ข้อสอบกระบวนวิชา POL 1101 การเมืองและการปกครองไทย ชุดที่ 3

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

---------------[ดูเฉลยคำตอบทั้งหมด] [คลิกตรงนี้ครับ]---------------

ข้อ 1. – 5. ข้อเลือกต่อไปนี้ให้ใช้เป็นคําตอบ
(1) เสรีนิยม 
(2) สังคมนิยม 
(3) เผด็จการเบ็ดเสร็จ 
(4) อํานาจนิยม 
(5) ชาตินิยม 

1. ลัทธิที่ให้เสรีภาพเฉพาะด้านเศรษฐกิจสังคม แต่จํากัดเสรีภาพทางการเมือง 
2. ยึดมั่นในแนวคิดเรื่อง “เชื่อผู้นําชาติพ้นภัย” 
3. ความเป็นอยู่ของประชาชนด้านเศรษฐกิจสังคมมีรัฐเป็นผู้ดูแล 
4. แนวคิดที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อในเรื่อง “ไร้พรมแดน” 
5. รัฐที่ใช้อํานาจในการปกครองน้อยที่สุด 

6. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นส่วนราชการเช่นเดียวกับ 
(1) ทบวง 
(2) กรม 
(3) กระทรวง 
(4) สํานักงานเลขานุการกรม 
(5) กอง 

7. การจัดตั้งทบวงต้องตราเป็นกฎหมายอะไร 
(1) พระราชบัญญัติ 
(2) พระราชกฤษฎีกา 
(3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
(4) พระราชกําหนด 
(5) ผิดทุกข้อ 

8. ข้าราชการประจํา หมายถึง 
(1) รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบาย 
(2) มีวาระในการดํารงตําแหน่ง 
(3) เป็นฝ่ายนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(4) ถูกทุกข้อ 
(5) ผิดทุกข้อ
 
9. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกํานัน 
(1) 4 ปี 
(2) 5 ปี 
(3) อยู่ในตําแหน่งจนถึงอายุครบ 55 ปี 
(4) อยู่ในตําแหน่งจนถึงอายุครบ 60 ปี 
(5) อยู่ในตําแหน่งตลอดชีวิต 

10. ข้าราชการประจําที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของแต่ละกระทรวงคือตําแหน่งใด 
(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
(2) ปลัดกระทรวง 
(3) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
(4) ผู้ตรวจการกระทรวง 
(5) ผิดทุกข้อ 

11. ข้อใดต่อไปนี้ปกติไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
(1) นายกเมืองพัทยา 
(2) ผู้ใหญ่บ้าน 
(3) ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
(4) สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร 
(5) ผิดทุกข้อ 

12. ข้อใดต่อไปนี้คือข้าราชการประจําในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) ปลัดอําเภอ 
(2) ปลัดจังหวัด 
(3) สัสดีจังหวัด 
(4) ปลัดเทศบาล 
(5) ถูกทุกข้อ
 
13. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นข้าราชการประจําสังกัดหน่วยงานใด 
(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวงมหาดไทย 
(3) กระทรวงศึกษาธิการ 
(4) กรมการปกครอง 
(5) ไม่สังกัดหน่วยงานใด 

14. การกําหนดโครงสร้างเทศบาลของไทยในปัจจุบันมีลักษณะและรูปแบบใด 
(1) รัฐสภา 
(2) ประธานาธิบดี 
(3) แบบผสมรัฐสภาและประธานาธิบดี 
(4) แบบมีสภา 
(5) ผิดทุกข้อ
 
15. ขณะนี้จํานวนสมาชิกสภาเขต กฎหมายกําหนดให้มีได้ไม่เกินกี่คน 
(1) ไม่จํากัดจํานวน 
(2) 8 คน 
(3) 9 คน 
(4) 10 คน 
(5) ผิดทุกข้อ 

16. รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร แต่งตั้งได้จํานวนไม่เกินกี่คน 
(1) 5 คน 
(2) 4 คน 
(3) 3 คน 
(4) 2 คน 
(5) 1 คน
 
17. ผู้บริหารสูงสุดของเมืองพัทยาใช้ชื่อว่าอะไร และมีที่มาอย่างไร 
(1) นายกเมืองพัทยา 
(2) ผู้ว่าเมืองพัทยา 
(3) นายกเทศมนตรีเมืองพัทยา 
(4) ปลัดเมืองพัทยา 
(5) ผิดทุกข้อ
 
18. การปกครองโดยคน ๆ เดียว และมีจุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อผู้ปกครอง เป็นการปกครองในแบบที่ Aristotle เรียกว่าอะไร 
(1) ราชาธิปไตย 
(2) อภิชนาธิปไตย 
(3) ประชาธิปไตย 
(4) คณาธิปไตย 
(5) ทุชนาธิปไตย 

19. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กําหนดให้มีสมาชิก วุฒิสภาในระยะแรกจํานวนกี่คน 
(1) 150 คน 
(2) 200 คน 
(3) 250 คน 
(4) 300 คน 
(5) ผิดทุกข้อ
 
20. พรรคการเมืองพรรคแรกทางพฤตินัยของไทย คือ 
(1) คณะราษฎร 
(2) สหชีพ 
(3) กิจสังคม 
(4) ก้าวหน้า 
(5) ประชาธิปัตย์ 

«««ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์ »»»
■■■ สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1 
■■■ ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
■■■ ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
■■■ ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
■■■ ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
■■■ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการเรียน ได้ทุกเรื่องครับ
■■■ นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ