ข้อมูลกระบวนวิชา CEN2102(ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2) ภาค 1/61

ข้อมูลกระบวนวิชา CEN2102(ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2)  อัพเดทข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 22 ก.ค.2561
► โดย  ติวเตอร์แบงค์ สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1
► เอกสารประกอบการสอน   สามารถขอถ่ายเอกสารได้ที่ใต้อาคารคณะศึกษาศาสตร์
► อาจารย์ผู้สอน มี 2 ท่าน คือ จะมีการสลับกัน แล้วแต่ภาคการศึกษา
► ขอบเขตเอกสาร แบ่งออกเป็น 4 Unit
► ลักษณะข้อสอบ เป็นแบบ ปรนัย มีทั้งหมด 50 ข้อ
► อาจารย์ท่านแรกสอน Unit ที่ 1 ออกสอบ 25 ข้อ
► อาจารย์ท่านที่สองสอน Unit ที่ 2-3-4 ออกสอบ 25 ข้อ
--------------------------------------------------------------------------
Unit 1 Teaching and Learning แบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ดังนี้
--------------------------------------------------------------------------
 Student Learning Style
 Structure of the Basic Lesson
Types of Objectives
 Cognitive Objectives
 Affective Objectives
 Psychomotor Objectives
 Planing for Instruction
 Teacher-Centered Instruction
 Student-Centered Instruction
 Student Team Learning
 Teacher Questioning
 What is Unit Teaching
 Individualized Instruction
 Model of Integration
-------------------------------------------------------------------------------------------
Unit 2 Student and Classroom Management  แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้
-------------------------------------------------------------------------------------------
Multiples Intelligences
Motivation
School Climate
Classroom Management : Systems and Problem Areas
-------------------------------------------------------------------------------------------
Unit 3 Instructional Technology  แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Technology
Media
Teacher Use of Technology and Media
Internet
-------------------------------------------------------------------------------------------
Unit 4 Testing and Evaluation  แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ดังนี้
-------------------------------------------------------------------------------------------
Instructional Assessment
Types of Assessment : Formative Versus Summative
Standardized Tests and Teacher-Made Tests
Norm-Referenced and Criterion-Referenced Tests
Portfolio
-------------------------------------------------------------------------------------------
■ หมายเหตุ 
ข้อสอบ บางเรื่องไม่ออกสอบ
สำหรับนักศึกษาที่ ไม่มีเวลาเข้าเรียนตลอด ไม่ทราบแนวข้อสอบ
สามารถปรึกษาติวเตอร์แบงค์ ได้ที่ โทร. 081-7269394 ครับ
รับรอบผล สอบผ่านชัวร์
-------------------------------------------------------------------------------------------