ข้อสอบวิชา ENG1002 (ประโยคและศัพท์ทั่วไป) ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ

ข้อสอบ ENG1002 ชุดที่ 2 ข้อที่ 81-100

81. No passengers ______ the plane crash.
(1) helped
(2) existed
(3) survived
(4) passed

82. The manager cut back the budget of the company.
(1) enlarged
(2) completed
(3) reduced
(4) examined

83. This sum of money is given for the entire year.
(1) complete
(2) whole
(3) suitable
(4) desired

84. ______ are victims of greedy merchants.
(1) Procedure
(2) Murder
(3) Consumers
(4) Messengers

85. The host _____ and welcomed her guests.
(1) called
(2) shouted
(3) greeted
(4) carried

86. Mother told me to ______ home on weekends.
(1) send
(2) bring
(3) return
(4) start

87. Melon _____ is juicy.
(1) fresh
(2) meat
(3) flesh
(4) texture

88. This factory _____ good products
(1) manufactures
(2) builds
(3) uses
(4) happens

89. Please _____ your hand when you want to ask a question.
(1) push
(2) refine
(3) press
(4) raise

90. Nobody ______ responsibility for the bomb.
(1) asked
(2) claimed
(3) requested
(4) stated

91. News is _____ daily.
(1) made
(2) produced
(3) reported
(4) created

92. The mother _____ her baby with blanket.
(1) hid
(2) closed
(3) sealed
(4) covered

93. Behind the abominable look lies a good heart.
(1) ugly
(2) disgusting
(3) pale
(4) stunning

94. This _____ aims to help poor people.
(1) construction
(2) audition
(3) foundation
(4) function

95. The number of serious ______ had risen last year.
(1) causes
(2) events
(3) crimes
(4) situations

96. He sold his import and export company.
(1) fortune
(2) property
(3) business firm
(4) welfare

97. The flood _____ his fruit garden.
(1) left
(2) damaged
(3) washed
(4) took

98. The ______ of a broken glass cut his hand.
(1) part
(2) cap
(3) track
(4) fragment

99. This ointment can heal the wound.
(1) bind
(2) cure
(3) serve
(4) cut

100. Durians are plentiful in this season.
(1) delicious
(2) great
(3) easy
(4) abundant
-----------------
ดูเฉลยข้อสอบ ENG 1002 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
-----------------
ข้อมูลโดย ติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG, ENS, CEN, ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
ติดต่อติวเตอร์ โทร. 081-7269394