ขอบเขตข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครู 1 CEN 2101 สำหรับภาค 1/62 (เท่านั้น) อัพเดทข้อมูล สิงหาคม 2019

อาจารย์ผู้สอน  เพียงคนเดียว  คือ ดร.เอกอมร  เอี่ยมศิริรักษ์
ข้อสอบ เป็น ปรนัย มีทั้งหมด 50 ข้อ
เอกสารประกอบการสอน   ใช้เอกสารของคณะศึกษาศาตร์
■■■ มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอน เดิมทีสอน 2 คน แต่ภาคนี้สอนคนเดียว
■■■ มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องจากเดิมหลายเรื่อง (เอกสารเก่าใช้ไม่ได้)
■■■ มีการเปลี่ยนแปลง สไตล์การออกข้อสอบที่แตกต่างจากภาคเรียนก่อน ๆ

ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบสำหรับภาค 1/62 มี ดังนี้

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นไวยากรณ์(Grammar) และส่วนที่เป็นเนื้อเรื่อง(Passage)
■ ส่วนที่เป็นไวยากรณ์(Grammar) ในเอกสารจะเป็นหัวข้อดังนี้
1. Language skills development : Reading Strategy for Comprehension
(การพัฒนาทักษะด้านภาษา กลยุทธ์การอ่านเพื่อความเข้าใจ)
■ ส่วนที่เป็นเนื้อเรื่อง(passage) ในเอกสารจะมีทั้งหมด 10 เรื่อง ดังนี้
Unit 1 : The Thai Educational System (ระบบการศึกษาไทย)
Unit 2 : Curriculum Development (การพัฒนาหลักสูตร)
Unit 3 : Teaching and Learning Theories (ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนและการสอน)
Unit 4 : Teacher's roles and responsibilities in education (บทบาทและความรับผิดชอบของครูในด้านการศึกษา)
Unit 5 : Administrative and Organizational Structures (โครงสร้างองค์กรและการบริหาร ในระบบการศึกษาไทย)
Unit 6 : Thai School Rules and Regulations (กฎและข้อบังคับของโรงเรียนไทย)
Unit 7 : Regulations of The Teachers' Council of Thailand (ข้อบังคับของคุรุสภาไทย)
Unit 8 : 7 Smart Ways to use Technology in Classroom  (วิธีการอันฉลาด 7 ประการ ในการใช้เทคโนโลยีในชั้นเรียน)
Unit 9 : The What, Why and How of Classroom Action Research (การวิจัยในชั้นเรียน คืออะไร ทำไมและอย่างไร)
Unit 10 : 10 Ways to Improve English Communication Skills (10 วิธีในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ)
------------------------------------

การวัดผล

วิชานี้ มีข้อสอบ 50 ข้อ เท่ากับ 100 คะแนน ไม่มีคะแนนเก็บ ไม่มีคะแนนพิศวาส
วัดผลแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-referenced test : CRT)
นักศึกษาที่สอบผ่าน จะต้องได้คะแนน 50% ขึ้นไป หรือ ตอบถูก 25 ข้อขึ้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม โดย ติวเตอร์แบงค์

วิชานี้ มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ โดยจะแบ่งออกเป็น
1. ข้อสอบทดสอบความรู้ด้าน Grammar จะออกสอบ 5 ข้อ
2. ข้อสอบทดสอบความรู้ในเนื้อเรื่องในเอกสาร 45 ข้อ
ลักษณะข้อสอบจะมีลักษณะดังนี้
1. ข้อสอบให้เติมในช่องว่างในเนื้อเรื่อง
2. ข้อสอบ เป็นคำถาม 4 ตัวเลือก โดยไม่มีเนื้อเรื่อง ประมาณ 10 ข้อ (แต่มีอยู่ในเอกสาร)
3. ข้อสอบ แบบให้เนื้อเรื่อง(อยู่ในเอกสาร) คำถาม เรื่องละ 3-4 ข้อ
■■■ สำหรับเนื้อเรื่องออกตรงไหน ควรเน้นเรื่องอะไร คงจะเปิดเผยในที่นี้มากไม่ได้ครับ
วิชานี้มีอัตราการสอบผ่านต่ำ เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการทำข้อสอบ Reading Comprehension
นอกจากจะต้องทำความเข้าใจเนื้อหาแล้ว จะต้องมีความสามารถในการตีความคำถามอีกด้วย
■■■ จากประสบการณ์สอนวิชานี้มานาน พบว่า นักศึกษาเข้าใจเนื้อเรื่องในเอกสารดี แต่นักศึกษาไม่สามารถแปลโจทย์ หรือ แปลตัวเลือกได้ (สรุปคือ อ่านไม่ออก บอกไม่ถูก) เพราะมีพื้นฐานศัพท์และไวยากรณ์ ยังไม่ดีพอ เพราะข้อสอบจะถามในลักษณะให้ตีความ ไม่ได้ถามจากเนื้อเรื่องโดยตรง
------------------------------------
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบประเด็นสำคัญที่ออกสอบ  สามารถติดต่อติวเตอร์ได้
โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง ก็สามารถติวเป็นการส่วนตัวได้
ช่องทางติดต่อติวเตอร์แบงค์
โทร. 081-7269394
Line : sjbank
Facebook : https://www.facebook.com/tutorbankrs
Youtube Chanel : tutorbank online
ติวเตอร์ประจำวิชา
ENG1001,ENG1002,ENG2001,ENG2002
CEN2101, CEN2102
ภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาษาอังกฤษ เพื่อสอบทุกระดับ
สถาบันติว Perfect ซ.รามคำแหง 43/1 โทร. 02-7189311
------------------------------------