คำศัพท์ ENG1001 บทที่ 10
จัดทำโดย ติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1 Tel. 081-7269394
■■■ เนื้อหาอยู่ในรูปตาราง ถ้าดูในมือถือให้ดูเป็นแนวนอน นะครับ ■■■
คำศัพท์
ชนิดของคำ
ความหมาย
ความหมายเหมือน(synonym)
1
approach
vt.
เข้าใกล้
come closer
2
involved
adj.
เกี่ยวข้อง, เกี่ยวพัน
committed
3
extension
n.
การขยาย(ระยะเวลา,พื้นที่)
range; extent
4
continuance
n.
ความต่อเนื่อง
succession
5
motivated
vt.
กระต้น, จูงใจ
encourage
6
scary
adj.
ตื่นตระหนก, หวาดกลัว
frightened;
causing alarm
7
view
vt.
พิจารณา, คำนึงถึง
consider; inspect
8
portray
vt.
พรรณา, วาดภาพ
depict; describe graphically
9
myth
n.
เทพนิยาย, ความเชื่อ
fictitious story; belief
10
delusion
n.
ภาพลวงตา, หลอกลวง
false belief
11
worth
adj.
มีคุณค่า
value;  meriting
12
springboard
n.
จุดเริ่มต้น
starting point
13
terrific
adj.
ยอดเยี่ยม,มหัศจรรย์
enjoyable; admirable
14
seek
vt.
ค้นหา, แสวงหา
looker for
15
achievement
n.
ความสำเร็จ
accomplishment

คำศัพท์ ENG1001 : ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน ที่ออกสอบบ่อย