ขอบเขตข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ENG2001 สำหรับภาค 1/62

กระบวนวิชา : ENG 2001: Reading For Comprehension(การอ่านเอาความ)
วัตถุประสงค์ในกระบวนวิชา : การศึกษาวิธีฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ โดยเน้นเรื่องคำ วลี โครงสร้างประโยค การใช้อุปสรรค ปัจจัย คำชี้แนะในบริบท ตลอดจนการใช้พจนานุกรม
ตำราประกอบการบรรยาย : ENG2001 รหัส 58013 ผู้แต่ง รศ.ส่องศรี โตประเสริฐ และ รศ.ดร.ธัญญรัตน์ ปาณะกุล
วันสอบ : วันอาทิตย์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2562(คาบบ่าย)
อาจารย์ผู้บรรยาย : อ.อรรถพล ปะมะโข, ผศ.ทิพอุษา ศรีเพริศ และ อ.สุกัญญา นิมิตวิไล
ลักษณะข้อสอบ : ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวนข้อสอบ 100 ข้อ

ขอบเขตข้อสอบ : ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้

1. ภาคทฤษฎี 20 ข้อ แบ่งย่อยออกเป็นดังนี้
- Similar Meaning(ความหมายเหมือน) ออกสอบ 5 ข้อ
- Prefix, Suffix และ Root (อุปสรรค ปัจจัย รากศัพท์) ออกสอบ 4 ข้อ
- Dictionary Entry (การใช้พจนานุกรม) ออกสอบ 4 ข้อ
- Contextual Clues (การเดาความหมายจากบริบท) ออกสอบ 2 ข้อ
- Main Idea (การหาใจความสำคัญ ประโยคสนับสนุนหลัก รอง) ออกสอบ 5 ข้อ
2. Seen Passage (เนื้อเรื่องในตำราเรียน) ออกสอบ 30 ข้อ 
         มีดังต่อไปนี้ (สำหรับภาค 1/62, 2/62, S/62 เท่านั้น)
1. High School Curriculum for Engineering (อยู่ในตำราหน้า 241)
2. Scientific Forestry (อยู่ในตำหน้าหน้า 246)
3. Home of Last Resource (อยู่ในตำรา หน้า 288)
4. Long Walk to Forever (อยู่ในตำรา หน้า 295)
5. Wild Animal (อยู่ในตำรา หน้า 333)
6. Twins (อยู่ในตำรา หน้า 350)
7. What’s New (อยู่ในตำรา หน้า 372)
8. The Bishop of Rome (อยู่ในตำรา หน้า 420)
■ หมายเหตุ : ใน 8 เรื่องนั้น จะคัดมาออกสอบเพียง 4 เรื่อง ส่วนจะเป็นเรื่องไหนบ้างนั้น เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบกันอีกทีครับ
3. Unseen Passage (เนื้อเรื่องนอกตำราเรียน) ออกสอบ 50 ข้อ
สำหรับเนื้อเรื่องนอกตำรานั้น จะนำมาออกสอบ 5 เรื่อง คำถามเรื่องละ 10 ข้อ ส่วนจะออกสอบเรื่องอะไรบ้างนั้น เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบกันอีกทีครับ

การวัดผล

A = 85 – 100
B+ = 80 – 84
B = 75 – 79
C+ = 65 – 74
C = 55 – 64
D+ = 50 – 54
D = 45 – 49
F = 0 – 44

นำเสนอข้อมูลโดย : ติวเตอร์แบงค์

■ Website : https://www.tba.in.th
■ Website : https://www.yinyang.in.th
■ YouTube Channel : tutorbank online
■ ติวเตอร์ประจำ : สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1 (เข้าไป 60 เมตร ขวามือ) โทร. 02-7189311
■ ติดต่อติวเตอร์ : โทร. 081 – 7269394 LineID : sjbank
■ ติวเตอร์ประจำวิชา : ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, ENS 3102, ENS3202, APR2101(ฺBUS2101)
■ ติวเตอร์ประจำวิชา : CEN2101, CEN2102, CTL2003
■ ติวเตอร์ประจำวิชา : INT1004, INT1005
■ ติวเตอร์ประจำวิชา : MTH1003, MTH1103, STA1003, STA2016, SBM4509

■■■ หมายเหตุ : สำหรับตารางติวแต่ละวิชา สามารถติดตามได้ที่สถาบัน
■■■ เทคนิควิธีลัดในการทำข้อสอบ รู้แค่ A ถึง Z ก็สอบผ่านได้สบาย ๆ
■■■ นักศึกษาสามารถเรียนผ่านคอร์สออนไลน์ได้เสริมได้ที่บ้าน ประหยัดเวลาการเดินทาง