90. ชื่อเรื่องงานวิจัยต่อไปนี้ ข้อใด ที่มีแนวโน้มเป็น “งานวิจัยเชิงคุณภาพ”

1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสพติดการพนันออนไลน์ ของนักเรียนระดับอุดมศึกษา
2) กระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้รูปแบบผสมผสานผ่านละคร: กรณีศึกษา-บ้านเรียนมรดกใหม่
3) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวกับสำนึกจิตอาสาของวัยรุ่นในเขตเมือง
4) ทักษะชีวิต ความสัมพันธ์ในครอบครัว และการป้องกันภัยของสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นใหม่
5) การพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี
ตอบ

91. ข้อใด สอดคล้อง กับข้อจำกัดของการวิจัยเชิงคุณภาพ
1) ข้อค้นพบเป็นเรื่องเฉพาะกรณี นำไปอ้างใช้กับกรณีอื่น ๆ (generalization) ไม่ได้หรือได้น้อย
2) ผู้วิจัยภาคสนามจะต้องได้รับการฝึกฝนอบรมมาเป็นพิเศษสำหรับใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
3) ถูกโจมตีเรื่องความเที่ยงตรง & ความที่เชื่อถือได้เพราะเป็นวิธีการอัตนัยขึ้นอยู่กับผู้วิจัยได้โดยตรง
4) วิธีการวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ ต้องการความสามารถเฉพาะของนักวิจัยใน การอธิบายความสัมพันธ์ของสังคมจากปรากฏการณ์ที่ศึกษา
5)  ถูกทุกข้อ
ตอบ

92. ข้อใด จัดเป็น กระบวนทัศน์ที่อยู่เบื้องหลังการวิจัยเชิงคุณภาพ
1) สร้างสรรค์นิยม (Constructivism)
2) ปฏิบัตินิยม (Pragmatism)
3) ค่านิยม (Value)
4) ปฏิฐานนิยม (Positivism)
5) สาระนิยม (Contentivism)
ตอบ

93. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ รูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ
1) Experimental Research
2) Phenomenological Research
3) Biographical Research
4) Ethnographic Research
5) Case Study
ตอบ

94. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูล ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ
1) Convenience Sampling
2) Simple Random Sampling
3) Purposive Sampling
4) Snow Ball Sampling
5) ไม่ใช่ทุกข้อ
ตอบ

95. ข้อใด ไม่ใช่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสถิติวิเคราะห์เพื่องานวิจัยทางสังคมศาสตร์
1) SPSS
2) Microsoft ACCESS
3) SAS
4) AMOS
5) Minitab
ตอบ

คำสั่ง :  ใช้ตัวเลือกเหล่านี้สำหรับตอบคำถามใน ข้อ 96. – 100.
1) Plagiarism
2) Akarawisut
3) Key informant
4) Triangulation
5) Scenario Analysis

96. การคัดลอกผลงาน หรือขโมยผลงาน/ความคิดของคนอื่นโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง บางคนอาจเรียกว่า “โจรกรรมทางวิชาการ” หรือ “โจรกรรมทางวรรณกรรม”
ตอบ
97. ระบบตรวจสอบความคล้ายคลึงระหว่างเอกสารที่ยื่นตรวจสอบกับเอกสารในฐานข้อมูลของระบบ โดยให้ผลลัพธ์ เป็นผลการตรวจสอบที่แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงฯ
ตอบ
98. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปวิเคราะห์ ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยม มีชื่อเรียกว่า การตรวจสอบแบบสามเส้า
ตอบ
99. มโนภาพเกี่ยวกับสถานการณ์ในอนาคตที่มีความเป็นไปได้ รูปแบบหนึ่งของการวิจัยโดยให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ มีอิทธิพลในการขับเคลื่อนสถานการณ์ที่มีอิทธิพลในการขับเคลื่อนสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปสู่อนาคต
ตอบ
100. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้ข้อมูลในเรื่องนั้นได้ลึกซึ้ง ดีที่สุด
ตอบ

หมายเหตุจากติวเตอร์
1. ให้นักศึกษาฝึกหาคำตอบ โดยเข้าไปฟังคำบรรยยายกระบวนวิชานี้ ผมจะลงเฉลยให้ภายหลัง
2. หากน้อง ๆ ที่ต้องการคำตอบ เอกสาร หรือการติววิชานี้ สามารถติดต่อติวเตอร์แบงค์ได้

ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1 
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS4170 (การวิจัยสื่อสารมมวลชนเบื้องต้น) พ.ศ.2563 ข้อ 90-100