81. รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยประกาศใช้เมื่อ 
(1) 24 มิถุนายน 2475 
(2) 25 มิถุนายน 2475 
(3) 26 มิถุนายน 2475
(4) 27 มิถุนายน 2475 
(5) 28 มิถุนายน 2475

82. รัฐธรรมนูญฉบับใดต่อไปนี้ที่มีมาตราพิเศษบางมาตราเป็นฉบับแรกของประเทศไทย 
(1) ฉบับที่ 3 ปี 2489 
(2) ฉบับที่ 4 ปี 2490 
(3) ฉบับที่ 5 ปี 2492 
(4) ฉบับที่ 7 ปี 2502 
(5) ฉบับที่ 8 ปี 2511 

83. รัฐธรรมนูญฉบับใดที่กําหนดว่าทั้ง ส.ส. และ ส.ว. ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
(1) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2489 
(2) ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2492 
(3) ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2517 
(4) ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2540 
(5) ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2560
 
84. พระราชอํานาจในการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติของพระมหากษัตริย์ คือ 
(1) ครั้งแรก 70 วัน และครั้งที่สอง 30 วัน 
(2) ครั้งแรก 80 วัน และครั้งที่สอง 30 วัน 
(3) ครั้งแรก 90 วัน และครั้งที่สอง 30 วัน 
(4) ครั้งแรก 100 วัน และครั้งที่สอง 30 วัน 
(5) ครั้งแรก 110 วัน และครั้งที่สอง 30 วัน
 
85. ตําแหน่ง “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร” สถาปนาขึ้นในสมัยใด 
(1) รัชกาลที่ 4 
(2) รัชกาลที่ 5 
(3) รัชกาลที่ 6 
(4) รัชกาลที่ 7 
(6) รัชกาลที่ 8 

86. “สิทธิ” และ “พระราชอํานาจ” ของพระมหากษัตริย์แตกต่างกันตรงข้อใด 
(1) สิทธิกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่พระราชอํานาจไม่ได้กําหนดไว้ 
(2) พระราชอํานาจกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่สิทธิไม่ได้กําหนดไว้ 
(3) ทั้งสิทธิและพระราชอํานาจต่างถูกกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
(4) ทั้งสิทธิและพระราชอํานาจต่างไม่ได้ถูกกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
(5) ขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ
 
87. นายกรัฐมนตรีในระบบรัฐสภาแบบอังกฤษที่ประเทศไทยใช้อยู่นั้น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (2560) ระบุไว้ว่า 
(1) ต้องเป็นผู้ที่ทําการยึดอํานาจมา 
(2) ต้องเป็นผู้ที่เคยเป็นผู้บัญชาการทหารบก 
(3) ต้องเป็นผู้ที่สมาชิกรัฐสภาเสนอชื่อ 
(4) ต้องเป็นหัวหน้าพรรคเสียงข้างมากในรัฐสภา 
(5) ต้องเป็นหัวหน้าพรรคเสียงข้างน้อยในรัฐสภา 

88. จํานวนของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (2560) 
(1) 10 – 18 คน 
(2) 18 – 24 คน 
(3) 25 – 30 คน 
(4) 1 + 35 คน 
(5) นายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุจํานวนไว้
 
89. การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องทําเป็น 
(1) พระราชกฤษฎีกา 
(2) พระราชบัญญัติ 
(3) พระราชกําหนด 
(4) พระราชโองการ 
(5) ประกาศคณะปฏิวัติ 

90. พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ 
(1) สังคมสงเคราะห์ 
(2) การปกครอง 
(3) บริหารประเทศ 
(4) ข้อ 1 และ 2 ถูก 
(5) ข้อ 2 และ 3 ถูก 

91. อํานาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี 
(1) วางนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน 
(2) เสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภา 
(3) รับผิดชอบต่อการอันเชิญพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองราชย์
(4) ข้อ 1 และ 2 ถูก 
(5) ข้อ 2 และ 3 ถูก
 
92. สาเหตุใหญ่ของการแทรกแซงทางการเมืองของทหารในประเทศไทย 
(1) รัฐบาลพลเรือนและพรรคการเมืองไม่เป็นที่ศรัทธาของประชาชน 
(2) สถานการณ์เอื้ออํานวย เช่น เกิดความสับสนวุ่นวาย 
(3) มีกลุ่มพลังอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพมาถ่วงดุลทางการเมืองได้ 
(4) ข้อ 1 และ 2 ถูก 
(5) ข้อ 2 และ 3 ถูก 

93. องค์กรใดถือเป็นองค์กรสูงสุดในการแสดงเจตจํานงของคนในชาติ 
(1) พระมหากษัตริย์ 
(2) รัฐสภา 
(3) ศาล 
(4) คณะรัฐมนตรี 
(5) ศาลรัฐธรรมนูญ
 
94. การประชุมของสภามีกี่รูปแบบ 
(1) 1 รูปแบบ คือ การประชุมสามัญ 
(2) 1 รูปแบบ คือ การประชุมวิสามัญ 
(3) 2 รูปแบบ คือ การประชุมสามัญและการประชุมวิสามัญ 
(4) 2 รูปแบบ คือ การประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และการประชุมวุฒิสภา (ส.ว.) 
(5) จะขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญที่จะกําหนดไว้ในแต่ละฉบับ
 
95. รัฐสภา (Parliament) มีกี่รูปแบบ 
(1) 1 รูปแบบ 
(2) 2 รูปแบบ 
(3) 3 รูปแบบ 
(4) 4 รูปแบบ 
(5) 5 รูปแบบ
 
96. รัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใดที่มีลักษณะเป็นสภาเดียวมีสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด 
(1) ฉบับที่ 1 ปี 2475 
(2) ฉบับที่ 7 ปี 2502 
(3) ฉบับที่ 20 ปี 2560 
(4) ข้อ 1 และ 2 ถูก 
(5) ข้อ 2 และ 3 ถูก 

97. จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ปี 2560 
(1) 360 และ 270 
(2) 480 และ 150 
(3) 500 และ 200 
(4) 500 และ 250 
(5) 500 และ 300 

98. ผู้ที่ทําหน้าที่ควบคุมการประชุมร่วมของ ส.ส. และ ส.ว. คือ 
(1) นายกรัฐมนตรี 
(2) ประธานวุฒิสภา 
(3) ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(4) ประธานรัฐสภา 
(5) ประธานองคมนตรี
 
99. กระทรวงยุติธรรม ได้มีการจัดตั้งขึ้นในสมัยใด 
(1) รัชกาลที่ 5 
(2) รัชกาลที่ 6 
(3) รัชกาลที่ 7 
(4) รัชกาลที่ 8 
(5) รัชกาลที่ 9 

100. กระบวนการพิจารณากฎหมายในรัฐสภามีกี่วาระ 
(1) 1 วาระ 
(2) 2 วาระ 
(3) 3 วาระ 
(4) 4 วาระ 
(5) 5 วาระ 

---------------[ดูเฉลยคำตอบทั้งหมด] [คลิกตรงนี้ครับ]---------------

«««ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์ »»»
■■■ สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1
■■■ ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
■■■ ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
■■■ ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
■■■ ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
■■■ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการเรียน ได้ทุกเรื่องครับ
■■■ นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ