[ดูคำตอบทั้งหมด] [คลิกตรงนี้]

61. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน คือ 
(1) นายวิษณุ เครืองาม 
(2) พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา 
(3) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโน
(4) นายมีชัย ฤชุพันธ์ 
(5) น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
 
62. รัฐธรรมนูญไทยฉบับ พ.ศ. 2560 ประกาศใช้ตั้งแต่ 
(1) 6 เมษายน 2560 
(2) 6 พฤษภาคม 2560 
(3) 6 มิถุนายน 2560 
(4) 4 กรกฎาคม 2560 
(5) ผิดทุกข้อ 
  
63. นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศจะจัดให้มีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับ พ.ศ. 2560 เมื่อใด 
(1) ปี 2560 
(2) ปี 2561 
(3) ปี 2562 
(4) ปี 2563 
(5) ปี 2564
 
64. หลักการทั่วไปในการกระจายอํานาจข้อใดไม่ถูกต้อง 
(1) ต้องมีชุมชน 
(2) เป็นนิติบุคคล 
(3) ผู้บริหารมาจากการแต่งตั้ง 
(4) Autonomy 
(5) ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้ง
 
65. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับระบบราชการไทย 
(1) นําแนวคิดของ Max Weber มาใช้ 
(2) นําแบบอย่างมาจากยุโรป 
(3) ในสมัยสุโขทัยมีตําแหน่งลูกขุน 
(4) เวียง วัง คลัง นา ประกาศใช้ครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
(5) ไม่มีข้อใดถูก 
  
ข้อ 66 – 70 ข้อเลือกต่อไปนี้ให้ใช้เป็นคําตอบ 
(1) ราชาธิปไตย 
(2) ทรราช 
(3) อภิชนาธิปไตย 
(4) คณาธิปไตย 
(5) ประชาธิปไตย 
  
66. รูปแบบการปกครองของไทยสมัยจอมพลสฤษดิ์ 
67. รูปแบบการปกครองที่ผู้นําเผด็จการปกครองขูดรีดประชาชน 
68. รูปแบบการปกครองที่คณะผู้นําทําเพื่อประโยชน์ของทวยราษฎร์ 
69. รูปแบบการปกครองของไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
70. รูปแบบการปกครองของไทยยุคที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี 

ข้อ 71- 75 ข้อเลือกต่อไปนี้ให้ใช้เป็นคําตอบ 
(1) สิทธิ 
(2) เสรีภาพ 
(3) ความเสมอภาค
(4) หลักเหตุผลนิยม 
(5) Public Spirit 
  
71. ความสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 
72. เชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้ที่สามารถพูดจากันรู้เรื่อง 
73. ความสามารถที่จะกระทําการใด ๆ ได้ดั่งใจโดยไม่ละเมิดกฎหมาย 
74. การบังคับใช้กฎหมาย Double Standard จะต้องไม่มี 
75. เป็นอํานาจอันชอบธรรมในการกระทําใด ๆ ของสมาชิกของสังคม 

ข้อ. 76 – 80 ข้อเลือกต่อไปนี้ให้ใช้เป็นคําตอบ 
(1) เสรีนิยม 
(2) สังคมนิยม 
(3) เผด็จการเบ็ดเสร็จ 
(4) อํานาจนิยม 
(5) ชาตินิยม 

76. ลัทธิที่ให้เสรีภาพเฉพาะด้านเศรษฐกิจสังคม แต่จํากัดเสรีภาพทางการเมือง 
77. ยึดมั่นในแนวคิดเรื่อง “เชื่อผู้นําชาติพ้นภัย” 
78. ความเป็นอยู่ของประชาชนด้านเศรษฐกิจสังคมมีรัฐเป็นผู้ดูแล 
79. แนวคิดที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อในเรื่อง “ไร้พรมแดน” 
80. รัฐที่ใช้อํานาจในการปกครองน้อยที่สุด

ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการเรียน ได้ทุกเรื่องทุกกระบวนวิชาครับ
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ