ข้อสอบกระบวนวิชา POL 1101 การเมืองและการปกครองไทย  ชุดที่ 2

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

1. การปกครองในสมัยอยุธยามีการปกครองในลักษณะเดียวกับในสมัยสุโขทัย ยกเว้นเรื่องใด
(1) ระบบขุนนาง เจ้าขุนมูลนาย 
(2) การค้าระหว่างประเทศ 
(3) การกระจายอํานาจ 
(4) การสืบทอดราชสมบัติ 
(5) การปกครองแบบพ่อปกครองลูก
 
2. สมัยสุโขทัยมีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐไทยอิสระทางเหนือ ทางด้านการค้านอกจากนั้นยังมีการค้าขาย ติดต่อกับ “ต่างประเทศ ประเทศใด 
(1) มลายู 
(2) อินเดีย 
(3) ศรีลังกา 
(4) เปอร์เซีย 
(5) อิสราเอล
 
3. “การปกครองแบบหัวเมือง” ในสมัยสุโขทัย มีความหมายตรงกับชื่อใด 
(1) การปกครองส่วนกลาง 
(2) การปกครองส่วนภูมิภาค 
(3) การปกครองส่วนท้องถิ่น 
(4) การปกครองแบบอิสระ 
(5) การปกครองแบบกระจายอํานาจ
 
4. “ราชวงศ์อู่ทอง” มีความสําคัญในฐานะผู้ปกครองของไทยในสมัยใด 
(1) อาณาจักรทราวดี 
(2) อาณาจักรสุโขทัย 
(3) อาณาจักรศรีอยุธยา 
(4) อาณาจักรธนบุรี 
(5) อาณาจักรรัตนโกสินทร์ 

5. การปกครองหัวเมืองในสมัยสุโขทัย  ศูนย์กลางของอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการอยู่ที่ใด 
(1) เมืองเอก 
(2) เมืองหลวง 
(3) เมืองชั้นใน 
(4) เมืองชั้นนอก 
(5) เมืองประเทศราช
 
6. การถวายฎีกาหรือร้องทุกข์ของราษฎรโดยตรงกับพระมหากษัตริย์เกี่ยวข้องกับการปกครองประเทศ ของไทยในสมัยใด 
(1) สมัยก่อนสุโขทัย 
(2) สมัยสุโขทัย 
(3) สมัยกรุงศรีอยุธยา 
(4) สมัยกรุงธนบุรี 
(5) สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
 
7. พระมหากษัตริย์ที่ทรงกอบกู้เอกราชในสมัยกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงให้กับพม่าครั้งที่ 1 ตรงกับพระมหากษัตริย์ พระองค์ใด 
(1) พระมหินทราธิราช 
(2) พระนารายณ์มหาราช 
(3) พระนเรศวรมหาราช 
(4) พระมหาธรรมราชา 
(5) พระเจ้าตากสิน
 
8. การยกเลิกตําแหน่งอัครเสนาบดี 2 ตําแหน่ง คือ สมุหนายกและสมุหกลาโหม ตรงกับสมัยรัชกาลที่เท่าใด 
(1) รัชกาลที่ 1 
(2) รัชกาลที่ 5 
(3) รัชกาลที่ 7 
(4) รัชกาลที่ 9 
(5) สมัยกรุงธนบุรี 

9. “ดุสิตธานี” ถูกกําหนดให้มีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ด้วยจุดประสงค์ใด 
(1) ศูนย์กลางของอํานาจ 
(2) เมืองท่องเที่ยว 
(3) ตํานานแห่งราชวงศ์ 
(4) ทดลองประชาธิปไตย 
(5) ต้นแบบของโรงแรมไทยในปัจจุบัน
 
10. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนปัจจุบัน ได้แก่ 
(1) นายอําพล กิตติอําพล 
(2) นายวิษณุ เครืองาม 
(3) นายพรเพชร วิชิตชลชัย 
(4) นายพีรศักดิ์ พอจิต 
(5) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 

11. “คณะราษฎร” เป็นคณะที่มีความสําคัญของไทยเนื่องจาก 
(1) เป็นคณะกู้ชาติภายหลังการรัฐประหาร ปี พ.ศ. 2549 
(2) คณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย พ.ศ. 2475 
(3) คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) พ.ศ. 2534
(4) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
(5) คณะรัฐประหาร พ.ศ. 2553
 
12. “กบฏเลี้ยวเมืองแพร่” เป็นกบฏที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่เท่าใดของไทย 
(1) รัชกาลที่ 1 
(2) รัชกาลที่ 2 
(3) รัชกาลที่ 3 
(4) รัชกาลที่ 4 
(5) รัชกาลที่ 5 
 
13. เสนาบดีกระทรวงทุกกระทรวงในสมัยรัชกาลที่ 5 มีฐานะเท่าเทียมกัน และเมื่อมีการประชุมร่วมกันเรียกว่า 
(1) เสนาบดีกระทรวง 
(2) เสนาบดีทบวง 
(3) เสนาบดีสภา 
(4) เสนาบดีรัฐสภา 
(5) เสนาบดีกระทรวงรัฐสภา
 
14. วันที่ 27 มิถุนายน 2475 มีความสําคัญต่อประเทศไทยอย่างไร 
(1) วันประกาศเลิกทาส 
(2) วันที่ประเทศไทยได้เอกราช 
(3) วันประกาศยกเลิกระบบเทศาภิบาล 
(4) วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย 
(5) วันที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งแรก
 
15. การให้สมญานามว่า “รัฐบาลหอย” ควรตรงกับนายกรัฐมนตรีท่านใด 
(1) นายควง อภัยวงศ์ 
(2) นายชวน หลีกภัย 
(3) นายบรรหาร ศิลปอาชา 
(4) นายทวี บุณยเกตุ 
(5) นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
 
16. คําใดในภาษาอังกฤษต่อไปนี้ที่ตรงกับความหมายของ “การปฏิรูป” 
(1) Reform 
(2) Revolution 
(3) Reconstruction 
(4) Retire 
(5) Rebellion
 
17. บุคคลใดต่อไปนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเค้าโครงเศรษฐกิจ “สมุดปกเหลือง” 
(1) นายปรีดี พนมยงค์ 
(2) ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช 
(3) จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
(4) จอมพลถนอม กิตติขจร 
(5) ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช 

18. สมาคมคณะราษฎร มีหลักการหรือแนวทางเพื่อจุดมุ่งหมายใด 
(1) พรรคการเมือง 
(2) กลุ่มผลประโยชน์ 
(3) องค์กรประชาชน 
(4) ต่อต้านมวลชน 
(5) รวบรวมความต้องการของสื่อมวลชน
 
19. พรรคการเมืองมีส่วนสําคัญต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะ 
(1) สร้างพลังให้กับอุดมการณ์ 
(2) ทําให้คนต่างถิ่นสามารถร่วมมือทางการเมืองได้ 
(3) อาจค้นหาเสียงส่วนใหญ่ของมหาชน 
(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 กับ 2 
(5) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3 

20. รัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 เกี่ยวข้องกับบุคคลใดต่อไปนี้ 
(1) พลเอกสุนทร คงสมพงษ์ และพลเอกสุจินดา คราประยูร 
(2) นายพจน์ สารสิน, นายชวน หลีกภัย และนายธานินทร์ กรัยวิเชียร 
(3) นายปรีดี พนมยงค์, นายแนบ พหลโยธิน และจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
(4) นายชวน หลีกภัย และนายทวี บุณยเกตุ 
(5) นายธานินทร์ กรัยวิเชียร และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

---------------[ดูเฉลยคำตอบทั้งหมด] [คลิกตรงนี้ครับ]---------------

ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1 
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการเรียน ได้ทุกเรื่องครับ
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ