[ดูคำตอบทั้งหมด] [คลิกตรงนี้]

21. พรรคการเมืองมีส่วนสําคัญต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะ 
(1) สร้างพลังให้อุดมการณ์ 
(2) ทําให้คนต่างถิ่นสามารถร่วมมือทางการเมืองได้ 
(3) สร้างเสถียรภาพให้รัฐบาล
(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 กับ 2 
(5) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3
 
22. ตําแหน่งนายอําเภอในการปกครองส่วนภูมิภาค 
(1) สังกัดกรมการปกครอง 
(2) มีฐานะสูงกว่าหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ ในอําเภอ 
(3) เป็นตําแหน่งที่มีระดับเท่ากับปลัดเทศบาล 
(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 กับ 2 
(5) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3 

23. ข้อใดเป็นหลักการสําคัญของการปกครองท้องถิ่น 
(1) เป็นการปกครองชุมชนใดชุมชนหนึ่งโดยเฉพาะ 
(2) มีหน่วยการปกครองเป็นนิติบุคคล 
(3) อยู่ในกํากับของรัฐบาลส่วนกลาง 
(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 กับ 2 
(5) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3
 
24. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนปัจจุบัน ได้แก่ 
(1) นายอําพล กิตติอําพล 
(2) นายสมพร เทพสิทธา 
(3) นายพรเพชร วิชิตชลชัย 
(4) นายพีรศักดิ์ พอจิต 
(5) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 

25. ระบบคุณธรรมในการบริหารราชการไทย เป็นผลจากการ 
(1) นิยมรับราชการ 
(2) ถือความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์ 
(3) ยึดถือความไว้วางใจ 
(4) เน้นประเพณีวัฒนธรรม 
(5) ไม่มีข้อใดถูก 

26. การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็น 
(1) พระราชบัญญัติ 
(2) พระราชกฤษฎีกา 
(3) พระราชกําหนด 
(4) กฎกระทรวงมหาดไทย 
(5) ประกาศกระทรวงมหาดไทย
 
27. พรรคการเมืองพรรคแรกทางนิตินัยของไทยคือพรรค 
(1) กิจสังคม 
(2) ก้าวหน้า 
(3) สหชีพ 
(4) คณะราษฎร 
(5) ประชาธิปัตย์
 
28. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละกี่ปี 
(1) 2 ปี 
(2) 3 ปี 
(3) 4 ปี 
(4) 5 ปี 
(5) 6 ปี
 
29. พรรคการเมืองไทยเท่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่จัดตั้งขึ้นโดย 
(1) การสนับสนุนจากกลุ่มต่าง ๆ 
(2) มีอุดมการณ์เป็นหลัก 
(3) รวมบุคคลเพื่อหวังชนะเลือกตั้ง 
(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 กับ 2 
(5) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3 

30. ประธานสภาผู้แทนราษฎรในการเมืองไทย 
(1) จะต้องมาจากพรรคที่มี ส.ส. มากที่สุด 
(2) ต้องลาออกจากพรรคเพื่อวางตนเป็นกลาง 
(3) ปกติเมื่อได้รับเลือกให้เป็นแล้วจะเป็นตลอดวาระ 
(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 กับ 2 
(5) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3 

31 สํานักนายกรัฐมนตรี 
(1) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
(2) จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ 
(3) เป็นศูนย์กลางของคณะรัฐมนตรี
(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 กับ 2 
(5) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3
 
32. ข้าราชการการเมือง 
(1) เป็นฝ่ายกําหนดนโยบาย 
(2) ต้องสังกัดพรรคการเมือง 
(3) ไม่มีวาระในการดํารงตําแหน่ง 
(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 กับ 2 นาย 
(5) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3
 
33. หน่วยการปกครองใดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
(1) เมืองพัทยา 
(2) เทศบาลนครเชียงใหม่ 
(3) จังหวัดนนทบุรี 
(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 กับ 2 
(5) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3
 
34. กรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎรประเภทใดอาจตั้งบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็น ส.ส. ให้เป็นกรรมาธิการได้ 
(1) กรรมาธิการสามัญ 
(2) กรรมาธิการวิสามัญ 
(3) กรรมาธิการเต็มสภา 
(4) กรรมาธิการร่วมกัน 
(5) กรรมาธิการครึ่งสภา
 
35. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กําหนดให้มีนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง และรัฐมนตรีอื่นอีกจํานวน 
(1) 30 คน 
(2) ไม่เกิน 30 คน 
(3) 35 คน 
(4) ไม่เกิน 35 คน 
(5) 36 คน
 
36. นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าใด 
(1) 25 
(2) 26 
(3) 27 
(4) 28 
(5) 29
 
37. กลุ่มผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตั้งขึ้นเพื่อ 
(1) รวบรวมบุคคลเพื่อหวังชนะเลือกตั้ง 
(2) มีอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นหลัก 
(3) สนับสนุนนโยบายรัฐบาล 
(4) โน้มน้าวนโยบายรัฐบาลเพื่อกลุ่มของตน 
(5) ไม่มีข้อใดถูก 

38. รัฐธรรมนูญฉบับก่อนฉบับปัจจุบัน ได้กําหนดให้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกรัฐมนตรี คือ 
(1) ประธานรัฐสภา 
(2) ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(3) ประธานวุฒิสภา 
(4) ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(5) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 
39. สภาปฏิรูปแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อนฉบับปัจจุบันทําหน้าที่ 
(1) สภาผู้แทนราษฎร 
(2) วุฒิสภา 
(3) รัฐสภา 
(4) ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ 
(5) ไม่มีข้อใดถูก
 
40. ปัจจุบันมีการกําหนดให้ผู้ใหญ่บ้านอยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปี 
(1) 2 ปี 
(2) 3 ปี 
(3) 4 ปี 
(4) 5 ปี 
(5) ไม่มีวาระอยู่จนเกษียณอายุครบ 60 ปี 

ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1 
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการเรียน ได้ทุกเรื่องทุกกระบวนวิชาครับ
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ