ข้อ 61, – 65 ข้อเลือกต่อไปนี้ให้ใช้เป็นคําตอบ 
(1) ราชาธิปไตย 
(2) ทุชนาธิปไตย 
(3) อภิชนาธิปไตย
(4) คณาธิปไตย 
(5) ประชาธิปไตย 
  
61. รูปแบบการปกครองของไทยสมัยจอมพลสฤษดิ์ 
62. รูปแบบการปกครองที่ผู้นําเผด็จการปกครองขูดรีดประชาชน 
63. รูปแบบการปกครองที่คณะผู้นําทําเพื่อประโยชน์ของทวยราษฎร์ 
64. รูปแบบการปกครองของไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
65. รูปแบบการปกครองของไทยยุคที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี 

66. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นส่วนราชการเช่นเดียวกับ 
(1) ทบวง 
(2) กรม 
(3) กระทรวง 
(4) สํานักงานเลขานุการกรม 
(5) กอง 

67. การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง 
(1) การจัดสรรอํานาจ 
(2) การรวมอํานาจ 
(3) การแบ่งอํานาจ 
(4) การมอบอํานาจ 
(5) การกระจายอํานาจ 

68. ขณะนี้ประเทศไทย จัดให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนเท่าใด 
(1) 74 จังหวัด 
(2) 75 จังหวัด 
(3) 76 จังหวัด 
(4) 77 จังหวัด 
(5) ผิดทุกข้อ
 
69. “การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 
(1) นายกรัฐมนตรีมาจากการแต่งตั้ง 
(2) นายกรัฐมนตรีมาจากการเห็นชอบของสภา 
(3) นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง 
(4) มีทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนในขณะเดียวกัน 
(5) ไม่มีข้อใดถูก
 
70. การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี 
(1) ประธานาธิบดีมาจากการแต่งตั้ง 
(2) นายกรัฐมนตรีเป็นประมุขของฝ่ายบริหาร 
(3) มีสภาเดียวหรือสองสภาก็ได้ 
(4) นายกรัฐมนตรีเป็นทั้งประมุขของฝ่ายบริหารและประมุขของรัฐ 
(5) ไม่มีข้อใดถูก 

ข้อ 71 – 75. ข้อเลือกต่อไปนี้ให้ใช้เป็นคําตอบ 
(1) เสรีนิยม 
(2) สังคมนิยม 
(3) เผด็จการเบ็ดเสร็จ
(4) อํานาจนิยม 
(5) ชาตินิยม 
  
71. ลัทธิที่ให้เสรีภาพเฉพาะด้านเศรษฐกิจสังคม แต่จํากัดเสรีภาพทางการเมือง 
72. ยึดมั่นในแนวคิดเรื่อง “เชื่อผู้นําชาติพ้นภัย” 
73. ความเป็นอยู่ของประชาชนด้านเศรษฐกิจสังคมมีรัฐเป็นผู้ดูแล 
74. แนวคิดที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อในเรื่อง “ไร้พรมแดน” 
75. รัฐที่ใช้อํานาจในการปกครองน้อยที่สุด
 
76. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นส่วนราชการเช่นเดียวกับ 
(1) กระทรวง 
(2) ทบวง 
(3) กรม 
(4) กอง 
(5) สํานักงานเลขานุการกรม 

77. การจัดตั้งจังหวัดต้องตราเป็นกฎหมายอะไร 
(1) พระราชกฤษฎีกา 
(2) พระราชบัญญัติ 
(3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
(4) พระราชกําหนด 
(5) ผิดทุกข้อ 

78. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารเป็นข้าราชการ 
(1) ข้าราชการประจํา 
(2) ข้าราชการพิเศษ 
(3) ข้าราชการฝ่ายการเมือง 
(4) ข้าราชการกรณีพิเศษ 
(5) ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ
 
79. ข้าราชการการเมือง หมายถึง 
(1) รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบาย 
(2) มีวาระในการดํารงตําแหน่ง 
(3) เป็นฝ่ายนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(4) ถูกทุกข้อ 
(5) ผิดทุกข้อ
 
80. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกํานัน 
(1) 4 ปี 
(2) 5 ปี 
(3) อยู่ในตําแหน่งจนถึงอายุครบ 55 ปี 
(4) อยู่ในตําแหน่งจนถึงอายุครบ 60 ปี 
(5) อยู่ในตําแหน่งตลอดชีวิต 

---------------[ดูเฉลยคำตอบทั้งหมด] [คลิกตรงนี้ครับ]---------------

ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1 และ สถาบันติว THE BEST CENTER
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการเรียน ได้ทุกเรื่องครับ
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ