มาถึงหัวข้อเกี่ยวกับกริยาในภาษาอังกฤษที่นักศึกษาต้องทำความรู้จัก คือ Regular and Irregular Verbs หมายถึงกริยาประเภทไหน โปรดติดตามต่อจากนี้ครับ

ตามที่ผมเคยกล่าวมาแล้ว การกระจายกริยาในภาษาอังกฤษนั้น เราเรียกว่า Conjugation ในขณะเดียวกัน การกระจายกริยานั้นเราแบ่งกริยาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. Regular Verbs หมายถึง กลุ่มกริยาที่กระจายปกติ (เป็นกริยาทั่วไปในภาษาอังกฤษ)
2. Irregular Verbs หมายถึง กลุ่มกริยาที่กระจายไม่ปกติ (เป็นกริยาบางส่วนในภาษาอังกฤษ)

Regular Verbs คืออะไร

Regular Verbs หมายถึง กริยาที่มีรูป Past Simple Tense และ Past Participle จะเหมือนกัน
โดยทั่วไปแล้ว รูป Past Simple Tense และ Past Participle  จะลงท้ายด้วย (-d หรือ -ed)
ยกตัวอย่างการกระจายกริยากลุ่ม Regular Verbs
Base Form ---» Past Simple Tense ---» Past Participle
play  ---» played ---» played
bake  ---» baked ---» baked
listen  ---» listened ---» listened
approach  ---» approached ---» approached
gather  ---» gathered ---» gathered
climb  ---» climbed ---» climbed
walk  ---» walked ---» walked
arrive  ---» arrived ---» arrived
bolt ---» bolted ---» bolted
นักศึกษาจะสังเกตเห็นว่า Regular Verbs จะลงท้ายด้วย (-d หรือ -ed)

Base Form ---» Past Simple Tense ---» Past Participle
chop ---» chopped ---» chopped
copy ---» copied ---» copied
panic ---» panicked ---» panicked
บางกริยา จะเพิ่มพยัญชนะอีก 1 ตัว ก่อนเติม -ed
บางกริยาที่ลงท้ายด้วย -y จะเปลี่ยน -y เป็น i แล้วเติม -ed
บางกริยา จะเพิ่ม -k แล้วเติม -ed
กริยาอื่น ๆ เช่น
travel ---» traveled
cancel ---» canceled
fuel ---» fueled
label ---» labeled
บางกรณีเราจะพบว่า การกระจาย มีการเพิ่มพยัญชนะ บางกรณีไม่เพิ่ม
เช่น ถ้าเป็น American English จะไม่ double พยัญชนะ
แต่ถ้าเป็น British หรือ Australian จะมีการ double พยัญชนะ

พิจารณาตัวอย่างประโยค พร้อมกับระบุรูปของกริยา
• “I walk around the park each evening.” (base form)
• “I walked around the park in the afternoon.” (past simple tense)
•  “I have walked around the park a few times this morning.”  (past participle)
• “I’m going to chop some vegetables for the salad.” (base form)
• “He chopped some vegetables for the salad before dinner.” (past simple tense)
• “He had already chopped some vegetables for the salad.” (past participle)
• “Don’t copy other students’ answers or you will get an F.” (base form)
• “I think he copied my answers.” (past simple tense)
•  “The  only answers he got right were the  ones he had copied.”  (past participle)
• “Your father’s fine, don’t panic!” (base form)
• “I panicked when I heard he was in the hospital.” (past simple tense)
• “I wish hadn’t panicked like that.” (past participle)
ข้อสังเกตจากตัวอย่างกริยาในประโยค
กริยารูป Base Form (รูปเดิม) จะใช้กับประธาน I ในกรณีเป็น Present Simple Tense
กริยารูป Base Form (รูปเดิม) จะอยู่หลัง to
กริยารูป Base Form (รูปเดิม) จะใช้เมื่อเป็นประโยค ปฏิเสธ หรือ ประโยคคำถาม

Irregular Verbs คืออะไร

หมายถึง กริยาที่กระจายไม่เหมือนกับ Regular Verbs หมายความว่า กริยากลุ่มนี้ มีรูป Past Simple Tense และ Past Participle ที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น จึงไม่เป็นไปตามกฎ ต้องอาศัยการท่องจำ!

ยกตัวอย่างการกระจายกริยากลุ่ม Irregular Verbs
Base Form ---» Past Simple Tense ---» Past Participle
be ---» was/were ---» been
see ---» saw ---» seen
grow ---» grew ---» grown
give ---» gave ---» given
think ---» thought ---» thought
throw  ---» threw ---» thrown
drive ---» drove ---» driven
ride ---» rode ---» ridden
run ---» ran ---» run
swim ---» swam ---» swum
sit ---» sat ---» sat

พิจารณาตัวอย่างประโยค พร้อมกับระบุรูปของกริยา
• “I am excited that college is starting.” (base form)
• “I was sad to leave home, though.” (past simple tense)
• “I have been making a lot of new friends already.” (past participle)
• “I drive to work every morning.” (base form)
• “I drove for nearly an hour yesterday.” (past simple tense)
• “I had already  driven  halfway  to the office  when I realized  I forgot my briefcase.” (past participle)
• “I would love to grow vegetables in my garden.” (base form)
• “I grew some juicy tomatoes last summer.” (past simple tense)
• “He has grown a lot of different vegetables already.” (past participle)
• “I think I would like to get a dog.” (base form)
• “She thought a dog would provide  some good company.” (past simple tense)
• “She hadn’t thought about how much work they are.” (past participle)
โปรดตั้งข้อสังเกต
โดยปกติแล้ว ประธาน I จะตามด้วยกริยา Base Form กรณีรูป Present เช่น I have, I do, I drive เป็นต้น ยกเว้น กรณีกริยา be จะใช้ I am จะไม่ใช้ I be ครับ เพราะเป็นกริยาพิเศษ

การกระจายกริยา Regular Verbs ในรูป Present Tense และ Present Participle

ยกตัวอย่างการกระจาย bake, tap, tidy, mimic รูปแบบต่าง ๆ

Regular Verb
bake
tap
tidy
mimic
Past Simple Tense
baked
tapped
tidied
mimicked
Past Participle
baked
tapped
tidied
mimicked
Third Person Singular(ประธานรูปเอกพจน์บุรุษที่ 3)  Present Tense
bakes
taps
tidies
mimics
Present Participle
baking
tapping
tidying
mimicking

การกระจายกริยา Irregular Verbs ในรูป Present Tense และ Present Participle

ยกตัวอย่าง กริยา ride, see, give, swim
Irregular Verb
ride
see
give
swim
Past Simple Tense
rode
saw
gave
swam
Past Participle
ridden
seen
given
swum
Third Person Singular Present Tense
rides
sees
gives
swims
Present Participle
riding
seeing
giving
swimming

การกระจายกริยาที่เรียกว่า Highly Irregular Verb

กริยาในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Highly Irregular Verb หมายถึง กริยา Be มีการกระจายดังนี้
Verb : be
รูป Past Simple Tense : was/were
รูป Past Participle : been
รูป Present Tense : is/am/are
รูป Present Participle : being

หมายเหตุสำคัญที่นักศึกษาควรทราบ

สำหรับทุกท่านที่ต้องการศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง และต้องการศึกษาการใช้งานในระดับที่สูงขึ้นไป ให้ยกเลิกการท่องจำการกระจายกริยาว่า แบ่งเป็น ช่อง 1 ช่อง 2 และ ช่อง 3 เพราะคำพวกนี้ไม่มีในตำราไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษครับ นักศึกษาโดยส่วนใหญ่ที่ผมสอนมา ตอบไม่ได้เลยด้วยซ้ำว่า ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 หมายถึง อะไร และจะนำไปใช้ในกรณีไหนได้บ้าง ดังนั้น ผมจึงอยากสรุป การกระจายกริยาในภาษาอังกฤษนั้น จะแบ่งออกเป็น 6 รูป ด้วยกัน คือ

รูปที่ 1 คือ Base Form หรือ รูปเดิม ยกตัวอย่าง คำว่า be
รูปที่ 2 คือ Infinitive ซึ่งเกิดจากการเติม to ไว้หน้า เช่น to be
รูปที่ 3 คือ Present Simple Tense กรณีกริยา be ได้แก่ is/am/are
รูปที่ 4 คือ Past Simple Tense กรณีกริยา be ได้แก่ was/were
รูปที่ 5 คือ Present Participle กรณีกริยา be ได้แก่ being
รูปที่ 6 คือ Past Participle กรณีกริยา be ได้แก่ been

ส่วนทั้ง 6 รูปนั้น จะนำไปใช้ในกรณีไหน และบอกความหมายอย่างไร นั่นคือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ที่ลึกลงไปอีกตามลำดับ เช่น รูป Base Form จะนำไปใช้ในโครงสร้างประโยคชนิดใด ใช้ใน Tense อะไร ใช้ในการบอกความหมายอะไร เป็นต้น เวลาที่เราฟังฝรั่ง(เจ้าของภาษา) บรรยายเกี่ยวกับ Grammar หรือเมื่อเราไปอ่านตำราที่เป็นภาษาอังกฤษ เราจะพบคำพวกนี้อยู่เยอะแยะไปหมด ในขณะเดียวกันการอธิบายของผมจะยึดตามตำราจากต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เพราะมันสามารถเข้าใจได้ง่าย และไม่กำกวม
ประการสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ในบทต่อ ๆ ไปผมจะพูดถึงเรื่อง Tense ชนิดต่าง ๆ เรื่อง Phrase ชนิดต่าง ๆ เรื่อง Clause ชนิดต่าง ๆ โครงสร้างประโยคอื่น ๆ จะพูดถึงรูปของกริยาที่มาเกี่ยวข้อง เราจำเป็นต้องมีพื้นฐานระดับหนึ่ง จึงจะไปเข้าใจเรื่องพวกนั้นได้ง่ายขึ้นครับ

สำหรับโพสท์นี้ก็จะพอไว้แค่นี้ก่อน หัวข้อถัดไปผมจะพูดถึง Auxiliary Verbs หรือ กลุ่มกริยาช่วยชนิดต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ โปรดติดตามเป็นตอนต่อไป สวัสดีครับ

เรียบเรียงโดย
  • ติวเตอร์แบงค์
  • สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1
  • ติวเตอร์ประจำวิชา ENG, ENS, CEN2101, CEN2102, APR2101
  • ติดต่อติวเตอร์ โทร. 081-7269394 Line ID : sjbank
เอกสารอ้างอิง
  1. Brinton, Laurel J. & Donna M. Brinton. 2010. The linguistic structure of Modern English, 2nd edn. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
  2. Hopper, Paul J. 1999. A short course in grammar. New York: W. W. Norton & Company.
  3. Huddleston, Rodney. 1984. Introduction to the grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press.
  4. Raymond Murphy. 2019. English Grammar in Use, Cambridge University Press; 5 edition (24 Jan. 2019).
  5. Marianne Celce-Murcia (Author), Donna M. Brinton. 2013. Teaching English as a Second or Foreign Language. Cengage Learning, 4th edition.
  6. Peter Huring. 2016. Complete English Grammar Rules - Examples, Exceptions & Everything You Need to Master Proper Grammar by Farlex International.
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 ธ.ค. 2562