ข้อสอบกระบวนวิชา PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป(General Psychology) ชุดที่ 1 ข้อที่ 1-20

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

[ดูคำตอบทั้งหมด] [คลิกตรงนี้]

1. ข้อใดจัดเป็นพฤติกรรมภายใน
(1) กอดลูกด้วยความเอ็นดู 
(2) ส่งข้อความทางไลน์กับคนรัก 
(3) คาดหวังให้น้องได้เรียนต่อสูง ๆ 
(4) ขับรถอย่างถูกต้องตามวินัยจราจร 
(5) อ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อเตรียมตัวสอบ 

2. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของจิตวิทยา 
(1) บรรยายพฤติกรรม 
(2) ล่วงรู้ความคิดของผู้อื่นได้แม้ไม่ต้องพูด 
(3) ควบคุมพฤติกรรม 
(4) ประยุกต์ใช้ความรู้กับชีวิตประจําวัน 
(5) ทําความเข้าใจการเกิดขึ้นของพฤติกรรม 

3. “องค์ประกอบของจิตสํานึก ประกอบด้วย การรับสัมผัส ความรู้สึก และมโนภาพ” เป็นแนวคิดของ จิตวิทยากลุ่มใด 
(1) กลุ่มพฤติกรรมนิยม 
(2) กลุ่มหน้าที่ของจิต 
(3) กลุ่มโครงสร้างของจิต 
(4) กลุ่มจิตวิทยาเกสตัลท์ 
(5) กลุ่ม จิตวิเคราะห์ 

4. “การทํางานของจิตสํานึกที่เน้นการปรับตัว” เป็นแนวคิดของจิตวิทยากลุ่มใด 
(1) กลุ่มโครงสร้างของจิต 
(2) กลุ่มหน้าที่ของจิต 
(3) กลุ่มมนุษยนิยม 
(4) กลุ่มจิตวิเคราะห์ 
(5) กลุ่มจิตวิทยาเกสตัลท์ 

5. “การรับรู้บ้านทั้งหลัง แตกต่างจากการรับรู้วัสดุที่ประกอบเป็นบ้าน เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย” เป็นแนวคิด ของจิตวิทยากลุ่มใด 
(1) กลุ่มพฤติกรรมนิยม 
(2) กลุ่มหน้าที่ของจิต 
(3) กลุ่มจิตวิทยาคอกนิทีฟ 
(4) กลุ่มจิตวิทยาเกสตัลท์ 
(5) กลุ่มมนุษยนิยม 

6. “เน้นจิตใต้สํานึกที่เป็นแหล่งสะสมแรงขับ แรงปรารถนาที่ซ่อนเร้น” เป็นแนวคิดของจิตวิทยากลุ่มใด 
(1) กลุ่มพฤติกรรมนิยม 
(2) กลุ่มจิตวิเคราะห์ 
(3) กลุ่มมนุษยนิยม 
(4) กลุ่มจิตวิทยาเกสตัลท์ 
(5) กลุ่มจิตวิทยาคอกนิทีฟ 

7. “เน้นกระบวนการประมวลผลข้อมูล เช่น ความคิด ภาษา การแก้ปัญหา” เป็นแนวคิดของจิตวิทยากลุ่มใด 
(1) กลุ่มพฤติกรรมนิยม 
(2) กลุ่มหน้าที่ของจิต 
(3) กลุ่มมนุษยนิยม 
(4) กลุ่มจิตวิทยาเกสตัลท์ 
(5) กลุ่มจิตวิทยาคอกนิทีฟ 

8. “ผสมผสานหลายแนวความคิดทางจิตวิทยาเพื่ออธิบายพฤติกรรม” เป็นแนวคิดของจิตวิทยากลุ่มใด 
(1) กลุ่มพฤติกรรมนิยม 
(2) กลุ่มมนุษยนิยม 
(3) กลุ่มจิตวิเคราะห์ 
(4) กลุ่มจิตวิทยาเกสตัลท์ 
(5) กลุ่มจิตวิทยาเอคเคล็กติก (Eclectic Psychology) 

9. ศูนย์ควบคุมการทํางานของระบบต่อมไร้ท่อ คือสมองส่วนใด 
(1) ไฮโปธาลามัส 
(2) ธาลามัส 
(3) ซีรีบรัม 
(4) ก้านสมอง 
(5) ไขสันหลัง 

ข้อ 10 – 11 ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถามว่าเป็นวิธีการศึกษาทางจิตวิทยาประเภทใด 
(1) การสังเกต 
(2) การสํารวจ 
(3) การทดลอง
(4) การทดสอบทางจิตวิทยา 
(5) การศึกษาประวัติรายกรณี 
  
10. การศึกษาเชิงเหตุและผล และควบคุมอิทธิพลของตัวแปรแทรกซ้อน 
11. ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของบุตรหลาน 

12. การศึกษาถึงการทํางานของสมองและระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพฤติกรรมการตอบสนอง ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม จัดเป็นการศึกษาเกี่ยวกับข้อใด 
(1) จิตวิทยาบุคลิกภาพ 
(2) สรีรจิตวิทยา 
(3) การรับสัมผัส 
(4) การเรียนรู้ 
(5) การรับรู้ 

13. กลไกของระบบประสาทใดที่ทําหน้าที่แปลการสัมผัสจากอวัยวะรับสัมผัส ทําให้เกิดการรับรู้ที่สมอง และ สั่งการต่อไปยังอวัยวะสําแดงผล 
(1) กลไกแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง 
(2) กลไกการรับรู้ 
(3) กลไกการเชื่อมโยงทางระบบประสาท 
(4) กลไกการรับสิ่งเร้า 
(5) วงจรปฏิกิริยาสะท้อน 

14. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเรียบ 
(1) ทําปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายใน 
(2) ทํางานอยู่นอกอํานาจจิตใจ 
(3) พบได้ที่กล้ามเนื้อแขน ขา สะโพก 
(4) ทํางานภายใต้การสั่งการของระบบประสาทอัตโนมัติ 
(5) บังคับให้กล้ามเนื้อชนิดนี้ทํางานตามที่เราต้องการไม่ได้ 

15. วงจรปฏิกิริยาสะท้อน (Reflex Action) ภายใต้การสั่งการจากอะไร 
(1) ไขสันหลัง 
(2) หัวใจ 
(3) สมอง 
(4) ต่อมมีท่อ 
(5) ต่อมไร้ท่อ
 
16. ระบบประสาทส่วนกลางทําหน้าที่อะไร 
(1) นํากระแสประสาทจากสมองและไขสันหลังไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
(2) เป็นศูนย์บัญชาการและศูนย์ควบคุมการทํางานของร่างกาย 
(3) ผลิตฮอร์โมน 
(4) ควบคุมสมดุลระบบพลังงานของร่างกาย 
(5) ผลิตของเหลวส่งตามท่อไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

17. ระบบประสาทส่วนใดทําหน้าที่สั่งการให้ร่างกายตื่นตัว เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น 
(1) ระบบประสาทส่วนกลาง 
(2) ระบบประสาทส่วนปลาย 
(3) ระบบประสาทซิมพาเธติก 
(4) ระบบประสาทพาราซิมพาเธติก 
(5) ระบบประสาทนําคําสั่งทั่วไป
 
18. หน่วยที่เล็กที่สุดในระบบประสาท คือข้อใด 
(1) เซลล์ประสาท 
(2) เส้นประสาท 
(3) ใยประสาท 
(4) ไขสันหลัง 
(5) สมอง 

19. ในเซลล์ประสาทนิวโรน ข้อใดทําหน้าที่เกี่ยวกับการนํากระแสประสาทเข้ามาสู่ตัวเซลล์ 
(1) แอ็กซอน 
(2) เดนไดรท์ 
(3) ตัวเซลล์ 
(4) เซลล์ค้ำจุน 
(5) สารสื่อประสาท
 
20. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 
(1) ผลิตของเหลวเพื่อการหล่อลื่นและให้ความชุ่มชื้น 
(2) ทําหน้าที่รักษาสมดุลของร่างกายให้คงที่อยู่เสมอ 
(3) ผลิตฮอร์โมนผ่านทางกระแสโลหิตไปสู่อวัยวะเป้าหมาย 
(4) ทําหน้าที่ควบคุมระบบสืบพันธุ์และต่อมน้ํานมด้วย 
(5) ทําหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายด้วย 


ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1 
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ