คำศัพท์ ENG1001 บทที่ 9
จัดทำโดย ติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1 Tel. 081 - 7269394
■■■ เนื้อหาอยู่ในรูปตาราง ถ้าดูในมือถือให้ดูเป็นแนวนอน นะครับ ■■■
คำศัพท์
ชนิดของคำ
ความหมาย
ความหมายเหมือน(synonym)
1
aspect
n.
แง่มุม, ด้าน
side, view, viewpoint
2
stereotype
n.
กรอบประเพณีเก่าๆ
conventional notion
3
honesty
n.
ความซื่อสัตย์
sincerity; fairness
4
excellence
n.
ความเยี่ยมยอด
superiority
5
rattle
vt.
พูดไม่หยุด
talk rapidly
6
adolescence
n.
วัยหนุ่มสาว
youth
7
concept
n.
ความคิด
idea; thought
8
meaningful
adj.
ที่มีความหมาย
having significance
9
prestigious
adj.
มีเกียรติ, ได้รับความเคารพ
good reputation;
being renowned
10
graduation
n.
สำเร็จการศึกษา
commencement
11
compete
vt.
แข่งขัน
contend;  vie
12
campus
n.
เขต(มหาวิทยาลัย,โรงเรียน)
the ground(of colledge)
13
tight
adj.
ที่มีจำกัด, หายาก
scarce
14
egghead
n.
ปัญญาชน
intellectual
15
perspective
n.
ทัศนะ, การมอง
specific point of view

คำศัพท์ ENG1001 : ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน ที่ออกสอบบ่อย