กระบวนวิชา APR2101, BUS2101 หรือ ENS3103 (สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ)

เฉลยแบบฝึกหัด APR2101 บทที่ 8 BUSINESS LAW (ดูตำราประกอบหน้า 195-217 ครับ)
กระบวนวิชา APR2101, BUS2101 หรือ ENS3103 (สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ)
รหัสตำรา : 57173
โดย ติวเตอร์แบงค์ สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1  Tel. 081-7269394, Line : sjbank
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1. VOCABULARY

Match the business terms in column A with the correct meaning in column B.

Column A
Bylaws
(B)
liability (D)
intent (E)
Board of Directors (A)
shareholders (C)

Column B
A. the governing body of a Corporation that is responsible for the general control, supervision, and appointment of officers within that corporation
B. rules and regulations that govern a corporation
C. an owner of a company’s stock
D. responsibility owed to another business or person
E. planning and desire to commit an act

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Exercise Chapter 8 VOCABULARY (ดูตำราหน้า 210 ประกอบ)

Match the business terms with the correct meanings below

1 Rules and regulations that govern a corporation.
1 regulations
2 rules
3 constitution 
4 Bylaws
5 instruction 
6 manual

2 responsibility owed to another business or person
1 liability 
2 shareholders
3 partners 
4 companies
5 consultants 
6 owners

3 An owner of a company’s stock
1 stock keepers 
2 warehouse owner
3 shareholders 
4 partners
5 Board of Directors 
6 Committee

4 the governing body of a corporation
1 shareholders 
2 manager
3 Board of Directors 
4 Managing Director
5 Consultants 
6 Committee
READING

5 What is the main idea of the above passage?
1 McDonald’s was proud of their happy meal
2 McDonald’s was accused of unfairly using toy to lure children in to its restaurant
3 McDonlad’s lost their reputation
4 McDonald’s was happy with the decision of the court
5 Judge Richard Krammer dismissed the claims
6 The Happy Meal has been a huge hit for McDonalds

6 What is the meaning of the phrase “has come under fire from” (para 1) ?
1 been troubled by 
2 has lighted fire
3 has burnt 
4 been burnt by
5 was too hot 
6 none is correct

7 What is the effect of using toys to lure children of McDonald’s to the other businesses? The other business……..
1 has rejected 
2 try to use another strategy
3 claimed for fair 
4 ignored it
5 followed their way 
6 has appealed to the court

8 Which statement is true ?
1 Parham won the case
2 The center for Science in the Public Interest did not agree with the mother.
3 the judges dismiss the claims
4 the judges did not give any legal analysis .

5 The mother is proud of the case.
6 Parham has no chance no file an amended lawsuit.
7 Michael Jacobson will discuss with the court.

9 The word “lure” (line 1) could best be replaced by…..
1 charge 
2 give
3 attract 
4 call
5 invite 
6 bring

10 What is the synonym of the word “dismiss” in para 5
1 said 
2 cancelled
3 forgot 
4 announced
5 terminated 
6 brought

11 Who had been mentioned in this passage?
1 McDonald’s, CSPI, Jacobson, Parham
2 McDonald’s, CSPI, Jacobson, Parham, Kramer
3 McDonald’s, CSPI, Jacobson, Parham, Kramer and Danya
4 McDonald’s, CSPI, Jacobson, Parham, Kramer, Danya & Monet
5 McDonald’s, CSPI, Parham, Kramer, Danya
6 McDonald’s, CSPI, Parham, Kramer, Danya and Monet

12 Which statement is not true?
1 McDonald’s Happy Meal is the major cause of filing a lawsuit
2 Parents are really serious about their children’s obesity
3 Parham finally was not successful in filing a lawsuit against McDonald’s
4 Children actually prefer kinds of delicious food to toys
5 The Judge gave appropriate reason to support his decision

6 There was no legal analysis presented to the mother

13 What should be the appropriate title of the passage?
1 McDonald’s claim 
2 Mother’s claim
3 Judge Decision 
4 Dismiss Case
5 Unfair Marketing 
6 Children Foods
Context Clue

14 His lectures are lucid, which makes it easy to take notes.
1 clear 
2 long
3 short 
4 interesting
5 boring

15 He had no real
incentive for studying, so failed the test.
1 money 
2 fund
3 support 
4 interest
5 inspiration

16-17 She provided ample (16) evidence of her need for financial support,
and was granted (17) a scholarship to continue hers schooling.

Alternatives for No. 16
1 many 
2 poor
3 not much 
4 too much
5 more than enough

Alternatives for No. 17
1 given 
2 announced
3 stopped 
4 continued
5 shown

18 The proponents of nuclear power wanted to see the demonstrators jailed.
1 power 
2 effects
3 strength 
4 demonstration
5 supporters

19 The government gave money to help them purchase homes outside of the city. This system of subsidized housing caused the population of the city to drop.
1 granting 
2 gave-up
3 helped 
4 built
5 damaged

20 June wasn’t making enough money to live on, so she took another job to augment her income.
1 cut 
2 cover
3 shorten 
4 extent
5 make

21 At some prisons, officials understand the prisoners’ need for love and understanding, so they allow overnight conjugal visits.
1 relatives 
2 cousins
3 late
4 sexual
5 marital

22 The instructor asked her to clarify a confusing comment she had written.
1 cut 
2 add
3 make clearer 
4 make more
5 support

23 His close scrutiny of the essay paid off. He discovered when he looked it over that he had omitted his conclusion.
1 follow up 
2 ignorance
3 investigation 
4 reading
5 scanning

24– 25 Officials fear that a recession in the U.S. on the heels of (24) the October stock market collapse could cause a major drop in Hong Kong’s export due to curtailed (25) consumer spending.

Alternatives for No. 24
1 effect to 
2 derived from
3 caused by 
4 brought to
5 went by

Alternatives for No. 25
1 shorten 
2 increasing
3 expanding 
4 extending
5 exploring

26 Increased sales to Europe and Japan last year paved the way for Hong Kong to lessen its dependence on the U.S.
1 brought 
2 taught
3 saved 
4 led
5 pulled

27 The Trade Development Council has set up trade shows in Europe and Japan to held drum up sales of Hong Kong’s products.
1 pulling down 
2 pressure
3 recession 
4 increasing
5 speed up

28 Although Japan took in only 4.9 % of Hong Kong’s total exports and the European Economic Community absorbed 21.6 % last year, both are major growth areas.
1 led 
2 took
3 brought 
4 gave
5 increased
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■