[ดูคำตอบทั้งหมด] [คลิกตรงนี้]

81. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นส่วนราชการเช่นเดียวกับ 
(1) ทบวง 
(2) กรม 
(3) กระทรวง
(4) สํานักงานเลขานุการกรม 
(5) กอง
 
82. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารเป็นข้าราชการ 
(1) ข้าราชการประจํา 
(2) ข้าราชการฝ่ายการเมือง 
(3) ข้าราชการพิเศษ 
(4) ข้าราชการกรณีพิเศษ 
(5) ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ 

83. กรม/สํานักงานใด ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการไม่ได้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
(1) สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
(2) สํานักงาน ก.พ. 
(3) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(4) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
(5) สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

84. การปกครองส่วนภูมิภาค หมายถึง 
(1) การมอบอํานาจ 
(2) การแบ่งอํานาจ 
(3) การจัดสรรอํานาจ 
(4) การรวมอํานาจ 
(5) การกระจายอํานาจ 

85. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกํานัน 
(1) 4 ปี 
(2) 5 ปี 
(3) อยู่ในตําแหน่งจนถึงอายุครบ 60 ปี 
(4) อยู่ในตําแหน่งจนถึงอายุครบ 55 ปี 
(5) อยู่ในตําแหน่งตลอดชีวิต
 
86. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยรูปแบบใดเป็นรูปแบบพิเศษ 
(1) อบต. 
(2) เทศบาล 
(3) ภูเก็ต 
(4) พัทยา 
(5) เกาะสมุย
 
87. ขณะนี้ประเทศไทย จัดให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนเท่าใด 
(1) 77 จังหวัด 
(2) 75 จังหวัด 
(3) 74 จังหวัด 
(4) 76 จังหวัด 
(5) ผิดทุกข้อ 

88. ใครเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(1) นายมีชัย ฤชุพันธ์ 
(2) นายพีระศักดิ์ พอจิต 
(3) นายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ 
(4) นายวิษณุ เครืองาม 
(5) ผิดทุกข้อ 

89. การจัดตั้งจังหวัดต้องตราเป็นกฎหมายอะไร 
(1) พระราชกฤษฎีกา 
(2) พระราชบัญญัติ 
(3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
(4) กฎกระทรวง 
(5) ไม่มีข้อใดถูก
 
90. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นข้าราชการประจําสังกัดหน่วยงานใด 
(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวงมหาดไทย 
(3) กระทรวงศึกษาธิการ 
(4) กรมการปกครอง 
(5) ไม่สังกัดหน่วยงานใด 

91. การกําหนดโครงสร้างเมืองพัทยาของไทยในปัจจุบันมีลักษณะและรูปแบบใด (1) รัฐสภา 
(2) แบบมีสภา 
(3) ประธานาธิบดี 
(4) แบบผสมรัฐสภาและประธานาธิบดี
(5) ผิดทุกข้อ 

92. ปัจจุบันประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือใคร 
(1) นายวิษณุ เครืองาม 
(2) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโน 
(3) นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 
(4) นายพรเพชร วิชิตชลชัย 
(5) ผิดทุกข้อ
 
93. ผู้บริหารสูงสุดในสภาเทศบาล มีตําแหน่งเรียกว่าอะไร 
(1) ประธานสภา 
(2) ปลัดเทศบาล 
(3) นายกเทศมนตรี 
(4) ผู้อํานวยการสํานัก 
(5) ประธานรัฐสภา
 
94. รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร แต่งตั้งได้จํานวนไม่เกินกี่คน 
(1) 5 คน 
(2) 4 คน 
(3) 3 คน 
(4) 2 คน 
(5) 1 คน
 
95. กรุงรัตนโกสินทร์ การปฏิรูประบบราชการไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใด 
(1) ร.3 
(2) ร.4 
(3) ร.5 
(4) ร.6 
(5) ร.9
 
96. หน้าที่หลักของเมืองพัทยาที่แตกต่างไปจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล คืออะไร 
(1) การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
(2) การประสานงานกับหน่วยงานปกครองท้องถิ่นอื่น 
(3) สร้างถนน สะพาน 
(4) การจัดการท่องเที่ยว 
(5) ผิดทุกข้อ 

97. เทศบาลขนาดกลาง มีจํานวนสมาชิกสภาได้ไม่เกินกี่คน 
(1) 10 คน 
(2) 12 คน 
(3) 16 คน 
(4) 18 คน 
(5) 24 คน
 
98. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล กฎหมายกําหนดให้แต่งตั้งได้ไม่เกินกี่คน 
(1) 2 คน 
(2) 3 คน 
(3) 4 คน 
(4) 5 คน 
(5) 6 คน
 
99. ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคการเมืองใด 
(1) เพื่อไทย 
(2) ประชาธิปัตย์ 
(3) ชาติไทยพัฒนา 
(4) ไม่สังกัดพรรค 
(5) ผิดทุกข้อ
 
100. ข้อใดเป็นอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
(1) ตราข้อบัญญัติเทศบาล 
(2) อนุมัติหรือไม่อนุมัติงบประมาณ 
(3) วางนโยบาย 
(4) ควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติ 
(5) ผิดทุกข้อ 

ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการเรียน ได้ทุกเรื่องทุกกระบวนวิชาครับ
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ