คำศัพท์ ENG1001 บทที่ 6
จัดทำโดย ติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1    Tel. 081-7269394
■■■ เนื้อหาอยู่ในรูปตาราง ถ้าดูในมือถือให้ดูเป็นแนวนอน นะครับ ■■■
คำศัพท์
ชนิดของคำ
ความหมาย
ความหมายเหมือน(synonym)
1
duty
n.
หน้าที่
-
2
documentation
n.
ข้อมูลเอกสาร
-
3
misery
n.
ความทุกข์ยิ่ง
great suffering, great unhappiness
4
stage
n.
เวที
-
5
screen
n.
จอภาพยนต์
-
6
disappointment
n.
ความผิดหวัง
-
7
failure
n.
ความล้มเหลว
-
8
pleasure
n.
ความพอใจ
enjoyment, satisfaction
9
aim at 
v.
มุ่งไปที่
intend to, focus on
10
contemporary
n.
ร่วมสมัย
-
11
virtue
n.
คุณธรรม
moral goodness
12
talent
n.
พรสวรรค์
 natural ability
13
fulfill one's duty 
v.
ทำหน้าที่ตัวเองสมบูรณ์
 -
14
costly
adj.
แพง
 too expensive
15
look up
v.
ค้นหา
consult
16
impertinent
adj.
ไม่สุภาพ
rude
17
conclude
v.
สรุป
-
18
efficiency
n.
ประสิทธิภาพ
-
19
courage
n.
กล้าหาญอดทน
bravery
20
get ahead of
v.
ก้าวไกลกว่า
make more progress
21
triumph
n.
ชัยชนะ
complete victory
22
neglect
v.
ละเลย
take no care of, pay no attention
23
in comparison with
pp.
เมื่อเปรียบเทียบกับ
-

คำศัพท์ ENG1001 : ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน ที่ออกสอบบ่อย