ภาษาอังกฤษสำหรับครู 1 CEN2101

ขอบเขตข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครู 1 CEN2101 อัพเดทล่าสุด วันที่ 9 มิถุนายน 2562

อาจารย์ผู้สอน โดยปกติ มี 2 ท่าน คือ รศ.รสสุคนธ์ และ ดร.เอกอมร
ข้อสอบ เป็น ปรนัย มีทั้งหมด 50 ข้อ โดยจะแบ่งออกสอบ ท่านละ 25 ข้อ
เอกสารประกอบการสอน   ใช้เอกสารของคณะศึกษาศาตร์
ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ มี ดังนี้
1. Language skills development : Reading Strategy for Comprehension
(การพัฒนาทักษะด้านภาษา กลยุทธ์การอ่านเพื่อความเข้าใจ)
2. The Thai Educational System (ระบบการศึกษาไทย)
3. Curriculum (หลักสูตร)
4. Learning Theories (ทฤษฎีการเรียนรู้)
5. Teacher's roles and responsibilities in education (บทบาทและความรับผิดชอบของครูในด้านการศึกษา)
6. Administrative and Organizational Structures (โครงสร้างองค์กรและการบริหาร ในระบบการศึกษาไทย)
7. Thai School Rules and Regulations (กฎและข้อบังคับของโรงเรียนไทย)
8. Regulations of The Teachers' Council of Thailand (ข้อบังคับของคุรุสภาไทย)
9. Four Perspectives that define Educational Technology (การนิยามเทคโนโลยีการศึกษา 4 แบบ)
10. Classroom Action Research (การวิจัยในชั้นเรียน)
11. Improve English Communication Skills (การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ)
------------------------------------
ข้อมูลเพิ่มเติม โดย ติวเตอร์แบงค์
ลักษณะข้อสอบวิชานี้ จะยก Passage สั้นๆ จากเนื้อหา โดยจะมีคำถาม Passage ละ 3-5 ข้อ
วิชานี้มีอัตราการสอบผ่านต่ำ เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการทำข้อสอบ Reading Comprehension
นอกจากจะต้องทำความเข้าใจเนื้อหาแล้ว จะต้องมีความสามารถในการตีความคำถามอีกด้วย
------------------------------------
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบประเด็นสำคัญที่ออกสอบ  สามารถติดต่อติวเตอร์ได้
โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง ก็สามารถติวเป็นการส่วนตัวได้
ช่องทางติดต่อติวเตอร์แบงค์
โทร. 081-7269394
Line : sjbank
Facebook : https://www.facebook.com/tutorbankrs
Youtube Chanel : tutorbank online
ติวเตอร์ประจำวิชา
ENG1001,ENG1002,ENG2001,ENG2002
CEN2101, CEN2102
ภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาษาอังกฤษ เพื่อสอบทุกระดับ
สถาบันติว Perfect ซ.รามคำแหง 43/1 โทร. 02-7189311
------------------------------------