แบบทดสอบ IQ จะกระทําได้แต่เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเพียงพอเท่านั้น (2) ยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าเพศหญิงและชายมีความแตกต่างทางสติปัญญา 
(3) ฐานะทางสังคมไม่ใช่ปัจจัยที่ทําให้สติปัญญามีความแตกต่างกัน 
(4) ความแตกต่างทางเชื้อชาติไม่ได้ทําให้ความสามารถทางสติปัญญาแตกต่างกัน
(5) ระดับสติปัญญาอาจเพิ่มหรือลดได้เมื่ออายุล่วงวัย 60 ปีไปแล้ว 


ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1 
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ