คำศัพท์ ENG1001 บทที่ 8
จัดทำโดย ติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1 Tel. 081 - 7269394
■■■ เนื้อหาอยู่ในรูปตาราง ถ้าดูในมือถือให้ดูเป็นแนวนอน นะครับ ■■■
คำศัพท์
ชนิดของคำ
ความหมาย
ความหมายเหมือน(synonym)
1
trigger
v.
ก่อให้เกิด
side-effect
2
prevent
v.
ป้องกัน
obstruct, forestall
3
specialist
n.
ผู้เชี่ยวชาญ
expert, professional
4
chronic
adj.
เรื้อรัง
serious, dangerous
5
briskly
adv.
เร็ว
quickly
6
benefit
n.
ประโยชน์
advantage, interest
7
continuously
adv.
อย่างต่อเนื่อง
constantly
8
at once
adv.
ทันทีทันใด
immediately
9
determine
v.
ควบคุม
control
10
so for
adv.
ตราบจนปัจจุบัน
up till now
11
compelling
adj.
น่าเชื่อถือ
convincing, persuasive
12
boost
v.
เพิ่มขึ้น,กระตุ้น
increase, support
13
postpone
v.
เลื่อนกำหนด
 put off to a
later time; defer
14
overweight
adj.
อ้วน, น้ำหนักเกิน
too fat, too heavy
15
strengthen
v.
ทำให้แข็งแรงขึ้น
build up

คำศัพท์ ENG1001 : ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน ที่ออกสอบบ่อย