20. รัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 เกี่ยวข้องกับบุคคลใดต่อไปนี้ 
(1) พลเอกสุนทร คงสมพงษ์ และพลเอกสุจินดา คราประยูร 
(2) นายพจน์ สารสิน, นายชวน หลีกภัย และนายธานินทร์ กรัยวิเชียร 
(3) นายปรีดี พนมยงค์, นายแนบ พหลโยธิน และจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
(4) นายชวน หลีกภัย และนายทวี บุณยเกตุ 
(5) นายธานินทร์ กรัยวิเชียร และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

21. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ใดต่อไปนี้ 
(1) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
(2) จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
(3) จอมพลผิน ชุณหะวัณ
(4) พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ 
(5) จอมพลประภาส จารุเสถียร
 
22. รัฐประหารปี พ.ศ. 2490 เป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มทหารใดต่อไปนี้ 
(1) ทหารบก 
(2) ทหารเรือ 
(3) ทหารบกและทหารเรือ 
(4) ทหารอากาศ 
(5) ไม่มีข้อใดถูก 

23. รัฐบาลใดต่อไปนี้มีลักษณะของอํานาจการปกครองแบบ “พ่อขุนอุปถัมภ์” 
(1) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
(2) นายปรีดี พนมยงค์ 
(3) ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช 
(4) ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช 
(5) พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ 

24. จอมพล “ผ้าขาวม้าแดง” เป็นสมญานามของบุคคลใดต่อไปนี้ 
(1) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
(2) จอมพลผิน ชุณหะวัณ 
(3) จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
(4) พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ 
(5) พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์

25. ระบบรัฐสภาครั้งแรกของไทยแบ่งออกเป็น 
(1) สภาเดียว 
(2) สภาคู่ 
(3) สภาคู่และสภาเดียว 
(4) สภาสามัญ 
(5) สภาเดียวและสภาสามัญ
 
26. รัฐประหารวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองไทยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดต่อไปนี้ 
(1) การร่วมกันระหว่างจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และจอมพลถนอม กิตติขจร 
(2) การร่วมกันระหว่างพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
(3) การร่วมกันระหว่างพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
(4) การร่วมกันระหว่างพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และพลเอกอาทิตย์ กําลังเอก 
(5) การร่วมกันระหว่างพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา
 
27. หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถึง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ทางด้านการเมืองการปกครอง กล่าวได้ว่าเป็นช่วงของข้อใดต่อไปนี้ 
(1) ยุคทหารเบ่งบาน 
(2) ยุคเผด็จการเบ่งบาน 
(3) ยุคชาวสวนยางเบ่งบาน 
(4) ยุคชาวนาเบ่งบาน 
(5) ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน

28. คณะ รสช. ในปี พ.ศ. 2534 หมายถึงคณะใดต่อไปนี้ 
(1) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(2) คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 
(3) คณะรักษาความเรียบร้อยแห่งชาติ 
(4) คณะรักษาความสงบความมั่นคงแห่งชาติ 
(5) คณะรักษาชาติ
 
29. สมาคมคณะราษฎร มีความหมายทียบกับสถาบันใดต่อไปนี้ 
(1) คณะรัฐมนตรี 
(2) รัฐสภา 
(3) รัฐธรรมนูญ 
(4) พรรคการเมือง 
(5) กลุ่มผลประโยชน์ 

30. ข้อใดต่อไปนี้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันที่สุดระหว่างสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยา 
(1) ระบบไพร่-ทาส 
(2) ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
(3) ระบบจตุสดมภ์ 
(4) ศาสนา 
(5) การค้า 

31. กฎเกณฑ์ในการปกครองประเทศ ขอบเขตของรัฐ จะปรากฏอยู่ใน 
(1) พระราชบัญญัติ 
(2) พระราชกําหนด 
(3) พระราชกฤษฎีกา
(4) ประกาศกระทรวง 
(5) รัฐธรรมนูญ
 
32. 10 ธันวาคม 2475 คือ 
(1) วันปฏิวัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง 
(2) การรัฐประหารครั้งแรกของไทย 
(3) วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญครั้งแรกของไทย 
(4) วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรก 
(5) วันสําคัญของการประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศ 

33. ในรัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 จะระบุไว้ว่า 
(1) พระมหากษัตริย์จะทรงมีอํานาจสูงสุด 
(2) พระมหากษัตริย์จะทรงเป็น Head of Government 
(3) รัฐสภาจะเป็นรูปแบบสภาเดียว 
(4) รัฐสภาจะเป็นรูปแบบสภาคู่ 
(5) คณะราษฎรจะเป็นผู้ที่มีอํานาจสูงสุดในการร่างรัฐธรรมนูญ
 
34. จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขุดแรกของไทย 
(1) 70 คน 
(2) 80 คน 
(3) 90 คน 
(4) 100 คน 
(5) 500 คน
 
35 “คณะกรรมการราษฎร” หมายถึง 
(1) สมาชิกรัฐสภา (ส.ส.) 
(2) วุฒิสมาชิก (ส.ว.) 
(3) คณะองคมนตรี 1 
(4) นายกรัฐมนตรี 
(5) คณะรัฐมนตรี
 
36. การเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศจาก “สยาม” มาเป็น “ประเทศไทย” เกิดขึ้นเมื่อ 
(1) 27 มิถุนายน 2475 
(2) 10 ธันวาคม 2475 
(3) 1 ตุลาคม 2483 
(4) 3 ตุลาคม 2482 
(5) 3 ธันวาคม 2485
 
37. รัฐธรรมนูญฉบับใดต่อไปนี้ที่เริ่มมีการใช้ระบบสภาคู่ 
(1) ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2475 
(2) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2475 
(3) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2489 
(4) ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2490 
(5) ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2492
 
38. รัฐธรรมนูญฉบับใดที่มีฉายาว่า “รัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุม” 
(1) ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2490 
(2) ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2492 
(3) ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2502 
(4) ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2511 
(5) ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม 2495 

39. รัฐธรรมนูญฉบับใดที่มีการระบุถึง “พฤฒสภา” 
(1) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2475 
(2) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2489 
(3) ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2590 
(4) ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2592 
(5) ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม 2495
 
40. สภาปฏิรูปแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อนฉบับปัจจุบันทําหน้าที่ 
(1) รัฐสภา 
(2) วุฒิสภา 
(3) สภาผู้แทนราษฎร 
(4) ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ 
(5) ไม่มีข้อใดถูก 

---------------[ดูเฉลยคำตอบทั้งหมด] [คลิกตรงนี้ครับ]---------------

ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1 
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการเรียน ได้ทุกเรื่องครับ
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ