61. ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 ไทยมีรัฐธรรมนูญจํานวนทั้งหมดที่ฉบับ 
(1) 18 ฉบับ 
(2) 19 ฉบับ 
(3) 20 ฉบับ
(4) 21 ฉบับ 
(5) 22 ฉบับ 

62. ประมุขของประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของไทย คือตําแหน่งใด 
(1) พระมหากษัตริย์ 
(2) ประธานาธิบดี 
(3) นายกรัฐมนตรี 
(4) ประธานศาลฎีกา 
(5) ประธานศาลปกครองสูงสุด 

63. ระบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเกิดขึ้นในสมัยใด 
(1) สมัยพระเจ้าตากสิน 
(2) สมัยสุโขทัย 
(3) สมัยกรุงธนบุรี 
(4) สมัยกรุงศรีอยุธยา 
(5) สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

64. การปกครองแบบระบบจตุสดมภ์เริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใด 
(1) สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
(2) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
(3) สมเด็จพระไชยราชาธิราช 
(4) สมเด็จพระเอกาทศรถ 
(5) สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
65. “ระบบกินเมือง” ถูกยกเลิกในสมัยรัชกาลที่เท่าใด 
(1) รัชกาลที่ 3 
(2) รัชกาลที่ 4 
(3) รัชกาลที่ 5 
(4) รัชกาลที่ 6 
(5) รัชกาลที่ 7 

66. ระบบ “พ่อขุนอุปถัมภ์” เกี่ยวข้องกับลักษณะการปกครองของบุคคลใดต่อไปนี้ 
(1) พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
(2) จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
(3) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
(4) จอมพลถนอม กิตติขจร 
(5) จอมพลประภาส จารุเสถียร 

67. นายกรัฐมนตรีของไทยคนใดที่ปกครองประเทศติดต่อกันยาวนานที่สุด 
(1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
(2) พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
(3) พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
(4) นายชวน หลีกภัย 
(5) ไม่มีข้อใดถูก
 
68. การบริหารประเทศของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ถูกมองว่าเป็นการใช้นโยบายแบบใด 
(1) นวัตวิถี 
(2) นวัตกรรม 
(3) ประชาวิถี 
(4) ประชารัฐ 
(5) ประชานิยม
 
69. “การปกครองแบบหัวเมือง” มีการเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอย่างไร 
(1) การปกครองส่วนกลาง 
(2) การปกครองส่วนภูมิภาค 
(3) การปกครองส่วนท้องถิ่น 
(4) การปกครองแบบศูนย์กลาง 
(5) การปกครองแบบถึงระบบรัฐสภา
 
70. เมืองทดลองประชาธิปไตยหมายถึงแนวคิดของรัชกาลที่เท่าใด 
(1) รัชกาลที่ 3 
(2) รัชกาลที่ 4 
(3) รัชกาลที่ 5 
(4) รัชกาลที่ 6 
(5) รัชกาลที่ 7 

71. ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 บุคคลใดต่อไปนี้ถูกเรียกว่าเป็น “ทรราช” 
(1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
(2) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
(3) จอมพลถนอม กิตติขจร
(4) จอมพลผิน ชุณหะวัณ 
(5) จอมพลประภาส จารุเสถียร
 
72. รัฐธรรมนูญ คืออะไร 
(1) เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(2) เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยกฎมณเฑียรบาล 
(3) เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยสิทธิของพระมหากษัตริย์ 
(4) เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(5) เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับทหาร
 
73. “คณะกรรมการราษฎร” หมายถึง 
(1) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(2) สมาชิกวุฒิสภา 
(3) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(4) คณะองคมนตรี 
(5) คณะรัฐมนตรี 

74. รัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมีกี่รูปแบบ 
(1) 1 รูปแบบ 
(2) 2 รูปแบบ 
(3) 3 รูปแบบ 
(4) 4 รูปแบบ 
(5) 5 รูปแบบ 

75. บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยใดที่ทรงเป็นเสมือน “เจ้าชีวิต” ของราษฎรอย่างชัดเจน 
(1) สมัยอยุธยา 
(2) สมัยธนบุรี 
(3) สมัยรัตนโกสินทร์ 
(4) ถูกทุกข้อ 
(5) ผิดทุกข้อ
 
76. จํานวนผู้แทนราษฎรชั่วคราวในรัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 
(1) จํานวน 60 นาย 
(2) จํานวน 70 นาย 
(3) จํานวน 80 นาย 
(4) จํานวน 90 นาย 
(5) จํานวน 100 นาย 

77. รัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 ของไทยประกาศใช้เมื่อ 
(1) 24 มิถุนายน 2475 
(2) 27 มิถุนายน 2475 
(3) 3 ตุลาคม 2475 
(4) 8 พฤศจิกายน 2475 
(5) 10 ธันวาคม 2475
 
78 การแก้ไขนามประเทศจาก “สยาม” มาเป็น “ประเทศไทย” เกิดขึ้นเมื่อ 
(1) พ.ศ. 2475 
(2) พ.ศ. 2478 
(3) พ.ศ. 2482 
(4) พ.ศ. 2489 
(5) พ.ศ. 2490 

79. ระบบสภาคู่ เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อ 
(1) พ.ศ. 2475 
(2) พ.ศ. 2478 
(3) พ.ศ. 2482 
(4) พ.ศ. 2489 
(5) พ.ศ. 2490
 
80. อเนกชนนิกรสโมสรสมมุติ คือ 
(1) คณะบุคคลที่มีภารกิจคอยบริหารประเทศ 
(2) คณะบุคคลที่มีภารกิจคอยถวายรายงานแก่กษัตริย์ 
(3) คณะบุคคลที่มีภารกิจคอยถวายคําปรึกษาแก่กษัตริย์ 
(4) คณะบุคคลที่มีภารกิจเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ให้กษัตริย์ 
(5) คณะบุคคลที่มีภารกิจพิจารณาเพื่อให้ได้มาซึ่งกษัตริย์องค์ใหม่ 

---------------[ดูเฉลยคำตอบทั้งหมด] [คลิกตรงนี้ครับ]---------------

«««ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์ »»»
■■■ สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1 
■■■ ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
■■■ ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
■■■ ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
■■■ ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
■■■ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการเรียน ได้ทุกเรื่องครับ
■■■ นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ