41. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกําหนดให้ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
(1) ประธานศาลฎีกา 
(2) ประธานวุฒิสภา 
(3) ประธานสภาผู้แทนราษฎร
(4) ประธานศาลปกครองสูงสุด 
(5) ประธานคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
 
42. ข้อใดต่อไปนี้ตรงกับการให้สมญานามของรัฐบาล “ลืมเปลือกหอย” 
(1) นายอานันท์ ปันยารชุน 
(2) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
(3) นายชวน หลีกภัย 
(4) พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
(5) พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ

43. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยทัดเทียมกับประเทศตะวันตก 
(1) รัชกาลที่ 4 
(2) รัชกาลที่ 5 
(3) รัชกาลที่ 6 
(4) รัชกาลที่ 7 
(5) รัชกาลที่ 8
 
44. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลใดที่ทรงบัญญัติกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ที่ถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกที่วางลําดับสิทธิในการสืบราชสมบัติของกษัตริย์ 
(1) รัชกาลที่ 4 
(2) รัชกาลที่ 5 
(3) รัชกาลที่ 6 
(4) รัชกาลที่ 7 
(5) รัชกาลที่ 8 

45. ยุคสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดได้มีการเซ็นสัญญาเบาว์ริง เพื่อการค้าขายกับอังกฤษ 
(1) รัชกาลที่ 4 
(2) รัชกาลที่ 5 
(3) รัชกาลที่ 6 
(4) รัชกาลที่ 7 
(5) รัชกาลที่ 8
 
46. การเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามเกิดขึ้นในรัชกาลใด 
(1) รัชกาลที่ 4 
(2) รัชกาลที่ 5 
(3) รัชกาลที่ 6 
(4) รัชกาลที่ 7 
(5) รัชกาลที่ 8 

47. การทดลองประชาธิปไตย “ดุสิตธานี” เกิดขึ้นตรงกับสมัยพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใด 
(1) รัชกาลที่ 4 
(2) รัชกาลที่ 5 
(3) รัชกาลที่ 6 
(4) รัชกาลที่ 7 
(5) รัชกาลที่ 8 

48. “เค้าโครงเศรษฐกิจ” มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลใดต่อไปนี้ 
(1) นายปรีดี พนมยงค์ 
(2) นายชวน หลีกภัย 
(3) นายพจน์ สารสิน 
(4) นายทวี บุณยเกตุ 
(5) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 

49. เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นการรวมตัวกันเพื่อต่อต้านทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากกลุ่มใดต่อไปนี้ 
(1) ประชาชน 
(2) ทหารบก 
(3) นิสิตนักศึกษา ประชาชน 
(4) กลุ่มพันธมิตรฯ (เสื้อเหลือง) 
(5) กลุ่มประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (เสื้อแดง)
 
50. ประชาธิปไตยครึ่งใบอยู่ในช่วงการเมืองของรัฐบาลใดต่อไปนี้ 
(1) นายธานินทร์ กรัยวิเชียร / พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ / จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
(2) พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ / นายทวี บุณยเกตุ / จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
(3) พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ / นายทวี บุณยเกตุ / จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
(4) นายธานินทร์ กรัยวิเชียร / พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ / พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
(5) พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ / นายอานันท์ ปันยารชุน / จอมพลถนอม กิตติขจร 

51. ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีระบอบการปกครองแบบใด 
(1) เผด็จการพลเรือน 
(2) เผด็จการทหาร 
(3) สมบูรณาญาสิทธิราชย์
(4) สาธารณรัฐ 
(5) ราชาธิปไตย
 
52. กบฎ ร.ศ. 130 ตรงกับรัชกาลที่เท่าใดของไทย 
(1) รัชกาลที่ 2 
(2) รัชกาลที่ 3 
(3) รัชกาลที่ 4 
(4) รัชกาลที่ 5 
(5) รัชกาลที่ 6 

53. หน่วยงานใดไม่ใช่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) กรุงเทพมหานคร 
(2) อบต.ลําลูกกา 
(3) จังหวัดนนทบุรี 
(4) เทศบาลเมืองปทุมธานี 
(5) ผิดทุกข้อ
 
54. รัฐประหาร พ.ศ. 2490 เกี่ยวข้องกับบุคคลใดต่อไปนี้ 
(1) นายพจน์ สารสิน 
(2) นายชวน หลีกภัย 
(3) พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 
(4) พลโทผิน ชุณหะวัณ 
(5) พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ 

55. การทํารัฐประหารของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) เมื่อปี พ.ศ. 2534 เป็นการยึดอํานาจ จากรัฐบาลใด 
(1) รัฐบาลชวน หลีกภัย 
(2) รัฐบาลชาติชาย ชุณหะวัณ 
(3) รัฐบาลชวลิต ยงใจยุทธ 
(4) รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร 
(5) ไม่มีข้อใดถูก
 
56. นายกรัฐมนตรีที่ได้มาภายหลังจากเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ 2535” 
(1) นายอานันท์ ปันยารชุน 
(2) นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 
(3) นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 
(4) นายชวน หลีกภัย 
(5) พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
 
57. รัฐบาลของไทยที่ได้รับสมญานามว่าว่า “บุฟเฟต์คาบิเนต” 
(1) รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร 
(2) รัฐบาลชวน หลีกภัย 
(3) รัฐบาลชาติชาย ชุณหะวัณ 
(4) รัฐบาลชวลิต ยงใจยุทธ 
(5) รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
 
58. “คณะราษฎร” ประกอบด้วยบุคคลกลุ่มใด 
(1) ทหารบก ทหารเรือ พลเรือน 
(2) ทหารอากาศ ทหารบก ทหารเรือ 
(3) ตํารวจ ทหาร พลเรือน 
(4) ตํารวจ ทหารบก ทหารเรือ พลเรือน 
(5) นิสิตนักศึกษา ประชาชน
 
59. เหตุการณ์ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 เกี่ยวข้องกับบุคคลใดต่อไปนี้ 
(1) พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน 
(2) พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ 
(3) พล.อ.สุจินดา คราประยูร 
(4) พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 
(5) ไม่มีข้อใดถูก
 
60. สยามเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงในช่วงของการล่าอาณานิคมของประเทศใด 
(1) สเปน อังกฤษ 
(2) อิตาลี สเปน 
(3) ญี่ปุ่น สหรัฐฯ 
(4) อังกฤษ ฝรั่งเศส 
(5) อังกฤษ โปรตุเกส 

---------------[ดูเฉลยคำตอบทั้งหมด] [คลิกตรงนี้ครับ]---------------

«««ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์ »»»
■■■ สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1
■■■ ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
■■■ ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
■■■ ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
■■■ ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
■■■ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการเรียน ได้ทุกเรื่องครับ
■■■ นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ