[ดูคำตอบทั้งหมด] [คลิกตรงนี้]

41. รัฐธรรมนูญคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
(1) การเงินของประเทศ 
(2) การปกครองประเทศ 
(3) การใช้อํานาจของสถาบันการเมืองต่าง ๆ
(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 กับ 2 
(5) ถูกเฉพาะข้อ 2 กับ 3 

42. รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยประกาศใช้เมื่อ 
(1) 24 มิถุนายน 2475 
(2) 27 มิถุนายน 2475 
(3) 10 ธันวาคม 2475 
(4) 9 พฤษภาคม 2489 
(5) 9 พฤศจิกายน 2490 

43. รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย กําหนดให้รัฐสภามสภาเดียวเรียกว่าสภาผู้แทนราษฎร โดยมีผู้แทนราษฎร ชั่วคราวที่มาจากการแต่งตั้งจํานวน 
(1) 50 คน 
(2) 60 คน 
(3) 70 คน 
(4) 80 คน 
(5) 90 คน 

44. “ประธานคณะกรรมการราษฎร” หมายถึง 
(1) ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(2) ประธานวุฒิสภา 
(3) ประธานองคมนตรี 
(4) นายกรัฐมนตรี 
(5) คณะรัฐมนตรี 

45. รัฐธรรมนูญของประเทศไทยฉบับใดที่มีลักษณะให้ความสําคัญแก่ฝ่ายบริหารกว้างขวางมาก 
(1) ฉบับที่ 3 ปี 2489 
(2) ฉบับที่ 5 ปี 2492 
(3) ฉบับที่ 7 ปี 2502 
(4) ฉบับที่ 8 ปี 2511 
(5) ฉบับที่ 17 ปี 2549 

46. รัฐธรรมนูญฉบับใดที่เรียกกันว่า “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” 
(1) ฉบับที่ 3 ปี 2489 
(2) ฉบับที่ 7 ปี 2502 
(3) ฉบับที่ 9 ปี 2515 
(4) ฉบับที่ 12 ปี 2521 
(5) ฉบับที่ 16 ปี 2540
 
47. รัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 ปี 2550 จะระบุว่า 
(1) ประธานองคมนตรีจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 8 ปีมิได้ 
(2) ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 8 ปีมิได้ 
(3) ประธานวุฒิสภาจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 8 ปีมิได้ 
(4) นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 8 ปีมิได้ 
(5) คณะรัฐมนตรีทุกคนจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 8 ปีมิได้ 

48. “อเนกชนนิกรสโมสรสมมุติ” คือ 
(1) การคัดเลือกเพื่อหาประธานองคมนตรี 
(2) การคัดเลือกเพื่อหาประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(3) การคัดเลือกเพื่อหาประธานวุฒิสภา 
(4) การคัดเลือกเพื่อหาพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ 
(5) การคัดเลือกเพื่อหาผู้สําเร็จราชการ
 
49. พระราชอํานาจในการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติ จะระบุไว้ว่าหากพระมหากษัตริย์จะทรงใช้พระราชอํานาจดังกล่าวจะทรงยับยั้งได้ภายในเวลากี่วันในช่วงแรก 
(1) 30 วัน 
(2) 45 วัน 
(3) 60 วัน 
(4) 75 วัน 
(5) 90 วัน 

50. การเสด็จออกเยี่ยมประชาชนในต่างจังหวัดจะถือว่าเป็นพระราชกรณียกิจด้านใด 
(1) พิธีการ 
(2) สังคมสงเคราะห์ 
(3) การปกครอง 
(4) เพื่อพระราชทานคําเตือน 
(5) ในด้านสิทธิที่จะได้รับทราบเรื่องต่าง ๆ 

51. จํานวนของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 ปี 2550 
(1) 1 + 15 
(2) 1 + 22 
(3) 1 + 35
(4) 1 + 40 
(5) 1 + 45 

52. หน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สุดคือ 
(1) การควบคุมการประชุมของฝ่าย ส.ส. และ ส.ว. 
(2) ออกกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติ 
(3) บริหารราชการแผ่นดิน 
(4) ตั้งกระทู้ถาม ส.ส. หรือ ส.ว. ในทุกเรื่อง 
(5) ตรวจสอบการทํางานขององคมนตรี 

53. ความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีมีกี่รูปแบบ 
(1) 1 รูปแบบ 
(2) 2 รูปแบบ 
(3) 3 รูปแบบ 
(4) 4 รูปแบบ 
(5) 5 รูปแบบ 

54. นายกรัฐมนตรีที่จะสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้แก่รัฐบาลได้เป็นอย่างดีในประเทศไทย ส่วนใหญ่ มักจะมาจาก 
(1) ข้าราชการครู 
(2) ข้าราชการตํารวจ 
(3) ข้าราชการทหาร 
(4) ข้าราชการพลเรือน 
(5) พลเรือน
 
55. การแทรกแซงทางการเมืองของไทย มักจะเกิดขึ้นจากข้อใดเป็นประจํา 
(1) ต่างประเทศเข้ามาล้วงลูก 
(2) นักการเมืองไทยเองที่เข้ามาแทรกแซง 
(3) มือที่มองไม่เห็นเข้ามาแทรกแซง 
(4) อํามาตย์เก่าเข้ามาแทรกแซง 
(5) ทหารเข้ามาแทรกแซง 

56. กระทรวงยุติธรรม ตั้งขึ้นในสมัยใด 
(1) สุโขทัย 
(2) อยุธยา 
(3) กรุงธนบุรี 
(4) รัตนโกสินทร์ช่วง ร.1 – ร.4 
(5) รัตนโกสินทร์ช่วง ร.5 

57. ศาลสถิตยุติธรรมจะแบ่งการพิจารณาคดีเมื่อมีการกระทําผิดเกิดขึ้นออกเป็นกี่ชั้น 
(1) 1 ชั้น 
(2) 2 ชั้น 
(3) 3 ชั้น 
(4) 4 ชั้น 
(5) 5 ชั้น
 
58. คณะกรรมการตุลาการ (กต.) คือ 
(1) หลักประกันสําหรับผู้พิพากษาในการวินิจฉัยคดีโดยไม่มีอิทธิพลอื่นเข้ามาแทรกแซง 
(2) องค์กรอิสระดําเนินการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ย้าย ฯลฯ ผู้พิพากษา 
(3) คณะกรรมการเลือกตั้ง 
(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 กับ 2 
(5) ถูกเฉพาะข้อ 2 กับ 3 

59. พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามฯ พ.ศ. 2489 จะใช้บังคับที่จังหวัด 
(1) พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี 
(2) นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา ปัตตานี 
(3) สตูล นราธิวาส ยะลา ปัตตานี 
(4) ตรัง นราธิวาส สงขลา ปัตตานี 
(5) สงขลา นราธิวาส ยะลา ปัตตานี 

60. ในการใช้บังคับกฎหมายอิสลาม จะตัดสินตามเกณฑ์แห่งศาสนาได้ก็ต่อเมื่อ 
(1) โจทก์มิได้นับถือศาสนาอิสลามแต่จําเลยนับถือศาสนาอิสลาม 
(2) โจทก์นับถือศาสนาอิสลามแต่จําเลยมิได้นับถือศาสนาอิสลาม 
(3) คู่กรณีต่างก็มิได้เป็นอิสลามิกชน 
(4) คู่กรณีต่างก็เป็นอิสลามิกชนทั้งคู่ 
(5) ไม่มีเกณฑ์แล้วแต่จะเลือกใช้ 

ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1 
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการเรียน ได้ทุกเรื่องทุกกระบวนวิชาครับ
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ