ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 (ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน) ชุดที่ 4


Choose the correct answer. 
Part I: Structure (ภาคโครงสร้าง)

1. Your eyeglasses _______ on the dining table, dear. 
(1) is 
(2) are 
(3) am 
(4) be 

2. Kar Siriyanto is an ______ from______ . 
(1) Indonesia; Indonesia 
(2) Indonesian; Indonesia 
(3) Indonesia; Indonesian 
(4) Indonesian, Indonesian

3. Do you have _______ friends at school? 
(1) many 
(2) little 
(3) each 
(4) much 

4.  _______ book is very thick. 
(1) I 
(2) Those 
(3) A few 
(4) This 

5. Dan can play  ______ piano very well. 
(1) a 
(2) an 
(3) the 
(4) some 

6. Cindy has just bought two ______ of longan. 
(1) kils 
(2) sets 
(3) schools 
(4) catches 

7. While scuba diving a Trang, we saw a _____ of cartoon fish. 
(1) group 
(2) cluster 
(3) school 
(4) team 

8. Mr. Brown is Preeda’s  ______ . 
(1) brother in law 
(2) in law brother 
(3) brother-in-law 
(4) in-law brother 

9. Cheating _____not allowed in the exam room. 
(1) is 
(2) am 
(3) be 
(4) were 

10. We had _____ good time on the  island last month. 
(1) an 
(2) (blank) 
(3) a 
(4) the 

11. That is ______ dog. 
(1) I 
(2) my 
(3) me
(4) mine 

12. Suda is  _______ lawyer. 
(1) a 
(2) an 
(3) the 
(4) (blank) 

13. A: Where is Tony? 
      B: _______ is talking to a customer, sir. 
(1) He 
(2) Him 
(3) His 
(4) Himself 

14. After seeing the movie. I think King Naraesuan is  ______ leader of all. 
(1) the brave 
(2) the braver 
(3) a brave 
(4) the bravest 

15. I really like coffee, but I can’t have ______ each day. 
(1) many 
(2) a few 
(3) some 
(4) much 

16  _______ anybody agree with you, Somsak? 
(1) Do 
(2) Does 
(3) Is 
(4) Are 

17. A: Who’s that? 
      B: _______ is Martha. 
(1) I 
(2) We 
(3) She 
(4) It 

18. Preecha likes to speak to _____ . 
(1) he 
(2) himself 
(3) him 
(4) his 

19. A: Do you have _______ headache? 
      B: Yes, especially in the morning. 
(1) a 
(2) an 
(3) the 
(4) (blank) 

20. Who is ______ than Mario? 
(1) rich 
(2) richest 
(3) richer 
(4) very rich 


ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1 
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ