ข้อ 21 – 23 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม 
(1) ความจําระยะสั้น 
(2) ความจําระยะยาว 
(3) ความจําจากการรับสัมผัส
(4) ความจําขณะปฏิบัติงาน 
(5) ความจําคู่ 
  
22. เก็บข้อมูลได้ประมาณ 2 วินาทีหรือน้อยกว่านี้ 
23. เมื่อจําหมายเลขโทรศัพท์ไว้แล้ว แต่โทรไปสายไม่ว่าง ทําให้ลืมหมายเลข 

24. การที่เราจดจําวิธีการคํานวณเพื่อซื้อของ-ทอนเงินได้ เป็นเพราะเราจัดเก็บข้อมูลไว้ในส่วนใด 
(1) การจําเหตุการณ์ในความจําระยะยาว 
(2) การจําความหมายในความจําระยะยาว 
(3) ความจําจากการรับสัมผัส 
(4) ความจําขณะปฏิบัติงาน 
(5) ความจําคู่
 
25. การที่เราสามารถนึกชื่อดาราคนหนึ่งได้ถูกต้องทันทีโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งชี้แนะ ลักษณะนี้จัดว่าตรงกับข้อใด 
(1) การจําได้ 
(2) การระลึกได้ 
(3) การพิจารณาได้ 
(4) การเรียนซ้ำ 
(5) การบูรณาการใหม่ 

26. เมื่อเราเรียนทฤษฎีจิตวิทยามาก่อน แล้วมาเรียนทฤษฎีปรัชญา ปรากฏว่าทําให้เกิดการลืมเนื้อหาของทฤษฎีจิตวิทยาไป ลักษณะเช่นนี้ จัดว่าเป็นการลืมเพราะเหตุใด 
(1) การเรียนรู้เดิมรบกวนการเรียนรู้ใหม่ 
(2) การเรียนรู้ใหม่รบกวนการเรียนรู้เดิม 
(3) ข้อมูลเสื่อมสลายตามกาลเวลา 
(4) การระงับ เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไม่นึกถึงบางอย่าง 
(5) ข้อมูลไม่ได้ถูกบันทึกเพราะไม่ได้เป็นเรื่องราวที่บุคคลเลือกใส่ใจ 

27. ข้อใดเป็นหน่วยความคิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแบ่งข้อมูลเป็นประเภท ๆ ที่มีความหมาย 
(1) การตอบสนองทางกล้ามเนื้อ 
(2) การหยั่งเห็นคําตอบทันที 
(3) จินตภาพ 
(4) มโนทัศน์ 

28. การที่ชาวเอสกิโมมีคําเรียกหิมะเกือบ 30 คํา แต่คนไทยมีคําเรียกหิมะเพียงคําเดียว ลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับ หน่วยพื้นฐานของการคิดในข้อใด 
(1) ภาพตรงหน้า 
(2) ภาษา 
(3) การหยังเห็นคําตอบทันที 
(4) จินตภาพ 
(5) มโนทัศน์ 

29. การแก้ปัญหาของนักศึกษาแพทย์เกี่ยวกับการฉายแสงเซลล์มะเร็ง ที่ทําโดยทบทวนความรู้เกี่ยวกับการฉายแสงแล้วเริ่มฉายแสงที่มีความเข้มน้อย ๆ ไปที่ละจุด จนควบคุมการขยายตัวของเซลล์มะเร็งได้ จัดเป็นการแก้ปัญหา แบบใด 
(1) แก้ปัญหาโดยทําความเข้าใจ 
(2) แก้ปัญหาโดยใช้เครื่องจักร 
(3) แก้ปัญหาโดยการหยั่งเห็นคําตอบในทันที 
(4) แก้ปัญหาจากการท่องจํา 
(5) แก้ปัญหาจากการลองผิดลองถูก 

30. ตั๊ก สามารถให้ข้อเสนอแนะได้อย่างหลากหลาย จัดว่าเป็นคุณสมบัติใดของความคิดสร้างสรรค์ 
(1) ความริเริ่ม 
(2) ความคล่อง 
(3) ความยืดหยุ่น 
(4) ความมีตรรกะ 
(5) การแสวงหาใคร่รู้ 

ข้อ 31 – 35 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม 
(1) ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 
(2) ทฤษฎีโครงสร้างของจิต 
(3) ทฤษฎีมนุษยนิยม
(4) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 
(5) ทฤษฎีประเภทและโครงสร้าง 
  
31. สัญชาตญาณแห่งความตายที่เกี่ยวข้องกับการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและการทําลายล้าง 
32. ถ้าทําพฤติกรรมใดแล้วมีผลดี พฤติกรรมนั้นจะเกิดขึ้นอีก 
33. พฤติกรรมของมนุษย์จะถูกควบคุมได้โดยการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
34. ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมนําไปสู่การพัฒนาเรื่อง Self Concept 
35. การศึกษาลักษณะนิสัยใจคอของคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันจะสามารถหาลักษณะร่วมที่คนในสังคมเดียวกันมีคล้ายคลึงกันได้ 

36. จากการทดลองของบิคแมนที่ให้หน้าม้าแต่งตัวดีและแต่งตัวไม่ดีแกล้งลืมเหรียญไว้ในตู้โทรศัพท์สาธารณะแล้วย้อนกลับไปถามคนที่กําลังใช้โทรศัพท์เพื่อขอเหรียญคืน จัดเป็นการทดลองที่ได้ข้อสรุปในเรื่องใด 
(1) ปทัสถานกลุ่ม 
(2) การคล้อยตาม 
(3) การขัดแย้งกันทางบทบาท 
(4) อิทธิพลของบทบาททางสังคม 
(5) อิทธิพลของสถานภาพทางสังคม 

37. “ครูฝ่ายปกครองที่ต้องลงโทษลูกชายตนเองเพราะเกเรหนีโรงเรียน” จัดเป็นบริบททางสังคมลักษณะใด 
(1) การเชื่อฟัง 
(2) ปทัสถานกลุ่ม 
(3) การคล้อยตาม 
(4) การขัดแย้งระหว่างบทบาท 
(5) ตําแหน่งของบุคคลในกลุ่ม 

38. ข้อใดตรงกับการแบ่งระยะห่างระหว่างบุคคลในระยะส่วนตัว 
(1) การฟังสุนทรพจน์ 
(2) การพูดคุยของประธานบริษัทสองบริษัทที่ตกลงทําการค้าร่วมกัน 
(3) การฟังคําบรรยาย 
(4) การพูดคุยกันระหว่างเพื่อน 
(5) การพูดคุยกันของคู่รัก 

39. “เรามักพอใจคําชมจากคนแปลกหน้ามากกว่าเพื่อน และเสียใจกับคําตําหนิของเพื่อนมากกว่าคนแปลกหน้า”ตรงกับความต้องการการเข้ากลุ่มในข้อใด 
(1) ทฤษฎีผลได้-ผลเสีย 
(2) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม 
(3) ทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคม 
(4) ความคล้ายคลึงกัน 
(5) ความมีเสน่ห์ดึงดูดทางกาย 

40. “เป็นสถานการณ์ที่มีการสื่อสารซ้ำ ๆ โดยปราศจากคําอธิบาย” ข้อความดังกล่าวแสดงถึงสถานการณ์ใดที่ทําให้เกิดอิทธิพลทางสังคม 
(1) สถานการณ์การเสนอแนะ 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) การยัดเยียดความคิดให้ผู้อื่น 
(4) สถานการณ์การคล้อยตาม 
(5) สารชักจูง 


ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1 
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ