41. รัฐธรรมนูญฉบับใดที่มีลักษณะของการให้อํานาจแก่ฝ่ายบริหารอย่างกว้างขวางมาก 
(1) ฉบับที่ 3 ปี 2489 
(2) ฉบับที่ 4 ปี 2490 
(3) ฉบับที่ 5 ปี 2492
(4) ฉบับที่ 7 ปี 2502 
(5) ฉบับที่ 8 ปี 2511
 
42. รัฐธรรมนูญฉบับใดที่เรียกกันว่า “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” 
(1) ฉบับที่ 1 ปี 2475 
(2) ฉบับที่ 7 ปี 2502 
(3) ฉบับที่ 10 ปี 2517 
(4) ฉบับที่ 14 ปี 2534 
(5) ฉบับที่ 16 ปี 2540
 
43. “ปิตุราชาธิปไตย” เป็นลักษณะการปกครองในสมัยใด 
(1) สุโขทัย 
(2) อยุธยา 
(3) ธนบุรี 
(4) รัตนโกสินทร์ สมัย ร.1 – 4 
(5) รัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัย ร.5 เป็นต้นมา
 
44. “เทวราชา” คือรูปแบบการปกครองที่เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใด 
(1) สุโขทัย 
(2) อยุธยา 
(3) ธนบุรี 
(4) รัตนโกสินทร์ สมัย ร.1 – 4 
(5) รัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัย ร.5 เป็นต้นมา
 
45. ข้อใดถูก 
(1) พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชขึ้นไป โดยกําเนิดหรือแต่งตั้งก็ตาม ย่อมดํารงอยู่ในฐานะเหนือการเมือง 
(2) พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป โดยกําเนิดหรือแต่งตั้งก็ตาม ย่อมดํารงอยู่ในฐานะเหนือการเมือง 
(3) พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมราชวงศ์ขึ้นไป โดยกําเนิดหรือแต่งตั้งก็ตาม ย่อมดํารงอยู่ในฐานะเหนือการเมือง 
(4) พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมหลวงขึ้นไป โดยกําเนิดหรือแต่งตั้งก็ตาม ย่อมดํารงอยู่ในฐานะเหนือการเมือง 
(5) ไม่มีข้อใดถูก
 
46. “อเนกชนนิกรสโมสรสมมุติ” คือ 
(1) การประชุมกันเพื่อพิจารณาว่า พระราชวงศ์พระองค์ใดสมควรที่จะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไป 
(2) การประชุมกันเพื่อพิจารณาว่า ผู้ใดควรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี 
(3) การประชุมกันเพื่อพิจารณาว่า ผู้ใดควรขึ้นเป็นรัฐมนตรี 
(4) การประชุมกันเพื่อพิจารณาว่า ผู้ใดควรขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช 
(5) การประชุมกันเพื่อพิจารณาว่า ผู้ใดควรขึ้นเป็นประธานองคมนตรี ๆ 

47. “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร” มีการสถาปนาขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยใด 
(1) รัชกาลที่ 1 
(2) รัชกาลที่ 3 
(3) รัชกาลที่ 5 
(4) รัชกาลที่ 7 
(5) รัชกาลที่ 9
 
48. การปกครองไทยในสมัยปัจจุบันนี้ สถาบันพระมหากษัตริย์จะถือว่าเป็น 
(1) Limited Monarchy 
(2) Unlimited Monarchy 
(3) Absolute Monarchy 
(4) ข้อ 1 และ 3 ถูก 
(5) ข้อ 2 และ 3 ถูก
 
49. สิ่งที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ กรณีพระมหากษัตริย์ 
(1) สิทธิของพระมหากษัตริย์ 
(2) พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์ 
(3) ลําดับชั้นของพระบรมวงศานุวงศ์ 
(4) ข้อ 1 และ 2 ถูก 
(5) ข้อ 2 และ 3 ถูก
 
50. พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย คือข้อใด 
(1) ด้านการปกครอง 
(2) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(3) ด้านบริหารประเทศ 
(4) ข้อ 1 และ 2 ถูก 
(5) ข้อ 2 และ 3 ถูก 

51. จํานวนของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่น ๆ ในรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ปี 2560 
(1) 1 + 18 
(2) 1 + 24 
(3) 1 + 35
(4) 1 + 36 
(5) 1 + 48
 
52. การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องทําเป็น 
(1) พระราชบัญญัติ 
(2) พระราชกําหนด 
(3) พระราชกฤษฎีกา 
(4) พระบรมราชโองการ 
(5) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

53. สาเหตุของการแทรกแซงทางการเมืองของทหาร 
(1) รัฐบาลพลเรือนไม่เป็นที่ศรัทธาของประชาชน 
(2) ทหารเป็นกลุ่มพลังที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
(3) ประชาชนชื่นชมทหารมากกว่ารัฐบาลพลเรือน 
(4) ข้อ 1 และ 2 ถูก 
(5) ข้อ 2 และ 3 ถูก
 
54. ข้อใดคือลักษณะของรัฐสภาไทยในปี 2561 
(1) เป็นสภาเดียวที่สมาชิกมาจากการแต่งตั้งทั้งหมด 
(2) เป็นสภาเดียวที่สมาชิกมาจากการแต่งตั้งและเลือกตั้ง 
(3) เป็นสภาคู่ที่สมาชิกทั้งสองสภามาจากการแต่งตั้งทั้งหมด 
(4) เป็นสภาคู่ที่สมาชิกทั้งสองสภามาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 
(5) เป็นสภาคู่ที่สมาชิกทั้งสองสภามาจากการเลือกตั้งและการสรรหาฯ
 
55. ตามรัฐธรรมนูญฉบับใดต่อไปนี้ที่สมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 
(1) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2489 
(2) ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2492 
(3) ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2517 
(4) ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2540 
(5) ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2560 

56. “การยุบสภา” เป็นเครื่องมือของ 
(1) ฝ่ายนิติบัญญัติใช้ต่อฝ่ายบริหาร 
(2) ฝ่ายนิติบัญญัติใช้ต่อฝ่ายตุลาการ 
(3) ฝ่ายบริหารใช้ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ 
(4) ฝ่ายบริหารใช้ต่อฝ่ายตุลาการ 
(5) ฝ่ายตุลาการใช้ต่อฝ่ายบริหาร
 
57. องค์กรที่แสดงถึงเจตจํานงสูงสุดของประชาชน คือ 
(1) รัฐสภา 
(2) คณะรัฐมนตรี 
(3) ผู้พิพากษาในสายตุลาการ 
(4) องคมนตรี 
(5) องค์กรอิสระต่าง ๆ เช่น กกต. ปปช. 

58. กฎหมายในหัวข้อใดต่อไปนี้ที่จะต้องใช้เวลาในการตราขึ้นเพื่อบังคับใช้ 
(1) พระราชบัญญัติ 
(2) พระราชกําหนด 
(3) พระราชกฤษฎีกา 
(4) ประมวลกฎหมาย 
(5) กฎกระทรวง
 
59. กระบวนการพิจารณากฎหมายในรัฐสภามีกี่วาระ 
(1) 1 วาระ 
(2) 2 วาระ 
(3) 3 วาระ 
(4) 4 วาระ 
(5) 5 วาระ
 
60. กฎหมายในข้อใดเป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหาร 
(1) พระราชบัญญัติ 
(2) พระราชกําหนด 
(3) พระราชกฤษฎีกา 
(4) ข้อ 1 และ 2 ถูก 
(5) ข้อ 2 และ 3 ถูก 

---------------[ดูเฉลยคำตอบทั้งหมด] [คลิกตรงนี้ครับ]---------------

ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1 
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการเรียน ได้ทุกเรื่องครับ
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ