ข้อสอบกระบวนวิชา POL 1101 การเมืองและการปกครองไทย ชุดที่ 1


คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว

[ดูคำตอบทั้งหมด] [คลิกตรงนี้]
 
1. ข้อใดเป็นลักษณะพิเศษของการปกครองไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา
(1) ระบบไพร่ ทาส 
(2) ประชาธิปไตย 
(3) มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
(4) มีการประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา 
(5) เป็นการปกครองในระบบรัฐสภา
 
2. สมัยสุโขทัยมีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐไทยอิสระทางเหนือ ทางด้านการค้านั้นยังมีการค้าขายติดต่อกับ “ต่างประเทศ" ประเทศใด 
(1) มลายู 
(2) ฝรั่งเศส 
(3) อังกฤษ 
(4) สเปน 
(5) โปรตุเกส
 
3. “การปกครองระบบกินเมือง” ถูกยกเลิกและเปลี่ยนชื่อมาเป็น “ระบบว่าราชการเมือง” ในสมัยใด 
(1) รัชกาลที่ 1 
(2) รัชกาลที่ 2 
(3) รัชกาลที่ 3 
(4) รัชกาลที่ 4 
(5) รัชกาลที่ 5 

4. “ราชวงศ์พระร่วง” มีความสําคัญตรงกับสมัยใด 
(1) อาณาจักรทวาราวดี 
(2) อาณาจักรสุโขทัย 
(3) อาณาจักรศรีอยุธยา 
(4) อาณาจักรธนบุรี 
(5) อาณาจักรรัตนโกสินทร์
 
5. การปกครองหัวเมืองในสมัยสุโขทัย ศูนย์กลางของอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการอยู่ที่ใด 
(1) เมืองเอก 
(2) เมืองหลวง 
(3) เมืองชั้นใน 
(4) เมืองชั้นนอก 
(5) เมืองประเทศราช
 
6. การถวายฎีกาหรือร้องทุกข์ของราษฎรโดยตรงกับพระมหากษัตริย์เกี่ยวข้องกับการปกครองประเทศ ของไทยในสมัยใด 
(1) สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
(2) สมัยกรุงธนบุรี 
(3) สมัยกรุงศรีอยุธยา 
(4) สมัยสุโขทัย 
(5) ก่อนสุโขทัย
 
7. กษัตริย์ที่ทรงกอบกู้เอกราชในสมัยกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงให้กับพม่าครั้งที่ 1 ตรงกับพระมหากษัตริย์พระองค์ใด 
(1) พระมหินทราธิราชย์ 
(2) พระนารายณ์มหาราช 
(3) พระนเรศวรมหาราช 
(4) พระมหาธรรมราชา 
(5) พระเจ้าตากสิน
 
8. สมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงให้มีการยกเลิกตําแหน่งอัครเสนาบดี 2 ตําแหน่งคือ 
(1) สมุหกลาโหมและสมุหทัย 
(2) สมุหทัยและสมุหกระทรวงกลาโหม 
(3) สมุห์บัญชีและสมุหมาตรา 
(4) สมุหนายกและสมุหกลาโหม 
(5) สมุหเสนาบดีและสมุหนายก
 
9. เมืองทดลองประชาธิปไตยที่มีการเรียกว่า “ดุสิตธานี” เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใด 
(1) รัชกาลที่ 2 
(2) รัชกาลที่ 4 
(3) รัชกาลที่ 6 
(4) รัชกาลที่ 8 
(5) ทุกรัชกาล
 
10. การปกครองแบบทศพิธราชธรรมเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใด 
(1) สมัยสุโขทัย 
(2) สมัยอยุธยา 
(3) สมัยกรุงธนบุรี 
(4) สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
(5) สมัยรัชกาลที่ 5 

11. “คณะราษฎร” เกี่ยวข้องกับเรื่องใดต่อไปนี้ 
(1) คณะยึดอํานาจการปกครอง พ.ศ. 2475 
(2) คณะยึดอํานาจการปกครอง พ.ศ. 2476 
(3) คณะชาติ พ.ศ. 2476
(4) คณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) 
(5) คณะปฏิวัติ พ.ศ. 2502 

12. “กบฏแขก” เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคใดของไทย 
(1) ภาคใต้ 
(2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(3) ภาคเหนือ 
(4) ภาคกลาง 
(5) ภาคตะวันออก
  
13. ระบบราชการของไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใด 
(1) รัชกาลที่ 1 
(2) รัชกาลที่ 2 
(3) รัชกาลที่ 3 
(4) รัชกาลที่ 4 
(5) รัชกาลที่ 5 

14. วันที่ 10 ธันวาคม 2475 มีความสําคัญต่อประเทศไทยอย่างไร 
(1) วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 
(2) วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 
(3) วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 
(4) วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 
(5) วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 5
 
15. การให้สมญานามว่า “รัฐบาลลืมเปลือกหอย” ควรตรงกับนายกรัฐมนตรีท่านใด 
(1) นายบรรหาร ศิลปอาชา 
(2) นายชวน หลีกภัย 
(3) นายควง อภัยวงศ์ 
(4) นายทวี บุณยเกตุ 
(5) นายอานันท์ ปันยารชุน
 
16. คําใดในภาษาอังกฤษต่อไปนี้ที่ตรงกับความหมายของ “การปฏิวัติ” 
(1) Reformism 
(2) Revolution 
(3) Reconstruction 
(4) Retire 
(5) Rebellion
 
17. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เกี่ยวข้องกับข้อใดต่อไปนี้ 
(1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 
(2) โครงการทางหลวงชนบท 
(3) การยึดอํานาจรัฐบาลนายควง อภัยวงศ์ 
(4) โครงการต่อต้านภัยแล้ง 
(5) การปราบกบฏพระเจ้าอนุวงศ์
 
18. สมาคมคณะราษฎร มีหลักการหรือแนวทางตรงกับข้อใดต่อไปนี้ 
(1) มีแนวคิดร่วมกันในชื่อของกลุ่มผลประโยชน์ 
(2) พรรคการเมืองแบบพฤตินัย 
(3) ศาสนาเพื่อการแบ่งปัน 
(4) องค์กรประชาชน 
(5) สมาคมเพื่อรวมตัวของประชาชนเพื่อสร้างกลุ่มคัดค้านรัฐบาล
 
19. บุคคลใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับคําว่า “เชื่อผู้นําชาติพ้นภัย” 
(1) พระยาพหลพลพยุหเสนา 
(2) นายปรีดี พนมยงค์ 
(3) จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
(4) พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
(5) นายชวน หลีกภัย 

20. รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 เกี่ยวข้องกับบุคคลใดต่อไปนี้ 
(1) จอมพลผิน ชุณหะวัณ และ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ 
(2) นายพจน์ สารสิน, นายชวน หลีกภัย และนายธานินทร์ กรัยวิเชียร 
(3) นายปรีดี พนมยงค์, นายแนบ พหลโยธิน และจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
(4) พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน และทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตํารวจ 
(5) นายธานินทร์ กรัยวิเชียร และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1 
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการเรียน ได้ทุกเรื่องครับ
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ