21. จังหวัดที่มีสมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) จํานวน 48 คน คือ 
(1) สงขลา 
(2) เชียงใหม่ 
(3) นครราชสีมา
(4) อุบลราชธานี 
(5) ผิดทุกข้อ
 
22. สํานักนายกรัฐมนตรี 
(1) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
(2) จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ 
(3) นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี 
(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 กับ 2 
(5) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3
 
23. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ใช้หลักการใดในการจัดการปกครอง 
(1) แบ่งแยกอํานาจ 
(2) ดุลอํานาจ 
(3) รวมอํานาจ 
(4) แบ่งปันอํานาจ 
(5) กระจายอํานาจ
 
24. การตั้ง ยุบ เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็น 
(1) พระราชบัญญัติ 
(2) พระราชกฤษฎีกา 
(3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
(4) พระราชกําหนด 
(5) กฎกระทรวงมหาดไทย
 
25. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกําหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเป็น ส.ว.(สมาชิกวุฒิสภา) ต้องมีอายุไม่ต่ํากว่ากี่ปีบริบูรณ์ 
(1) 18 ปี 
(2) 20 ปี 
(3) 25 ปี 
(4) 35 ปี 
(5) 40 ปี 

26. ข้าราชการการเมือง 
(1) ไม่มีวาระในการดํารงตําแหน่ง 
(2) ต้องสังกัดพรรคการเมือง 
(3) เป็นฝ่ายทํานโยบาย 
(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 กับ 2 
(5) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3 

27. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกําหนดอายุของสภาผู้แทนราษฎรมีกําหนดคราวละก็ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
(1) 2 ปี 
(2) 3 ปี 
(3) 4 ปี 
(4) 5 ปี 
(5) 6 ปี
 
28. การเมืองไทยเท่าที่ผ่านมาเคยมีการลงประชามติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วกี่ครั้งในรอบสิบปี 
(1) 1 ครั้ง 
(2) 2 ครั้ง 
(3) 3 ครั้ง 
(4) 4 ครั้ง 
(5) 5 ครั้ง 

29. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกําหนดให้รัฐสภาประกอบด้วย 
(1) สภาผู้แทนราษฎร 
(2) วุฒิสภา 
(3) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 กับ 2 
(5) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3
 
30. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกําหนดให้ใครเป็นประธานรัฐสภา 
(1) ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(2) ประธานวุฒิสภา 
(3) ประธานร่างรัฐธรรมนูญ 
(4) ประธานศาลฎีกา 
(5) ประธานศาลปกครองสูงสุด 

31. ตําแหน่งนายอําเภอในการปกครองส่วนภูมิภาค 
(1) สังกัดกรมการปกครอง 
(2) มีฐานะในทางบริหารสูงกว่าหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ ในอําเภอนั้น 
(3) เป็นตําแหน่งในการบังคับบัญชาต่ํากว่าปลัดจังหวัด
(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 กับ 2 
(5) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3 

32. กรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎรประเภทใดไม่อาจตั้งบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็น ส.ส. เป็นกรรมาธิการได้ 
(1) กรรมาธิการสามัญ 
(2) กรรมาธิการเต็มสภา 
(3) กรรมาธิการวิสามัญ 
(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 กับ 2 
(5) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3
 
33. หน่วยการปกครองใด เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
(1) เทศบาลนครเชียงใหม่ 
(2) เมืองพัทยา 
(3) จังหวัดชลบุรี 
(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 กับ 2 
(5) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3 

34. พรรคการเมืองส่วนใหญ่ของการเมืองไทยเท่าที่ผ่านมาตั้งขึ้นโดย 
(1) การสนับสนุนจากกลุ่มต่าง ๆ 
(2) มีอุดมการณ์เป็นหลัก 
(3) รวมบุคคลเพื่อหวังชนะเลือกตั้ง 
(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 กับ 2 
(5) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3
 
35. รัฐธรรมนูญฉบับก่อนฉบับปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญฯ (ชั่วคราว) พ.ศ. 
(1) 2549 
(2) 2550 
(3) 2557 
(4) 2558 
(5) 2559
 
36. “สมาคมศิษย์เก่า” อาจถือได้ว่าเป็นกลุ่มผลประโยชน์ประเภท 
(1) อาสาสมัคร 
(2) นายทุน 
(3) แรงงาน 
(4) ลูกจ้าง 
(5) มาตุภูมิ
 
37. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่เท่าใด 
(1) 26 
(2) 27 
(3) 28 
(4) 29 
(5) 30
 
38. การรับบุคคลเข้ารับราชการในระบบราชการไทย ยึดหลักการในการบริหารบุคคลตามระบบใด 
(1) ระบบชั้น-ยศ 
(2) ระบบคุณธรรม 
(3) ระบบอุปถัมภ์ 
(4) ระบบธรรมาภิบาล 
(5) ระบบจารีตประเพณี
 
39. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ “ฉบับแรก” ของไทยเกี่ยวข้องกับบุคคลใดต่อไปนี้ 
(1) นายปรีดี พนมยงค์ 
(2) นายชวน หลีกภัย 
(3) นายพจน์ สารสิน 
(4) นายทวี บุณยเกตุ 
(5) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
 
40. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกําหนดให้ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตําแหน่ง 
(1) ประธาน 
(2) ประธานรัฐสภา 
(3) ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(4) ประธานร่างรัฐธรรมนูญ 
(5) ประธานศาลปกครองสูงสุด 

---------------[ดูเฉลยคำตอบทั้งหมด] [คลิกตรงนี้ครับ]---------------

«««ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์ »»»
■■■ สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1 
■■■ ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
■■■ ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
■■■ ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
■■■ ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
■■■ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการเรียน ได้ทุกเรื่องครับ
■■■ นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ