คำแนะนำจากติวเตอร์
ข้อสอบ ENG1002 ชุดนี้ เป็นข้อสอบจริงจากเทอมที่ผ่านมา (ไม่ใช่มาจากแบบฝึกหัด) เพื่อให้น้อง ๆ ลองทำข้อสอบเก่าดูก่อน เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในวิชานี้ ก่อนที่จะสอบจริง
จัดทำข้อมูลโดย 
  • ติวเตอร์แบงค์
  • สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1 
  • ติวเตอร์ประจำวิชา ENG, ENS, CEN, ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
  • ติดต่อติวเตอร์ โทร. 081-7269394 ปรึกษาคอร์สติวรับรองผล สำหรับนักศึกษาที่พื้นฐานไม่แข็งแรง

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป ชุดที่ 2 ข้อที่ 1-20


Choose the correct answer. 
Part I : Structure (ภาคโครงสร้าง) 

1. It rains a lot in the south, _______ ?
(1) is it
(2) does it
(3) isn’t it
(4) doesn’t it

2.You’re going to the party,_____ ?
(1) are you
(2) do you
(3) did you
(4) aren’t you

3. _______ do you want to go?
(1) Why
(2) Where
(3) When
(4) All are correct

4. We told them _______ the movie was funny.
(1) if
(2) whether
(3) that
(4) what

5. He said that he  ______ hungry.
(1) is
(2) was
(3) were
(4) will be

6. When he arrived, we ______ lunch.
(1) are having
(2) were having
(3) have
(4) would have

7. I ______ the party, but my friend wanted to go home.
(1) have enjoyed
(2) enjoy
(3) was enjoying
(4) had enjoyed

8. He _____  a corner and ______ drawing.
(1) finds; starting
(2) found; had started
(3) finds, starts
(4) found; started

9. Did she ____  early?
(1) left
(2) leave
(3) leaving
(4) to leave

10. He looked at me _____ he were angry.
(1) as
(2) that
(3) if
(4) as if

11. What she _____ to do is important.
(1) will want
(2) has wanted
(3) wants
(4) wanted

12. He walked as though he ______ in a hurry.
(1) were
(2) is
(3) will be
(4) would be

13. I wish we  _____ here.
(1) don’t live
(2) didn’t live
(3) hadn’t lived
(4) haven’t lived

14. I wish I ______ Jane this morning.
(1) have seen
(2) see
(3) had seen
(4) haven’t lived

15. His brother ______ a teddy bear to him last week.
(1) gives
(2) gave
(3) has given
(4) was giving

16. Tom wishes he  ____ the answer.
(1) know
(2) knew
(3) have known
(4) knowing

17. I think it would be a good idea if you ______ with us.
(1) go
(2) will go
(3) are going
(4) went

18. She usually ______ to visit her parents.
(1) went
(2) go
(3) has gone
(4).goes

19. That old man always ______ , but nobody _______attention.
(1) complained; paid
(2) has complained; has paid
(3) complains; pays
(4) complaining; paying

20. I’ll ask him how long he _______ .
(1) waits
(2) has waited
(3) waited
(4) has been waiting