81. ข้าราชการประจําที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของแต่ละกระทรวงคือตําแหน่งใด 
(1) ผู้ตรวจการกระทรวง 
(2) รัฐมนตรีตรวจการ 
(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(4) ปลัดกระทรวง 
(5) ผิดทุกข้อ
 
82. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นข้าราชการประจําสังกัดหน่วยงานใด 
(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวงมหาดไทย 
(3) กระทรวงศึกษาธิการ 
(4) กรมการปกครอง 
(5) ไม่สังกัดหน่วยงานใด
 
83. ข้อใดต่อไปนี้คือข้าราชการประจําในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) ปลัดอําเภอ 
(2) ปลัดจังหวัด 
(3) สัสดีจังหวัด 
(4) ปลัดเทศบาล 
(5) ถูกทุกข้อ
 
84. การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา นายกรัฐมนตรีจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจาก 
(1) เสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภา 
(2) เสียงส่วนใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎร 
(3) เสียงส่วนใหญ่ของวุฒิสภา 
(4) เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนโดยการลงประชามติ 
(5) ถูกทุกข้อ
 
85. ข้อใดต่อไปนี้ปกติไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
(1) ผู้ใหญ่บ้าน 
(2) นายกเมืองพัทยา 
(3) สมาชิกสภาเขต กทม 
(4) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(5) ผิดทุกข้อ
 
86. การกําหนดโครงสร้างเมืองพัทยาของไทยในปัจจุบันมีลักษณะและรูปแบบใด 
(1) รัฐสภา 
(2) แบบมีสภา 
(3) ประธานาธิบดี 
(4) แบบผสมรัฐสภาและประธานาธิบดี 
(5) ผิดทุกข้อ
 
87. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยรูปแบบใดเป็นรูปแบบพิเศษ 
(1) อบต 
(2) เทศบาล 
(3) ภูเก็ต 
(4) พัทยา 
(5) เกาะสมุย
 
88. จํานวนสมาชิกสภาเขต กฎหมายกําหนดให้มีได้ไม่เกินกี่คน 
(1) ไม่จํากัดจํานวน 
(2) 7 คน 
(3) 8 คน 
(4) 9 คน 
(5) ผิดทุกข้อ 

89. รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง แต่งตั้งได้จํานวนไม่เกินกี่คน 
(1) 5 คน 
(2) 4 คน 
(3) 3 คน 
(4) 2 คน 
(5) 1 คน 

90. ผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลใช้ชื่อว่าอะไร และมีที่มาอย่างไร 
(1) นายกเทศบาลมาจากการเลือกตั้ง 
(2) นายกเทศบาลมาจากการแต่งตั้ง 
(3) นายกเทศมนตรีมาจากการแต่งตั้ง 
(4) นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้ง 
(5) ผิดทุกข้อ 

91. หน่วยการปกครองใด เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
(1) เมืองพัทยา 
(2) จังหวัดนนทบุรี 
(3) เทศบาลนครเชียงใหม่
(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 กับ 2 
(5) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3
 
92. หน้าที่หลักของเมืองพัทยาที่แตกต่างไปจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล คืออะไร 
(1) การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
(2) การประสานงานกับหน่วยงานปกครองท้องถิ่นอื่น 
(3) สร้างถนน สะพาน 
(4) การจัดการท่องเที่ยว 
(5) ผิดทุกข้อ 

93. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล กฎหมายกําหนดให้แต่งตั้งได้ไม่เกินกี่คน 
(1) 2 คน 
(2) 3 คน 
(3) 4 คน 
(4) 5 คน 
(5) 6 คน
 
94. ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สังกัดพรรคการเมืองใด 
(1) เพื่อไทย 
(2) ประชาธิปัตย์ 
(3) ชาติไทยพัฒนา 
(4) ไม่สังกัดพรรค 
(5) ผิดทุกข้อ
 
95. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละกี่ปี 
(1) 2 ปี 
(2) 3 ปี 
(3) 4 ปี 
(4) 5 ปี 
(5) 6 ปี
 
96. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน คือ 
(1) นายวิษณุ เครืองาม 
(2) นายมีชัย ฤชุพันธ์ 
(3) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโน 
(4) พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา 
(5) น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 

97. รัฐธรรมนูญไทยฉบับ พ.ศ. 2560 ประกาศใช้ตั้งแต่ 
(1) 6 เมษายน 2560 
(2) 6 พฤษภาคม 2560 
(3) 6 มิถุนายน 2560 
(4) ยังไม่ประกาศใช้ 
(5) ผิดทุกข้อ
 
98. นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับ พ.ศ. 2560 เมื่อใด 
(1) ปี 2561 
(2) ปี 2562 
(3) ปี 2563 
(4) ปี 2564 
(5) ยังไม่แน่นอน
 
99. หลักการทั่วไปในการกระจายอํานาจข้อใดไม่ถูกต้อง 
(1) ต้องมีชุมชน 
(2) เป็นนิติบุคคล 
(3) Autonomy 
(4) ผู้บริหารมาจากการแต่งตั้ง 
(5) ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้ง 

100. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับระบบราชการไทย 
(1) นําแนวคิดของ Max Weber มาใช้ 
(2) นําแบบอย่างมาจากยุโรป 
(3) ในสมัยสุโขทัยมีตําแหน่งลูกขุน 
(4) เวียง วัง คลัง นา ประกาศใช้ครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
(5) ผิดทุกข้อที่กล่าวมา
---------------[ดูเฉลยคำตอบทั้งหมด] [คลิกตรงนี้ครับ]---------------

ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1 
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการเรียน ได้ทุกเรื่องครับ
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ