กระบวนวิชา APR2101, BUS2101 หรือ ENS3103 (สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ)

เฉลยแบบฝึกหัด APR2101 บทที่ 10 BUSINESS ETHICS (ดูตำราประกอบหน้า 241-261 ครับ)
กระบวนวิชา APR2101, BUS2101 หรือ ENS3103 (สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ)
รหัสตำรา : 57173
โดย ติวเตอร์แบงค์ สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1  Tel. 081-7269394, Line : sjbank
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1. VOCABULARY

Match the business terms in column A with the correct meaning in column B.

Column A
business ethics
(D)
CSR (E)
stakeholder (A) 
environment-friendly (B)
sustainability (C)

Column B
A. any related people to the company’s profit
B. good effect for environment
C. long-term maintenance
D. a good code of conduct used in business
E. Corporate Social Responsibility
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


EXERCISE CHAPTER 10

VOCABULARY

Match the following meanings with the given business terms.

1 any related people to the company’s profit
(3)
2 good effect for environment (4)

Alternatives for No.1 to No. 2
1 business ethics 
2 CSR
3 stakeholders 
4 environment friendly
5 sustainability 
6 pollution

3 a good code of conduct used in business
(1)
4 long term maintenance (5)

Alternatives for No. 3 to No. 4
1 business ethics 
2 CSR
3 stakeholders 
4 environment friendly
5 sustainability 
6 pollution
READING
Para 1

5 What is the objective of Corporate Social Responsibility?
1 social performance 
2 corporate citizenship
3 corporate conscience 
4 sustainable responsible business
5 running business which will benefit the society
6 all are correct

6 According to the passage, what should the communities response to the commitment of the companies?
1 give possible impact
2 contributing benefit to the society
3 contributing toward the development of the economy
4 improving communities’ lives
5 improving peoples’ workforces
6 all are correct

Para 2 

7 Why did most companies had adopted CSR in their mission statement nowadays?
1 to have incorporated the program in their plan
2 to have incorporated the program in their code of ethics
3 to have incorporated the program in their mission statement
4 to make the program known to other interested parties
5 to have their very own CSR department
6 all are correct

8 What made the public ensuring that those companies running their business along with CSR concerning?
1 telling the invertors 
2 telling the stockholders
3 telling the stakeholders 
4 telling the interested parties
5 establishing CSR department 
6 all are correct

9 The word “adopted” (para 2) could best be replaced by….
1 take in 
2 changed
3 put 
4 removed
5 cleared 
6 verified

10 Which statement is not true according to the passage?
1 CSR is an abbreviation of Corporate Social Responsibility
2 The society is the companies’ target of running CSR
3 Companies nowadays set up both short term and long term Goals in performing CSR
4 Charitable activities are also the content of CSR
5 Actually, in term of CSR, the companies must consider all peoples and all things involved in their business
6 none is correct

Complete the following passage
Take Note on Paper not Laptops

You can’t be that attentive with a laptop between you and everyone else. Jot notes on paper, keeping your attention on the group. …(11)…1….. into a computer saves …(12)…3…… later, but it kills the human connection. I know you’re thinking “Who cares about the human connection?” but don’t be so hasty. …(13)…..2……. notes on paper isn’t just good for connecting to others; it’s also good for you by yourself. Taking notes on paper and typing them in forces you to mentally (14)…..4… the meeting a second time, which boots both memory and understanding.

Alternatives for No. 11 to No.14
1 typing 
2 taking
3 retyping 
4 review
5 keeping 
6 correcting

Summarize and Organize Notes Afterward

Finish your notes by summarizing …(15)….
2…….. important that happened and put this summary at the end of your notes. For some meetings, the …(16)….4… will be very short. Record your summaries in a different color or draw a box around them. That way you’ll be able to …(17)…..3…… find and scan just your meeting summaries six months from now when you’re frantically …(18)…1…… to find the notes where you decided to go with Zombies instead of killer robots.

Alternatives for No. 15 to No.18
1 trying 
2 anything
3 quickly 
4 summary
5 meeting 6 able
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■