การแก้ไข Navigation Menu

การแก้ไข Navigation Menu สำหรับ TBANOVA
ให้ดูตำแหน่งในเว็บ และแก้ไข ตาม Code ด้านล่างได้เลยครับ

มีลักษณะรูปแบบ Code ดังต่อไปนี้

<nav>
  <ul>
   <li class='homelink'><a href='/'><i class="fa fa-home"/></i></a></li>
   <li><a href='/'>Fashion</a></li>
   
   1.ส่วนนี้ เป็นการสร้าง เมนูและเมนูย่อยทั่วไป
   <li class='submenu'><a href='#'>Blog</a>
    <ul>
     <li><a href='#'>Sub Menu 1</a></li>
     <li><a href='#'>Sub Menu 2</a></li>
     <li><a href='#'>Sub Menu 3</a></li>
     <li><a href='#'>Sub Menu 4</a></li>
    </ul>
   </li>
   --------------------------------------
   2. ส่วนนี้เป็นการสร้างเมนูหลายชั้น
   <li class='submenu'><a href='#'>Mult-level</a>
    <ul>
     <li><a href='#'>Sub Menu 1</a></li>
     <li><a href='#'>Sub Menu 2</a></li>
     <li class='submenu2'><a href='#'>Sub Menu 3</a>
      <ul>
       <li><a href='#'>Sub Menu 3.1</a></li>
       <li><a href='#'>Sub Menu 3.2</a></li>
       <li><a href='#'>Sub Menu 3.3</a></li>
       <li><a href='#'>Sub Menu 3.4</a></li>
      </ul>
     </li>
     <li><a href='#'>Sub Menu 4</a></li>
    </ul>
   </li>
   -------------------------------------------
   3.สำหรับเมนูส่วนนี้ ให้เปลี่ยน Travel และ Passion เป็นชื่อหมวด label ตามต้องการ
   <li class='nav-rec' data-label='Travel'><a href='#'>Tech</a></li>
   <li class='nav-big' data-label='Passion' data-heading='Passion'><a href='#'>Passion</a></li>
   
   4.สำหรับเมนูส่วนนี้ จะประกอบด้วยหัวเรื่อง และตามด้วย ลิงค์ย่อย
   <li class='megamenu'><a href='#'>Mega Menu</a>
    <ul>
     <h3>Title 1</h3>
     <li><a href='#'>Demo Link</a></li>
     <li><a href='#'>Demo Link</a></li>
     <li><a href='#'>Demo Link</a></li>
     <li><a href='#'>Demo Link</a></li>
    </ul>
    <ul>
     <h3>Title 2</h3>
     <li><a href='#'>Demo Link</a></li>
     <li><a href='#'>Demo Link</a></li>
     <li><a href='#'>Demo Link</a></li>
     <li><a href='#'>Demo Link</a></li>
    </ul>
    <ul>
     <h3>Title 3</h3>
     <li><a href='#'>Demo Link</a></li>
     <li><a href='#'>Demo Link</a></li>
     <li><a href='#'>Demo Link</a></li>
     <li><a href='#'>Demo Link</a></li>
    </ul>
    <ul>
     <h3>Title 4</h3>
     <li><a href='#'>Demo Link</a></li>
     <li><a href='#'>Demo Link</a></li>
     <li><a href='#'>Demo Link</a></li>
     <li><a href='#'>Demo Link</a></li>
    </ul>
   </li>
    จบเมนูส่วนที่ 4
    
</ul>
 </nav>