สวัสดีครับน้อง ๆ และท่านผู้อ่านที่เข้ามารับชม ผมตั้งใจว่าจะลงข้อมูลเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไว้ให้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนไทยรุ่นหลังได้มีโอกาสได้อ่าน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้มากยิ่ง โดยน้อง ๆ สามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นไป
          เนื่องจากเนื้อหาที่เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนั้นมีหลายระดับ และผู้เขียน(ฝรั่ง) ก็จะมีการวางโครงสร้างที่แตกต่างกันออกไป ผมจึงจำเป็นต้องยึดตำราอ้างอิงเล่มใดเล่มหนึ่งเป็นแนวทางในการเรียบเรียง โดยเนื้อหาที่ผมจะลงจะแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ ครับ

Table of contents :  Complete English Grammar Rules

1. Parts of Speech

 • Nouns
         - Common and Proper Nouns
         - Nouns of Address
         - Concrete and Abstract Nouns 
         - Countable Nouns 
         - Uncountable Nouns 
         - Collective Nouns
         - Compound Nouns
         - Nominalization (Creating Nouns) 
 • Pronouns
         - Personal pronouns
                - Personal Pronouns - Number
                - Personal Pronouns - Person (First person, Second person, Third person) 
                - Personal Pronouns - Gender
                - Personal Pronouns - Case
                - Personal Pronouns - Reflexive Pronouns
         - Intensive Pronouns 
         - Indefinite Pronouns 
         - Demonstrative Pronouns 
         - Interrogative Pronouns 
         - Relative Pronouns 
         - Reciprocal Pronouns 
         - Dummy Pronouns
 • Verbs
         - Finite and Non-finite Verbs
         - Transitive and Intransitive Verbs 
         - Regular and Irregular Verbs 
         - Auxiliary Verbs
              - Primary Auxiliary Verbs
              - Modal Auxiliary Verbs
                   - Modal Auxiliary Verbs - Will 
                   - Modal Auxiliary Verbs - Would 
                   - Modal Auxiliary Verbs - Shall 
                   - Modal Auxiliary Verbs - Should 
                   - Modal Auxiliary Verbs - Can 
                   - Modal Auxiliary Verbs - Could 
                   - Modal Auxiliary Verbs - May 
                   - Modal Auxiliary Verbs - Might 
                   - Modal Auxiliary Verbs - Must 
              - Substituting Modal Verbs
              - Semi-Modal Auxiliary Verbs
         - Infinitives 
         - Participles 
         - Action Verbs 
         - Stative Verbs 
         - Linking Verbs 
         - Light Verbs 
         - Phrasal Verbs
               - Common Phrasal Verbs 
         - Conditional Verbs 
         - Causative Verbs
         - Factitive Verbs
         - Reflexive Verbs
 • Adjectives
         - Attributive Adjectives
         - Predicative Adjectives 
         - Proper Adjectives 
         - Collective Adjectives 
         - Demonstrative Adjectives 
         - Interrogative Adjectives 
         - Nominal Adjectives 
         - Compound Adjectives 
         - Order of Adjectives 
         - Degrees of Comparison
              - Comparative Adjectives
              - Superlative Adjectives
 • Adverbs
         - Adverbs of Time
         - Adverbs of Place 
         - Adverbs of Manner 
         - Adverbs of Degree
              - Mitigators
              - Intensifiers
         - Adverbs of Frequency 
         - Adverbs of Purpose 
         - Focusing Adverbs 
         - Negative Adverbs 
         - Conjunctive Adverbs 
         - Evaluative Adverbs 
         - Viewpoint Adverbs 
         - Relative Adverbs 
         - Adverbial Nouns
         - Regular and Irregular Adverbs
         - Degrees of Comparison 
              - Comparative Adverbs 
              - Superlative Adverbs
         - Order of Adverbs
 • Prepositions
         - Prepositional Phrases
         - Categories of Prepositions 
         - Common Prepositional Errors 
         - Prepositions with Nouns 
         - Prepositions with Verbs 
         - Prepositions with Adjectives 
         - Prepositions in Idioms
              - Idioms that Start with Prepositions
              - Idioms that End with Prepositions
 • Conjunctions
         - Coordinating Conjunctions
         - Correlative Conjunctions 
         - Subordinating Conjunctions

2. Other parts of speech

 • Particles 
 • Articles 
 • Determiners
          Possessive Determiners
 • Gerunds
         - Gerunds as Objects of Verbs
 • Interjections

3. Inflection (Accidence) 

 • Conjugation
         - Tense
               - Present Tense 
                    - Present Simple Tense
                    - Present Continuous Tense (Progressive) 
                    - Present Perfect Tense
                    - Present Perfect Continuous Tense
              - Past Tense
                    - Past Simple Tense
                    - Past Continuous Tense
                    - Past Perfect Tense
                    - Past Perfect Continuous Tense
             - Future Tense (Approximation) 
                    - Future Simple Tense
                    - Future Continuous Tense
                    - Future Perfect Tense
                    - Future Perfect Continuous Tense
         - Aspect
                    - Perfective and Imperfective Aspect 
                    - Aspects of the Present Tense 
                    - Aspects of the Past Tense
                    - Aspects of the Future Tense
         - Mood
                    - Indicative Mood
                    - Subjunctive Mood
                           - Subjunctive Mood - Expressing Wishes
         - Voice
                    - Active Voice 
                    - Passive Voice 
                    - Middle Voice
         - Speech
                    - Reported Speech (Indirect Speech) 
         - Grammatical Person
 • Declension
         - Plurals
         - Gender in Nouns
 • Regular and Irregular Inflection

4. Syntax

 • Subjects and Predicates
         - The Subject
         - The Predicate
                - Complements 
                - Objects
                - Subject Complements 
                - Object Complements 
                - Adjective Complements 
                - Adverbial Complements
 • Modifiers
         - Adjuncts
 • Phrases
         - Noun Phrases
         - Adjective Phrases 
         - Adverbial Phrases 
         - Participle Phrases 
         - Absolute Phrases 
         - Appositives
 • Clauses
         - Independent Clauses
         - Dependent Clauses 
                - Noun Clauses 
                - Relative Clauses 
                - Adverbial Clauses
 • Sentences
         - Compound Sentences
         - Complex Sentences
         - Compound-Complex Sentences 
         - Declarative Sentences 
         - Interrogative Sentences
         - Negative Interrogative Sentences
         - Imperative Sentences
         - Conditional Sentences
         - Major and Minor Sentences (Regular and Irregular Sentences) 

         เป็นไงกันบ้างครับน้อง ๆ นี่เป็นเพียงแค่หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น ที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจ สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ซึ่งทั้งหมดนี้เนื้อหาก็ไม่ใช่น้อย ๆ นะครับ แต่เป็นโครงการของผมที่ตั้งใจจะรวมรวม แปล และเรียบเรียงจากตำราฝรั่งหลายเล่มมาลงให้อ่าน ส่วนจะลงได้มากแค่ไหน อันนี้ยังไม่ทราบครับ เพราะต้องใช้เวลาทีี่เหลือจากการสอนมาทำ เป็นงานรอง ในฐานะผู้สอน จำเป็นต้องเผยแพร่ความรู้ต่อสาธารณะตามสมควร เนื่องจากผมต้องเอาเวลาไปยึดงานหลักไว้ก่อน รัฐบาลไม่มีทุนสนับสนุน คนที่จะสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่อสาธารณะ เราก็ทำได้ตามแต่อัตภาพ
          โปรดติดตาม เนื้อหาในตอนต่อไป โดยผมจะลงเนื้อหาตามลำดับที่กล่าวมานะครับ ตั้งแต่บทที่ 1 ไปเรื่อย ๆ จนจบเนื้อหา จะไม่ข้ามเนื้อหา เพราะการปูพื้นฐานไวยากรณ์นั้น ต้องเรียนรู้จากเนื้อหาเบื้องต้น ไปจนถึงเนื้อหาที่สลับซับซ้อนขึ้นไป สวัสดีครับ(ติวเตอร์แบงค์)