แก้ไขตำแหน่ง Aboutus หรือตำแหน่งสุดท้ายของ TBANOVA

แก้ไขตำแหน่ง Aboutus หรือตำแหน่งสุดท้ายของ TBANOVA
แก้ไขตำแหน่ง Aboutus หรือตำแหน่งสุดท้ายของ TBANOVA

แก้ไขตำแหน่ง Aboutus หรือตำแหน่งสุดท้ายของ TBANOVA
แก้ไขตำแหน่ง Aboutus หรือตำแหน่งสุดท้ายของ TBANOVA
เพื่อให้ได้ขนาด โลโก็ที่พอดีกับ Template คือ ภาพขนาด 250 x 90 Pixel ครับ

แต่ถ้าใคร ไม่สะดวกจะเปลี่ยน ก็คงไว้แบบนั้นแหละดีแล้ว  55555+