ในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง คำสรรพนาม (Pronouns) นั้น ถือได้ว่า มีความซับซ้อนที่มากกว่าเรื่องของคำนาม และเป็นปัญหาสำหรับนักศึกษาค่อนข้างมาก เนื่องจากว่า คำสรรพนามคำหนึ่งนั้น สามารถทำหน้าที่ได้หลายรูปแบบในประโยค ขึ้นอยู่กับโครงสร้างประโยคและการสื่อความหมายในลักษณะใด ยกตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วว่า สรรพนาม Which สามารถนำไปใช้ในการตั้งคำถาม ทำให้ Which เป็นคำสรรพนามสำหรับถาม หรือ Interrogative Pronoun บางกรณี Which ก็ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ในประโยคคำถาม ก็จะกลายเป็น Interrogative Pronoun เป็นต้น
หัวข้อต่อไปที่จะขยายความต่อในโพสท์นี้ก็คือ คำสรรพนาม ที่ทำหน้าที่เป็น Relative Pronouns มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ครับ

นอกจากเราจะใช้คำสรรพนาม who, whom, which, whose เป็นสรรพนามในการสร้างประโยคคำถามแล้ว เรายังสามารถ ใช้คำสรรพนาม who, whom, which, whose ในประโยคบอกเล่า ซึ่งจะเป็นคำที่ใช้เพื่อบอกความชัดเจน (clarify) ว่าในประโยคนั้น พูดถึงใครหรือสิ่งใด หรือมีการระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คนหรือสิ่งของ

โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยค
• “I helped the old man who lives down the road with his groceries.”
ฉันได้ช่วย ชายแก่คนนั้น ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ติดถนนกับร้านขายของชำของเขา

• “The computer, which belonged to my brother, is very slow.”
คอมพิวเตอร์เครื่องนั้น เครื่องที่เป็นของพี่ชายฉัน ทำงานช้ามาก

• “Could the person whose car is parked outside please move it?”
บุคคลผู้ซึ่งเป็นเจ้าของรถที่จอดอยู่ข้างนอก โปรดช่วยขยับรถหน่อยได้ไหม?

• “A man who/whom I had never met before greeted me in the street.”
ชายคนหนึ่ง ผู้ซึ่งฉันไม่เคยได้พบมาก่อนทักทายฉันบนถนน

นอกเหนือจากนี้ เรายังใช้คำสรรพนาม whoever, whichever, whatever เป็น indefinite relative pronouns ในภาษาอังกฤษสมัยใหม่ เป็นคำสรรพนามที่มีความหมายเฉพาะ นอกจากการใช้เป็นคำถาม

โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยค
• “Do whatever you please; I don’t care.”
คุณโปรดทำอะไรสักอย่าง ฉันไม่ถือ

• “Whoever decides to join us is more than welcome.”
ผู้ใดก็ตามที่ตัดสินใจเข้าร่วมกับเรา นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

• “Take whichever route is fastest.”
จงเอาเส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง ที่เร็วที่สุด

• “Be with whomever makes you happy.”
จงอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งผู้ที่ทำให้คุณมีความสุข
*สำหรับ whomever ในประโยคนี้ ทำหน้าที่เป็นกรรม แต่ปัจจุบันเรานิยมใช้ whoever แทนมากกว่า

การใช้ Relative Pronouns

นิยาม
Relative Pronouns คือ ชนิดของคำสรรพนาม ที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อประโยคย่อย (Relative Clause) ซึ่งคำว่าประโยคย่อยบางตำราเขาใช้คำว่า Adjective Clause กับประโยคหลัก (Main Clause) ในประโยค
สรุปสั้น ๆ จากนิยามนะครับ
Relative Pronouns คือ คำที่ใช้เชื่อมระหว่าง Relative Clause กับ Main Clause ในประโยค
ส่วนของ Relative Clause มีเพื่อขยายความหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมของคำนามที่กำลังพูดถึง นะครับ

คำที่เป็น Relative Pronouns  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
1. คำ Relative Pronouns ที่ใช้กันโดยทั่วไป มี 5 คำ ดังนี้
• that
• which
• who
• whom
• whose
2. คำ Relative Pronouns ที่ใช้เป็นอันดับรองลงมา มีดังนี้
• where
• when
• whoever
• whosoever
• whomever
• whichever
• wherever
• whatever
• whatsoever

การทำหน้าที่ของคำ Relative Pronouns ในประโยค

ใน Relative Clause เราจะพบว่า คำ Relative Pronouns จะทำหน้าที่ได้ 3 ลักษณะ คือ
1. ทำหน้าที่เป็นประธาน (Subject) ของประโยคย่อย
2. ทำหน้าที่เป็นกรรม (Object) ของประโยคย่อย
3. ทำหน้าที่เป็นสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Pronoun) ของประโยคย่อย
ผมสรุปคร่าว ๆ ตามตารางนี้ครับ
Type of Antecedent
Subject
Object
Possessive
People
Who
Who / Whom
Whose
Things
Which
Which
Whose
People or Things
That
That
-
ชนิดของคนหรือสิ่งของที่ถูกขยาย (Type of Antecedent) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. ใช้สำหรับคนเท่านั้น
2. ใช้สำหรับสิ่งของเท่านั้น
3. ใช้สำหรับคนหรือสิ่งของ

1. การทำหน้าที่ของคำ Relative Pronouns กรณีเป็น ประธาน(Subject)

โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยค
• “The woman who came to my  house was a salesperson.”
(ผู้หญิงคนนั้น ผู้ซึ่งมาที่บ้านของฉัน เป็นพนักงานขาย)
จากประโยค เราวิเคราะห์ได้ดังนี้
ประโยคหลัก (Main Clause) คือ “The woman was a salesperson.” (ผู้หญิงคนนั้นเป็นพนักงานขาย)
ประโยคย่อย (Relative Clause) คือ who came to my house (ผู้ซึ่งมาที่บ้านของฉัน)
Relative Pronouns คือ who ทำหน้าที่เชื่อมประโยคย่อยกับประโยคหลัก
Relative Pronouns คือ who ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคย่อย
ชนิดของ Antecedent (คำนามที่ถูกขยาย) คือ woman  เป็น คน

โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยค
• “The male birds danced and sang, which attracted  nearby females.”
(นกตัวผู้เต้นและส่งเสียงร้อง, ซึ่งได้ดึงดูดนกตัวเมียที่อยู่รอบ ๆ)
จากประโยคนี้เราจะพบว่า
ประโยคย่อย คือ which attracted  nearby females
which เป็นประธานของประโยคย่อย
แต่ประโยคย่อยในกรณีนี้ เป็นส่วนบรรยายของ danced and sang (เต้นและร้อง) เพื่อขยายความบอกว่า เต้นและร้องเพื่อดึงดูดนกตัวเมียที่อยู่รอบ ๆ
เนื่องจากประโยคย่อยชนิดนี้เราเรียกว่า non-restrictive relative clause

โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยค
• “I have to go mend the fence that is broken.”
(ฉันต้องไปซ่อมรั้วนั้นที่หัก)
คำว่า the fence (รั้วนั้น) เป็น Antecedent (คำนามที่ถูกขยาย)
ประโยคย่อย คือ that is broken (ซึ่งถูกทำหัก)
that ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคย่อย
ประโยคย่อยชนิดนี้เราเรียกว่า restrictive relative clause

โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยค
• “I want a computer which can download a lot of games.”
(ฉันต้องการคอมพิวเตอร์ ที่สามารถดาว์นโหลดเกมส์มากมาย)
ประโยคหลัก (Main Clause) คือ I want a computer
ประโยคย่อย (Relative Clause) คือ which can download a lot of games
Relative Pronouns คือ which (อันที่)
ชนิดของ Antecedent (คำนามที่ถูกขยาย) คือ computer  เป็น สิ่งของ

สำหรับโพสท์นี้ ผมขอค้างไว้ที่ การทำหน้าที่ของ Relative Pronouns ในฐานะที่เป็น ประธานของประโยคย่อย ประเด็นต่อไปจะพูดถึง การทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคย่อยเป็นลำดับต่อไป

อธิบายเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานกันสักนิดนะครับ แบบสั้น ๆ พอประมาณ ป้องกันความสับสน
1. คำว่าประโยค ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Sentence (นักศึกษาพอเคยได้ยิน)
2. เราจะเรียกว่าเป็น Sentence ได้ ดูได้จากจะมีจุด (Full Stop) ที่ท้ายประโยค (กรณีประโยคบอกเล่า)
3. เราจะเรียกว่าเป็น Sentence ได้ จะต้องมีประธาน (Subject) และ กริยา (Verb) : ภาคแสดง
4. เราจะเรียกว่าเป็น Sentence ได้ จะต้องบอกความหมายสมบูรณ์ หรือ มีใจความสมบูรณ์
*เรื่อง ชนิดของ Sentence ผมจะวางไว้บทท้าย ๆ ครับ
นิยามคำว่า Clause หมายถึง กลุ่มคำที่มี ประธาน (Subject) และ กริยา (Verb)

โปรดพิจารณา
I want a computer which can download a lot of games.
(ฉันต้องการคอมพิวเตอร์ ที่สามารถดาว์นโหลดเกมส์มากมาย)
ทั้งหมดนี้เรานับเป็น 1 ประโยค หรือ 1 Sentence เพราะเข้าองค์ประกอบที่กล่าวมา
แต่ใน 1 ประโยคนี้ มี 2 Clause แยกได้ดังนี้
Clause หลัก คือ I want a computer (ประธาน คือ I และ กริยา คือ want)
Clause ย่อย คือ which can download a lot of games (ประธาน คือ which กริยาคือ can download)
(กรณีนี้ which เป็นประธานนะครับ เพียงแต่ประธานเป็นคำสรรพนาม)
พิจารณาต่อมา
I want a computer เราเรียกว่า Main Clause
which can download a lot of games เรียกว่า Adjective Clause (ประโยคย่อยทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์)
Adjective Clause กรณีนี้ ขยายคำนาม คือ computer

พอเข้าใจนะครับ ค่อย ๆ ทำความเข้าใจกันทีละนิด

สำหรับโพสท์นี้ คงมีเพียงแค่นี้ หัวข้อถัดไป ผมก็จะขยายความ Relative Pronouns เป็นหัวข้อต่อไป ผิดพลาดประการใด ถ้ามีจุดไหนผมจะเข้ามาแก้ไขอีกทีครับ สวัสดีครับ

เรียบเรียงโดย
  • ติวเตอร์แบงค์
  • สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1
  • ติวเตอร์ประจำวิชา ENG, ENS, CEN2101, CEN2102, APR2101
  • ติดต่อติวเตอร์ โทร. 081-7269394 Line ID : sjbank
เอกสารอ้างอิง
  1. Brinton, Laurel J. & Donna M. Brinton. 2010. The linguistic structure of Modern English, 2nd edn. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
  2. Hopper, Paul J. 1999. A short course in grammar. New York: W. W. Norton & Company.
  3. Huddleston, Rodney. 1984. Introduction to the grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press.
  4. Raymond Murphy. 2019. English Grammar in Use, Cambridge University Press; 5 edition (24 Jan. 2019).
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 ธ.ค. 2562