คำศัพท์ วิชา ENG1001 บทที่ 11
จัดทำโดย ติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1 Tel. 081 - 7269394
■■■ เนื้อหาอยู่ในรูปตาราง ถ้าดูในมือถือให้ดูเป็นแนวนอน นะครับ ■■■
คำศัพท์
ชนิดของคำ
ความหมาย
ความหมายเหมือน(synonym)
1
eradicate
vt.
ขุดรากถอนโคน, กำจัดให้หมดสิ้น
eliminate
2
misconception
n.
เข้าใจผิด
misunderstanding
3
plain
adj.
ง่าย,ชัดแจ้ง, ไม่ซ้บซ้อน
clear; simple; obvious
4
sophisticated
n.
ขั้นสูง, สลับซับซ้อน,
ละเอีดอ่อน
subtle; highly complex;
refined
5
gesture
n.
ท่าทาง, อากับกิริยา
body movement
6
representation
n.
การแสดงออก, การบรรยาย
description; account
7
distinction
n.
การแบ่งแยก, ความแตกต่าง
differentiation
8
conscious
adj.
มีสติ, มีจิตสำนึก 
aware; knowing
9
comprehensive
ad.
เป็นที่เข้าใจได้, ครอบคลุมเนื้อหา
inclusive; complete
10
interpret
vt.
แปลความ, สื่อความ
translate; construe
11
reflect
n.
สะท้อน, แสดงให้เห็น
mirror; express
12
iconic
adj.
รูปเคารพ, ปูชนียวัตถุ
resembling an image
13
devise
vt.
ประดิษฐ์, ออกแบบ
create; invent
14
speculate
vi.
คาดการณ์, ไตร่ตรง
ponder; meditate
15
affect
vt.
ส่งผลกระทบ
influence; have an effect on

คำศัพท์ ENG1001 : ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน ที่ออกสอบบ่อย