แปลโดย ติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT ซ. รามคำแหง 43/1
ติวเตอร์ประจำวิชา : ENG, ENS, APR, CEN,...
ติดต่อติวเตอร์ : 081-7269394, Line : sjbank
เนื้อเรื่องจากเอกสารของอาจารย์ ประกอบการสอน ภาค 1/62
**********

What is Curriculum Development?(การพัฒนาหลักสูตร)

Curriculum development is an important part of the education process, ensuring that classes at all levels, from early childhood to post-secondary, are best designed to help students be successful in learning the material and gaining the skills needed to continue to advance. With the right background in developing courses and materials, professionals in the field have opportunities to create everything from textbooks to tests to lectures.
การพัฒนาหลักสูตร เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการศึกษา เพื่อทำให้มั่นใจว่า ชั้นเรียนทุกระดับ (ตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับหลังมัธยมศึกษา) ถูกออกแบบอย่างดีที่สุดเพื่อช่วย(help)ให้นักเรียนประสบความสำเร็จในสิ่งที่เรียน และ ได้รับ(gain)ทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการศึกษาขั้นที่สูงขึ้นไป. ด้วยพื้นฐานที่ถูกต้องในการพัฒนาคอร์สและสื่อต่าง ๆ นั้น ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มีโอกาสที่สร้างทุกสิ่ง ตั้งแต่ตำราเรียนที่จะทำการทดสอบไปจนถึงการบรรยาย

Early Childhood Curriculum (หลักสูตรระดับปฐมวัย)

A number of programs are created in order to help children between birth through the age of six gain the skills that will be needed to continue on in school and be successful. Curriculum developers design each part of these programs. Curriculum at this level of education includes such activities as developing fine motor skills, language acquisition, and literacy skills.
โปรแกรม(แผนการสอน) ต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้น เพื่อที่ช่วยเด็ก ๆ (ตั้งแต่เกิดถึงอายุ 6 ขวบ) ได้รับทักษะต่าง ๆ ที่จะเป็นสิ่งจำเป็นต้องมีเพื่อเข้าเรียนต่อในโรงเรียน และประสบความสำเร็จ. ผู้พัฒนาหลักสูตร ออกแบบแต่ละส่วนของโปรแกรมเหล่านี้. หลักสูตรในการศึกษาระดับนี้ ประกอบด้วย ตัวอย่างเช่น กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะความคล่องแคล่วระดับเล็กน้อย(fine motor skills) การเรียนรู้ภาษา และ ทักษะการอ่านออกเขียนได้

Elementary through Secondary Curriculum (หลักสูตรระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา)

Curriculum development teams for high school, middle school, and elementary schools focus on similar benchmarks as early childhood, with additional development of skills in other academic areas such as mathematics, science, and humanities. Course developers will identify textbooks, create course objectives for each section and class, and sometimes will develop language for a standardized syllabus to use across a specific school or a school district to ensure quality and consistency.
Curriculum developers at this level of education are also likely to be a part of the test writing process at a standardized level. State and college entrance examinations are developed using existing standards for secondary and elementary education. Curriculum developers craft questions on these tests to ensure that students are gaining and have mastered concepts and techniques.
บรรดาผู้พัฒนาหลักสูตรสำหรับโรงเรียนระดับ มัธยมปลาย มัธยมต้น และประถมศึกษา ให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานต่าง ๆ (benchmarks) เหมือนกับระดับปฐมวัย โดยการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมในสาขาวิชาการ(academic areas) อื่น ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์. ผู้พัฒนารายวิชา(course developers) จะกำหนดตำราเรียน สร้างจุดประสงค์รายวิชา ในแต่ละคาบและชั้นเรียน และบางทีจะพัฒนาภาษาให้เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐาน(standardized syllabus) ที่จะนำไปใช้ทั่วโรงเรียนโดยเฉพาะหรือโรงเรียนท้องถิ่น เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและความสอดคล้องต้องกัน
ผู้พัฒนาหลักสูตรในการศึกษาระดับนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างแบบทดสอบ และระดับอย่างมีมาตรฐานเช่นกัน. การสอบเข้าระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของรัฐ ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยการใช้มาตรฐานที่มีอยู่สำหรับการศึกษาระดับประถมและมัธยม. ผู้พัฒนาหลักสูตรสร้างคำถามต่าง ๆ จากแบบทดสอบเหล่านี้ เพื่อทำให้แน่ใจว่านักเรียนได้รับและมีความเชี่ยวชาญถึงแนวคิดและเทคนิคต่าง ๆ

Post-Secondary Curriculum (หลักสูตรหลังระดับมัธยม)

In many universities and colleges, courses, particularly at the beginning level of an academic discipline, are designed to be standardized in every class. This helps to ensure that every student is learning the same material and mastering the same skills to move forward.
In addition, the popularity of online courses is continuing to grow, allowing students in all situations to complete courses and degree programs. Curriculum developers in these programs design courses completely for every instructor to implement. This includes creating a syllabus, lesson presentations, lecture materials, assignments, and more.
ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจำนวนมาก วิชาต่าง ๆ(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ ระดับเริ่มต้น ของสาขาวิชาการ) ได้ถูกออกแบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกชั้นเรียน. เรื่องนี้จะช่วยให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนเรียนรู้สื่อที่เหมือนกันและเชี่ยวชาญในทักษะที่เหมือนกันเพื่อก้าวไปสู่ระดับต่อไปได้.
นอกจากนั้น ความแพร่หลายของคอร์สออนไลน์ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้นักเรียนในทุกสถานการณ์ได้บรรลุวิชาต่าง ๆ และ สำเร็จหลักสูตรปริญญาได้. ผู้พัฒนาหลักสูตรในแผนการเรียนเหล่านี้ออกแบบรายวิชาต่าง ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์เพื่อผู้สอนทุกคนในการที่จะนำมาใช้ได้. เรื่องนี้ประกอบด้วย การสร้างขอบเขตรายวิชา(syllabus) การนำเสนอบทเรียน สื่อการบรรยาย การมอบหมายงาน และอื่น ๆ

Professional Training (การฝึกอบรมด้านอาชีพ)

Either while in school or after a degree has been completed, many future professionals and professionals already in the workforce look for certification and other training programs that allow completion of program that advances specific skill sets. These programs also require design, and curriculum developers are responsible for creating the information to study as well as the certification tests.
ไม่ว่าจะขณะอยู่ในโรงเรียน หรือ หลังจบปริญญาแล้ว ผู้ที่จะก้าวขึ้นเป็นมืออาชีพ(future professionals) และระดับมืออาชีพที่ทำงานแล้ว แสวงหาประกาศนียบัตรและแผนการฝึกอบรมอื่น ๆ ที่ทำให้เขาสำเร็จการศึกษาที่สูงขึ้นในกลุ่มทักษะเฉพาะทาง โครงานเหล่านี้ ยังต้องออกแบบ และผู้พัฒนาหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการสร้างสารสนเทศเพื่อการศึกษาพร้อมกับการทดสอบการรับรอง(ประกาศนียบัตร)

Education and Experience (ประสบการณ์และการศึกษา)

The requirements to become a curriculum developer vary greatly by subject, field, and purpose. One requirement that is most likely needed is to be considered an expert in the discipline in which the curriculum is being developed. Work experience and an advanced graduate degree are often required. Additionally, certification or a degree in curriculum development is preferred or sometimes necessary to qualify for positions. Additional information can be found on the website for the Association of Supervision and Curriculum Development.
ข้อกำหนดที่จะเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร มีความหลากหลายตาม วิชา สาขา และ วัตถุประสงค์. ข้อกำหนดอันหนึ่งที่จำเป็นมากที่สุดคือการได้รับพิจารณาว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ซึ่งหลักสูตรที่จะถูกพัฒนาขึ้น. ประสบการณ์ทำงานและใบปริญญาระดับสูงจำเป็นต้องมี. นอกเหนือจากนั้น ประกาศนียบัตรหรือวุฒิปริญญาในการพัฒนาหลักสูตรเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อคุณสมบัติในตำแหน่งต่าง ๆ. ข้อมูลเพิ่มเติมจะพบได้บนเว็บไซต์ของสมาคมการควบคุมดูแลและการพัฒนาหลักสูตร

Related Resource: Educational Theory (แหล่งที่เกี่ยวข้อง -ทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษา)

Designing courses requires skills in developing material that matches the objectives of a class. Advanced knowledge and experience of an academic subject or professional area of skill are beneficial in beginning to create courses and work in the field of curriculum development.
การออกแบบวิชาต้องอาศัยทักษะต่าง ๆ ในการพัฒนาสื่อที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของชั้นเรียน.
ความรู้และประสบการณ์ระดับสูงของเนื้อหาเชิงวิชาการหรือสาขาของทักษะในวิชาชีพ เป็นประโยชน์ในเบื้องต้นที่จะสร้างวิชาต่าง ๆ และการทำงานในสาขาของการพัฒนาหลักสูตร

-------
ปล.พอจะอ่านรู้เรื่องนะครับ ผิดพลาดส่วนใหน ขออภัย เพราะแปลแบบรีบเร่ง 
ไว้ว่าง ๆ ผมจะมาปรับปรุงสำนวนให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นอีกทีครับ
แปลเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563