คำศัพท์ วิชา ENG1001 บทที่ 12
จัดทำโดย ติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1 Tel. 081 - 7269394
■■■ เนื้อหาอยู่ในรูปตาราง ถ้าดูในมือถือให้ดูเป็นแนวนอน นะครับ ■■■
คำศัพท์
ชนิดของคำ
ความหมาย
ความหมายเหมือน(synonym)
1
crust
n.
ส่วนนอก,พื้นโลก,เปลือกโลก
the outer layer
2
eternal
adj.
ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่สิ้นสุด
perpetual; constant
3
geological
adj.
เกี่ยวกับธรณีวิทยา
dealing with the physical of the earth
4
surface
n.
ผิว,ผิวนอก
the outward appearance
5
fold
vt.
ม้วน,พับ
bend; become compact
6
collapse
vi.
ทรุดลง,ยุบลง
fall; cave in; crumble suddenly
7
erupt
vi.
ระเบิด,ปะทุ
break out; burst forth
8
heave
vt.
ยกขึ้น,ขยายขึ้น
swell; lift; raise
9
pang
n.
ความเจ็บปวดอย่างรุนแรง,
ความทุกข์ทรมาน
sudden pain; spasm of distress
10
fertile
adj.
อุดมสมบูรณ์
fruitful; prolific
11
landscape
n.
ลักษณะภูมิประเทศ,ทิวทัศน์
scenery
12
succession
n.
ความต่อเนื่อง,การเชื่อมโยง,
 การรับช่วง
sequence; series
13
compression
n.
ความกดดัน,การอัดแน่น
compact
14
upheaval
n.
การเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน,
การยกตั้งขึ้น
violent uplifting;
sudden change; disturbance
15
tilt
vt.
ทำให้เอียง,ตะแคง, ทำให้งอขึ้น
cause to slope or slant; tip

คำศัพท์ ENG1001 : ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน ที่ออกสอบบ่อย