คำศัพท์ ENG1001 บทที่ 5
จัดทำโดย ติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1 โทร. 0817269394  Line : sjbank
■■■ เนื้อหาอยู่ในรูปตาราง ถ้าดูในมือถือให้ดูเป็นแนวนอน นะครับ ■■■
คำศัพท์
ชนิดของคำ
ความหมาย
ความหมายเหมือน(synonym)
1
predict
v.
คาดคะเน
foretell
2
influential
adj.
มีอิทธิพล
dominant, masterful
3
legend
n.
ตำนาน
old well-known story
4
up to now
adv.
ปัจจุบันนี้
till now
5
involve
v.
รวมถึง, มีผลต่อ
include, affect
6
primarily
adv.
ส่วนใหญ่
mainly
7
limitless
adj.
ไม่มีขีดจำกัด
boundless
8
curiosity
n.
ความอยากรู้อยากเห็น
inquisitiveness
9
show up
v.
ปรากฏตัว
appear
10
compass
n.
เข็มทิศ
-
11
mysterious
adj.
ลึกลับ
strange, unknown
12
source
n.
แหล่งที่มา
 come from, origin
13
descent 
n.
ต้นตระกูล
 family origins
14
property
n.
ทรัพย์สมบัติ
 possessions
15
citizenship
n.
ความเป็นพลเมือง
-
16
fellow
adj.
ซึ่งทำงานร่วมกัน
belonging to the same class
17
session
n.
วาระการประชุม
meeting period
18
comment
n.
คำวิจารณ์
opinion
19
sense of humor
n.
อารมณ์ขัน
-

คำศัพท์ ENG1001 : ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน ที่ออกสอบบ่อย