คำศัพท์ ENG1001 บทที่ 7
จัดทำโดย ติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1 Tel. 081 - 7269394
■■■ เนื้อหาอยู่ในรูปตาราง ถ้าดูในมือถือให้ดูเป็นแนวนอน นะครับ ■■■
คำศัพท์
ชนิดของคำ
ความหมาย
ความหมายเหมือน(synonym)
1
custom
n.
ขนบธรรมเนียม
traditional activity
2
etiquette
n.
มารยาท
code of ethics
3
member
n.
สมาชิก
element, portion
4
values
n.
ค่านิยม
moral principles, beliefs
5
belief
n.
ความเชื่อ
conviction
6
independence
n.
อิสระ
separate, unrelated
7
opinion
n.
ความคิด
point of view
8
make one'
own decision
v.
ตัดสินใจ
decide, make up
9
part-time job 
n.
งานทำเป็นผลัด
less than the full time
10
deliver
v.
ส่งถึงที่
bring, take, carry
11
gardening
n.
การทำสวน
cultivation of a garden
12
baby-sitting
n.
พี่เลี้ยงเด็ก
 work as a baby-sitter
13
get used to
v.
เคยชิน
 be accustomed to
14
responsible
adj.
รับผิดชอบ
 answerable, accountable
15
pay for
v.
จ่าย
-
16
expression
n.
การแสดงออก
-
17
make suggestion
v.
ให้คำแนะนำ
advise
18
opt to
v.
เลือก
choose
19
follow in the
footstep
v.
เจริญรอยตาม
-
20
look forward to
v.
ตั้งตาคอย
-
21
unusual
adj.
แปลกไปจากปกติ
not usual
22
career
n.
การงาน
occupation, profession
23
profession
n.
อาชีพ
occupation, career

คำศัพท์ ENG1001 : ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน ที่ออกสอบบ่อย