การตั้งค่าตำแหน่ง Footernav สำหรับ TBANOVA
โปรดดูเว็บตัวอย่าง ประกอบครับได้ที่    https://tbanovas.blogspot.com

การตั้งค่าตำแหน่ง Footnav สำหรับ TBANOVA

การตั้งค่าตำแหน่ง Footernav สำหรับ TBANOVA จะแสดงหมวดต่างๆ ของเว็บในรูปของ Cloud
การตั้งค่า ก็ให้ทำตามรูปได้เลยครับ
การตั้งค่าตำแหน่ง Footnav สำหรับ TBANOVA