ข้อมูลกระบวนวิชา SBM 4509 การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านการจัดการโลจิสติกส์

ข้อมูลกระบวนวิชา SBM 4509 การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านการจัดการโลจิสติกส์
สวัสดีครับนักศึกษา
สำหรับกระบวนวิชา SBM 4509 การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านการจัดการโลจิสติกส์
สอนโดย   อ.แก้วกัญญา  ตั้งสุวรรณรังษี
ตำราที่ใช้ประกอบการสอน SBM4509 รหัส 61208

ขอบเขตเนื้อหาและการออกสอบ มีดังนี้
บทที่ 1 บทนำ         ไม่ออกสอบ
บทที่ 2 แบบจำลองโปรแกรมเชิงเส้น ออกสอบ การหาผลลัทธ์โดยใช้กราฟ และการหาผลลัทธ์โดยวิธีซิมเพล็กซ์(Simplex)
บทที่ 3 การพยากรณ์ ออกสอบ วิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Least Square Method)
บทที่ 4 การแก้ปัญหาการกำหนดงาน (Job Assignment) ออกสอบ มี กรณี ต้นทุนต่ำสุดและกำไรสูงสุด
บทที่ 5 ปัญหาการขนส่ง ออกสอบ วิธีการหาผลลัพทธ์ มีหลายวิธี เช่น Northwest Corner Rule, Least-Cost Rule และ Vogel's Approximation
บทที่ 6 ตัวแบบการตัดสินใจ ออกสอบ
          - การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน
          - การตัดสินใจภายใตความไม่แน่นอน
          - การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง
---------------------------------------------
สำหรับการทำข้อสอบแต่ละบท ติวเตอร์จะนำมาเสนอครั้งต่อไป
นักศึกษาที่ยังมีปัญหาในเรื่องใด สามารถติดต่อ สอบถามได้โดยตรงที่
ติวเตอร์แบงค์
โทร. 081-7269394
Line : sjbank
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1 โทร. 02 718 9311
--------------------------------------------
ติวเตอร์แบงค์ ติวประจำวิชา STA2016, MTH1103, MTH1003, STA1003, SBM4509