ข้อสอบ ENG1002 ชุดที่ 2 ข้อที่ 21-40

21. She _____ the car ______
(1) (blank); washed
(2) is; washing
(3) got; washed
(4) had; washed

22. She _____ last week.
(1) fired
(2) got fired
(3) had been fired
(4) was being fired

23. He ____ to be a spy.
(1) is said
(2) said
(3) says
(4) is saying

24. Young people in the United States _______ independent.
(1) has
(2) are
(3) have
(4) being

25. He _____ the piano since he was a child.
(1) has played
(2) played
(3) had played
(4) was playing

26. The game ______ if it rains.
(1) should cancel
(2) cancels
(3) cancelled
(4) should be cancelled

27. This sweater _____ in Ireland.
(1) made
(2) has made
(3) was made
(4) is making

28. She ______ a winter coat today.
(1) wears
(2) is wearing
(3) worn
(4) has worn

29. The film ______ into many different languages.
(1) has translated
(2) was translating
(3) has been translated
(4) translates

30. He said that his name ____Sam.
(1) was
(2) is
(3) were
(4) are

31. My sister _____ she could help me.
(1) ask if
(2) asked if
(3) said if
(4) ask whether

32. The teacher said we ______ arrive early.
(1) ought
(2) have to
(3) had to
(4) would

33. She  _____ she would be here soon.
(1) says
(2) say
(3) has said
(4) said

34. ______ you ever _______ durian?
(1) Did; ate
(2) Do; ate
(3) Have; eaten
(4) Had; eaten

35. It’s the first time he ______ across the river.
(1) swam
(2) had swum
(3) swims
(4) has swum

36. I _____  anything since six o’clock this morning.
(1) had not eaten
(2) did not eat
(3) do not eat
(4) haven’t eaten

37. Mother ______ you now; go to see her.
(1) calls
(2) called
(3) is calling
(4) has called

38. This year, the company _____ a large budget deficit.
(1) had
(2) has
(3) have
(4) having

39. Your car is dirty. I _____ you wash it.
(1) helped
(2) help
(3) have helped
(4) will help

40. I wonder what _____ happen.
(1) have
(2) had
(3) would
(4) will
-----------------
ดูเฉลยข้อสอบ ENG 1002 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
-----------------
ข้อมูลโดย ติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG, ENS, CEN, ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
ติดต่อติวเตอร์ โทร. 081-7269394