ขอบเขตข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ENG2002 ปีการศึกษา 2562

กระบวนวิชา : ENG 2002: Interpretative Reading (การอ่านตีความ)
วัตถุประสงค์ในกระบวนวิชา : การศึกษาวิธีฝึกอ่านแบบเร็วและตีความ โดยเน้นการหา ใจความสำคัญ(main idea)ของเนื้อเรื่อง ส่วนสนับสนุน(supporting details) วัตถุประสงค์ของเนื้อเรื่อง(themes)
ตำราประกอบการบรรยาย : ENG2002 รหัส 56058 ผู้แต่ง อ.ดร.แก้วกัญญา อภัยบัณฑิตกุล และ ผศ.คนึงนิตย์ จันทรัตน์
วันสอบ : วันที่ 26 ตุลาคม 2019(คาบ 9.30-11.30)
อาจารย์ผู้บรรยาย :  ประกอบด้วย 4 ท่าน คือ
     - อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล
     - อาจารย์รัตน์ฐาภัทร  อารยสมโพธิ์
     - อาจารย์ไหมแพร  สังขพันธานนท์
     - อาจารย์วรรณิภา วงค์ปัญญา
ลักษณะข้อสอบ : ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวนข้อสอบ 100 ข้อ

ขอบเขตข้อสอบ : ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. ทฤษฎีการอ่าน(Reading Theory) เป็นข้อสอบ ถูก/ผิด(True/False) ออกสอบ 10 ข้อ
2. เนื้อเรื่องในตำราเรียน(Seen Passage) ออกสอบ 50 ข้อ 
         มีดังต่อไปนี้ (สำหรับภาค 1/62, 2/62, S/62 เท่านั้น) ประกอบด้วย 8 เรื่อง
     1. Language Acquisition
     2. Chemical : Time bombs in Our Environment
     3. A Good Night's Sleep
     4. Women in Art
     5. Native Americans
     6. Songs-for-Life
     7. Violence on Television
     8. The Greenhouse Effect
■ หมายเหตุ : ใน 8 เรื่องนั้น จะคัดมาออกสอบเพียง 4 เรื่อง ส่วนจะเป็นเรื่องไหนบ้างนั้น เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบกันอีกทีครับ
3. Unseen Passage (เนื้อเรื่องนอกตำราเรียน) ออกสอบ 40 ข้อ
  - โดย Unseen Passage ที่ 1 จะเป็นคำถาม ถูก/ผิด(True/False) จำนวน 10 ข้อ
- Unseen Passage แบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
■ ที่มา


การวัดผล

A = 85 – 100
B+ = 80 – 84
B = 75 – 79
C+ = 65 – 74
C = 55 – 64
D+ = 50 – 54
D = 45 – 49
F = 0 – 44

นำเสนอข้อมูลโดย : ติวเตอร์แบงค์

■ Website : https://www.tba.in.th
■ Website : https://www.yinyang.in.th
■ YouTube Channel : tutorbank online
■ ติวเตอร์ประจำ : สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1 (เข้าไป 60 เมตร ขวามือ) โทร. 02-7189311
■ ติดต่อติวเตอร์ : โทร. 081 – 7269394 LineID : sjbank
■ ติวเตอร์ประจำวิชา : ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, ENS 3102, ENS3202, APR2101(ฺBUS2101)
■ ติวเตอร์ประจำวิชา : CEN2101, CEN2102, CTL2003
■ ติวเตอร์ประจำวิชา : INT1004, INT1005
■ ติวเตอร์ประจำวิชา : MTH1003, MTH1103, STA1003, STA2016, SBM4509

■■■ หมายเหตุ : สำหรับตารางติวแต่ละวิชา สามารถติดตามได้ที่สถาบัน
■■■ เทคนิควิธีลัดในการทำข้อสอบ รู้แค่ A ถึง Z ก็สอบผ่านได้สบาย ๆ
■■■ นักศึกษาสามารถเรียนผ่านคอร์สออนไลน์ได้เสริมได้ที่บ้าน ประหยัดเวลาการเดินทาง